Οδηγός παιγνίου

1. Κανόνες για τα Αθλητικά Στοιχήματα

Είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με τους παρακάτω κανόνες και κανονισμούς. Εκτός από αυτούς τους κανόνες και τους κανονισμούς, οι Ειδικοί Κανόνες Γεγονότων/Αγορών που βρίσκονται στην κατηγορία «Γεγονότα και Αγορές» στον ιστότοπο θα θεωρούνται μέρος τους.

Εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ της αγγλικής πρωτότυπης έκδοσης και της μεταφρασμένης έκδοσης του παρόντος κειμένου, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

2. Όροι και Προϋποθέσεις

Η Betmed Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους κανόνες και τους κανονισμούς οποιαδήποτε στιγμή. Ο πελάτης του στοιχηματισμού είναι υπεύθυνος για την ενημέρωσή του σχετικά με τις τρέχουσες εν ισχύ διατάξεις. Με την ολοκλήρωση ενός στοιχήματος, ο πελάτης του στοιχηματισμού αποδέχεται την εγκυρότητα και την εφαρμοσιμότητα των παρουσών διατάξεων στοιχηματισμού στην αντίστοιχη έγκυρη έκδοση.

Η Betmed Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί εφαρμογές προσωπικών λογαριασμών, να αρνηθεί την αποδοχή στοιχήματος ή να περιορίσει το ποσό των στοιχημάτων· χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση αιτιολόγησης. Κανένα άτομο ή νοικοκυριό δεν επιτρέπεται να διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμούς Αθλητικών Στοιχημάτων στην Betmed Ltd. Η Betmed Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει πολλαπλούς λογαριασμούς που εμπίπτουν στην οικογένεια αθλητικών στοιχημάτων της.

Η Betmed Ltd διατηρεί το δικαίωμα να εντοπίσει διπλούς λογαριασμούς και να τους τερματίσει. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα σχετικά δεδομένα θα μεταβιβαστούν στον πλέον ενεργό λογαριασμό του αντίστοιχου πελάτη. Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος πελάτης διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμούς και έχει τοποθετήσει πανομοιότυπα στοιχήματα με τους δύο λογαριασμούς, ο πελάτης θα στερηθεί άμεσα των προνομίων του, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε κατάσχεση των κερδών ή/και ακύρωση όλων των τοποθετημένων στοιχημάτων (ακόμη και αυτών που έχουν κριθεί).

Η Betmed Ltd δεν αποδέχεται στοιχήματα όταν είναι πιθανό οι πελάτες να ενεργούν συνεργατικά ή στο πλαίσιο συμπαιγνίας. Η τοποθέτηση πανομοιότυπων στοιχημάτων από περισσότερους από έναν λογαριασμούς και από την ίδια διεύθυνση IP μπορεί να θεωρηθεί συμπαιγνία, ακόμη και εάν δεν έχουν εξαντληθεί τα προσωπικά όρια στοιχηματισμού. Ο συμπαιγνιακός στοιχηματισμός θεωρείται απάτη και μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ορίων στοιχηματισμού, κλείσιμο του λογαριασμού, κατάσχεση των κερδών ή/και ακύρωση όλων των τοποθετημένων στοιχημάτων (ακόμη και αυτών που έχουν κριθεί). Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο άσκησης αγωγής.

Η Betmed Ltd δεν φέρει ευθύνη για τα σφάλματα μεταφοράς στοιχηματικών δεδομένων και αποτελεσμάτων. Καμία απαίτηση για ζημίες δεν μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση λόγω εσφαλμένης, καθυστερημένης, παραπλανητικής ή καταχρηστικής μεταφοράς δεδομένων στο διαδίκτυο ή εξαιτίας λοιπών σφαλμάτων μεταφοράς δεδομένων και αποτελεσμάτων.

Η Betmed Ltd έχει στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν προφανή σφάλματα και να προβεί στα απαραίτητα βήματα ώστε να παρέχει μια δίκαιη υπηρεσία στους πελάτες του. Προφανές σφάλμα μπορεί να είναι οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία που δημοσιεύεται αναφορικά με ένα γεγονός. Για παράδειγμα, εσφαλμένα (ακυρωμένο) ρυθμισμένο χάντικαπ, λάθος ομάδα/ομάδες/συμμετέχοντες, εσφαλμένες προθεσμίες ή τεχνικά σφάλματα κ.λπ.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να διορθώσουμε προφανή σφάλματα όσον αφορά την εισαγωγή αποδόσεων στοιχηματισμού ή/και την εκτίμηση αποτελεσμάτων στοιχηματισμού ακόμη και μετά το γεγονός - ή να κηρύξουμε τα στοιχήματα που επηρεάζονται άκυρα. Ο πελάτης έχει ευθύνη να διασφαλίζει ότι τοποθετεί τα στοιχήματά του σωστά.

Ο πελάτης του στοιχηματισμού είναι υπεύθυνος για την εμπιστευτικότητα των στοιχείων των προσωπικών του λογαριασμών και των πληροφοριών πρόσβασης. Η Betmed Ltd δεν φέρει ευθύνη για στοιχήματα που έχουν συναφθεί από τρίτους οι οποίοι έχουν γνώση των πληροφοριών αυτών ή για κάθε άλλη παραβίαση λογαριασμού λόγω αμέλειας του πελάτη.

Ο πελάτης του στοιχηματισμού έχει την ευθύνη να αναφέρει αμέσως κάθε ποσό που πιστώνεται εσφαλμένα στον λογαριασμό του. Όλα τα κέρδη που προκύπτουν εξαιτίας τέτοιου σφάλματος είναι άκυρα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες στις οποίες προέκυψαν.

Το στοίχημα είναι άκυρο εάν η πραγματική ημερομηνία ή η ώρα του στοιχήματος ή τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία του πελάτη του στοιχηματισμού λείπουν λόγω σφαλμάτων μεταφοράς. Το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται. Στοιχήματα τα οποία γίνονται αποδεκτά μετά την έναρξη κούρσας, αγώνα ή γεγονότος κηρύσσονται επίσης άκυρα.

Το ελάχιστο ποσό ανά στοίχημα είναι: 0,10 ευρώ. Το μέγιστο κέρδος ανά πελάτη περιορίζεται σε ένα μέγιστο ποσό ανά στοίχημα.

Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για το μέγιστο όριο κέρδους ανά στοίχημα


ΝόμισμαΌριο κέρδους στοιχήματος
EUR100.000


Στην περίπτωση που ένας χρήστης τοποθετήσει δύο ή περισσότερα πανομοιότυπα στοιχήματα (επίσης συνδυασμούς μονών και πολλαπλών στοιχημάτων) για τα οποία τα συνολικά κέρδη ξεπερνούν το όριο κερδών ανά στοίχημα, τότε η Betmed Ltd διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το στοίχημα για συμμόρφωση με τα όρια κερδών.

Σε περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης, ειδικά αναφορικά με την τοποθέτηση στοιχημάτων, ο πελάτης του στοιχηματισμού χάνει αμέσως τα αντίστοιχα προνόμιά του.

Όλα τα στοιχήματα που αποστέλλονται στη λειτουργία Χειροκίνητου ελέγχου ενδέχεται να απορριφθούν, να γίνουν αποδεκτά εν μέρει ή να γίνουν πλήρως αποδεκτά, ανεξάρτητα του πώς γίνεται το αίτημα. Η πλατφόρμα αθλητικών στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει όλα τα όρια στοιχηματισμού για κάθε μεμονωμένο πελάτη και στοίχημα.

3. Εξαργύρωση (Cash Out)

Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να λάβετε πίσω το ποσό ενός στοιχήματος που τοποθετήσατε πριν τη διευθέτηση της αγοράς στην οποία τοποθετήθηκε το ποσό (Εξαργύρωση).

Η εξαργύρωση είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένες αθλητικές αγορές προ του αγώνα και Σε Εξέλιξη μόνο μέσω του διαδικτύου και της εφαρμογής για iPhone και Android. Η εξαργύρωση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όλες τις φορές.

Η εξαργύρωση είναι διαθέσιμη μόνο για στοιχήματα σταθερών αποδόσεων.

Η εξαργύρωση δεν είναι διαθέσιμη για:
• Τα ποσά που τοποθετούνται με δωρεάν στοιχήματα (free bets) ή στοιχήματα χωρίς ρίσκο (risk free bets), ή
• Τα πολλαπλά στοιχήματα, εκτός εάν το κάθε μεμονωμένο σκέλος ή γεγονός εντός αυτού του πολλαπλού στοιχήματος είναι διαθέσιμο για εξαργύρωση.
• Τα Στοιχήματα συστήματος.

Μια προκαθορισμένη αξία διευθέτησης (Τιμή Εξαργύρωσης) δύναται να προσφερθεί βάσει των επιλογών, των επάθλων που λαμβάνονται και της παρούσας κατάστασης της συναλλαγής στοιχηματισμού.

Η εξαργύρωση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα ποσά που τοποθετούνται σε αγορές προ του αγώνα, όπου το γεγονός ή ο αγώνας έχει ήδη αρχίσει (βρίσκεται σε εξέλιξη). Για τα πολλαπλά στοιχήματα, η Εξαργύρωση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη εάν οποιοδήποτε σκέλος του στοιχήματος έχει τοποθετηθεί σε αγορά προ του αγώνα και το γεγονός ή ο αγώνας που σχετίζεται με το εν λόγω σκέλος έχει ήδη ξεκινήσει (βρίσκεται σε εξέλιξη).

Για να εξαργυρώσετε το ποσό ενός πονταρίσματος, πρέπει να επιλέξετε «Επιβεβαίωση Εξαργύρωσης» ή «Επιβεβαίωση» (αιτήματος εξαργύρωσης). Δεν μπορείτε να ακυρώσετε ένα Αίτημα Εξαργύρωσης εφόσον έχει εγκριθεί.

Ενδέχεται, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να επιλέξουμε να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε ένα Αίτημα Εξαργύρωσης. Ένα Αίτημα Εξαργύρωσης, το οποίο ίσως δεν γίνει αποδεκτό για λόγους όπως η αλλαγή των αποδόσεων ή η αναβολή μιας αγοράς (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σκέλους ενός πολλαπλού στοιχήματος).

Εάν ένα Αίτημα Εξαργύρωσης δεν εγκριθεί για κάποιο λόγο, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι το Αίτημα Εξαργύρωσης απορρίφθηκε και μια νέα Τιμή Εξαργύρωσης θα σας προσφερθεί. Εάν δεν υποβάλλατε Αίτημα Εξαργύρωσης σε σχέση με τη νέα προσφερόμενη Τιμή Εξαργύρωσης, θα γίνει διευθέτηση του αρχικού στοιχήματος, βάσει των αρχικών οδηγιών και αποδόσεων όταν γίνεται αποδεκτό το στοίχημα.

Όταν έχει γίνει αποδεκτό ένα Αίτημα Εξαργύρωσης:
• Το αρχικό σας στοίχημα θα λάβει τέλος (θα είναι εξαργυρωμένο)·
• Θα σας πληρώσουμε την Τιμή Εξαργύρωσης·
• Το αρχικό στοίχημα θα θεωρηθεί διευθετηθέν και δεν θα έχουμε οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση προς εσάς αναφορικά με το αρχικό στοίχημα. Δεν θα λάβετε οποιαδήποτε πληρωμή, μέρισμα ή αποζημίωση σχετικά με το εξαργυρωμένο στοίχημα, και
• Η διεξαγωγή ή μη του(των) γεγονότος(των) στο(στα) οποίο(α) τοποθετήθηκε το αρχικό στοίχημα δεν δημιουργεί οποιαδήποτε πρόσθετα δικαιώματα ή υποχρεώσεις προς εσάς ή για εσάς.

Η έγκριση ενός Αιτήματος Εξαργύρωσης δεν αποτελεί νέο στοίχημα, είναι μια συμφωνία για την πρόωρη ολοκλήρωση του αρχικού στοιχήματος.

Η Τιμή Εξαργύρωσης περιλαμβάνει και το ποσό του αρχικού σας στοιχήματος, δεν είναι διαπραγματεύσιμη και δεν θα υπερβεί την αξία της αρχικής εκτιμώμενης επιστροφής.

Δεν θα μπορείτε να λάβετε Μπόνους ή άλλες προσφορές σε σχέση με τις απαιτήσεις πονταρίσματος που έχουν ήδη εξαργυρωθεί.

Κάθε απαίτηση πονταρίσματος που έχει εξαργυρωθεί δεν θα λαμβάνεται υπόψιν για τους σκοπούς εκπλήρωσης των Μπόνους, αμοιβών, δώρων ή άλλων αναγκαίων γεγονότων για να μπορέσετε να συμπεριληφθείτε σε καμπάνιες και προσφορές.

Στην περίπτωση που ένα Αίτημα Εξαργύρωσης έγινε αποδεκτό κατά λάθος (ακόμη και στις περιπτώσεις όπου μια Τιμή Εξαργύρωσης προσφέρθηκε εσφαλμένα) ή ένα ποσό πιστώθηκε εσφαλμένα στον λογαριασμό σας σχετικά με κάποιο στοίχημα που έχει εξαργυρωθεί, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να προσαρμόσουμε τον λογαριασμό έτσι ώστε να διορθώσουμε το σφάλμα ή την εσφαλμένη πίστωση.
Τέτοια προσαρμογή θα περιλαμβάνει:
• τη διευθέτηση του Αιτήματος Εξαργύρωσης για ποσό ίσιο με την Τιμή Εξαργύρωσης η οποία θα ήταν διαθέσιμη εάν δεν υπήρχε το εν λόγω σφάλμα, ή
• την ακύρωση του Αιτήματος Εξαργύρωσης και τη διευθέτηση του στοιχήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του αρχικού στοιχήματος.
Εάν, ως αποτέλεσμα της εν λόγω προσαρμογής, ο λογαριασμός μεταβεί σε χρεωστική κατάσταση, ενδέχεται να ανακτήσουμε από αυτόν, ως οφειλόμενο χρέος, το ποσό της έλλειψης.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε, να τροποποιήσουμε, να περιορίσουμε ή να πάψουμε την προσφορά Εξαργύρωσης οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε αγορά ή πελάτη, χωρίς να παρέχουμε αιτιολόγηση ή πρότερη ειδοποίηση, ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες η Εξαργύρωση έχει διαφημιστεί ως διαθέσιμη στον πελάτη. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλειες που ίσως επέλθουν σε σχέση με κάποια Εξαργύρωση η οποία δεν ήταν διαθέσιμη στον Πελάτη, ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες η Εξαργύρωση έχει διαφημιστεί ως διαθέσιμη σε δεδομένη στιγμή ή για δεδομένο γεγονός.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να ακυρώσουμε το αρχικό στοίχημα που εξαργυρώθηκε, να αρνηθούμε την Εξαργύρωση ενός στοιχήματος ή να απαιτήσουμε την επιστροφή όποιων ποσών καταβλήθηκαν από εμάς αναφορικά με το αρχικό στοίχημα (συμπεριλαμβανομένης της Τιμής Εξαργύρωσης) όταν:
• Έχουμε την εύλογη υποψία ότι ένα στοίχημα ή Αίτημα Εξαργύρωσης υποβλήθηκε από άτομο ή ομάδα ανθρώπων (όπως, ενδεικτικά, συγγενείς, οργανισμοί, πράκτορες στοιχημάτων και οι υπάλληλοί τους) οι οποίοι προέβησαν ομαδικά σε προσπάθεια εξαπάτησής μας, ή
• Το αρχικό στοίχημα ή το Αίτημα Εξαργύρωσης υποβλήθηκε μετά την ολοκλήρωση του σχετικού γεγονότος, ή
• Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουμε άλλως το δικαίωμα να ακυρώσουμε το αρχικό στοίχημα ή να απαιτήσουμε επιστροφή στο πλαίσιο αυτών των Κανόνων.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι υπάρχουν περιστάσεις εντός ή εκτός του ελέγχου μας οι οποίες ίσως αποτρέψουν, περιορίσουν ή καθυστερήσουν την διαδικασία της Εξαργύρωσης, και ότι δεν φέρουμε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για οποιαδήποτε απώλεια την οποία υπέστη σε σχέση με ή εξαιτίας των εξής:
• Μη διαθεσιμότητα ή καθυστέρηση Εξαργύρωσης, ή/και
• Οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, από εσάς, οποιονδήποτε πελάτη ή λοιπό τρίτο, αναφορικά με την Εξαργύρωση.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Εξαργύρωσης από έναν Πελάτη ή από την αποδοχή ή μη αποδοχή κάποιου Αιτήματος Εξαργύρωσης από εμάς.

Στην περίπτωση που ένας Πελάτης έχει τοποθετήσει ένα στοίχημα σε αγορά που δεν ήταν διαθέσιμη για Εξαργύρωση τη στιγμή της τοποθέτησης του στοιχήματος από τον πελάτη, ο πελάτης δεν θα μπορεί να υποβάλει Αίτημα Εξαργύρωσης αναφορικά με αυτό το στοίχημα, ακόμη και εάν επακολούθως η Εξαργύρωση καταστεί διαθέσιμη σε αυτή την αγορά.

Οι υπηρεσίες πινάκων αποτελεσμάτων και οι λοιπές ροές ή παροχές πληροφοριών από τρίτους παρέχονται μόνο για καθοδήγηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν στοιχήματα που εξαργυρώνονται βάσει των πληροφοριών οι οποίες παρέχονται από αυτές τις υπηρεσίες.

Η Μερική Εξαργύρωση σάς επιτρέπει να εξαργυρώσετε μέρος του πονταρίσματός σας ενώ αφήνει το υπόλοιπο ποσό του πονταρίσματός σας να εκτελεστεί και να διευθετηθεί ανάλογα με το τελικό σκορ.

4. Κανόνες Bet Builder

Ποδόσφαιρο

Τα στοιχήματα Bet Builder που τοποθετούνται για το ποδόσφαιρο ισχύουν για τα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, εκτός εάν δηλώνεται ρητώς ότι το στοίχημα καλύπτει τις παρατάσεις και τα πέναλτι. Οι αξιωματούχοι του αγώνα καθορίζουν εάν έχουν παιχτεί τα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας και οι καθυστερήσεις.

Εάν οποιαδήποτε μεμονωμένη επιλογή ακυρωθεί ή κάποιος παίκτης του στοιχήματος δεν λάβει καθόλου μέρος στον αγώνα, ολόκληρο το στοίχημα θα κηρυχθεί άκυρο.
Για οποιαδήποτε προφανή σφάλματα τιμολόγησης, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τυχόν στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με τη λάθος τιμή.

Εάν ένα γεγονός διακοπεί, τυχόν στοιχήματα στα οποία η έκβαση έχει ήδη κριθεί, π.χ. αποτέλεσμα ημιχρόνου ή πρώτη ομάδα που θα σκοράρει, ισχύουν.

Περιπτώσεις όπου η μπάλα χτυπά το δοκάρι με αποτέλεσμα να μπει κατευθείαν γκολ, δεν μετράνε ως χτύπημα στο δοκάρι.


Κανόνες διευθέτησης τύπου στοιχήματος

Ποιος θα κερδίσει;
Στοιχηματίζετε: στο αποτέλεσμα του αγώνα, έπειτα από τα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, π.χ. Ομάδα Α, Ισοπαλία ή Ομάδα Β.

Ποιος θα σκοράρει;
Στοιχηματίζετε: εάν ένας παίκτης της επιλογής σας θα πετύχει γκολ οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα (90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις).
• Τα αυτογκόλ δεν μετράνε
• Στους αγώνες που έχουν διακοπεί, κάθε παίκτης που έχει ήδη σκοράρει τη στιγμή της διακοπής θα διευθετείται ως νικητής.
• Εάν ο παίκτης της επιλογής σας δεν πάρει μέρος στον αγώνα, τα στοιχήματα σε αυτόν τον παίκτης θα ακυρωθούν. Εάν ο παίκτης πάρει μέρος στον αγώνα, τα στοιχήματα θα ισχύουν.

Ποιος θα πάρει κάρτα;
Στοιχηματίζετε: εάν ο παίκτης της επιλογής σας θα πάρει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα στα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις.

• Εάν ο παίκτης δεν παίξει, τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν τον παίκτη θα ακυρωθούν.
• Μετράνε μόνο οι κάρτες που δίνονται στους παίκτες στο γήπεδο στη διάρκεια των 90 λεπτών συν τις καθυστερήσεις. (δηλ. οι κάρτες που δίνονται στους προπονητές, του παίκτες του πάγκου ή μετά τον αγώνα δεν μετράνε.)

Πόσα κόρνερ;
Στοιχηματίζετε: εάν ο συνολικός αριθμός των κόρνερ στη διάρκεια των 90 λεπτών συν τις καθυστερήσεις θα είναι πάνω ή κάτω από τους αναφερόμενους αριθμούς.

• Μόνο τα κόρνερ που εκτελούνται πραγματικά θα μετράνε. Αν ένα κόρνερ εκτελεστεί εκ νέου, θα μετρήσει μόνο σαν ένα κόρνερ.

Πόσοι πόντοι ποινής;
Στοιχηματίζετε: εάν ο συνολικός αριθμός πόντων ποινής είναι πάνω ή κάτω από το αναφερόμενο σύνολο στα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις.

• Κίτρινη κάρτα = 10 και Κόκκινη κάρτα = 25. Εάν ένας παίκτης λάβει 2 κίτρινες κάρτες και στη συνέχεια λάβει κόκκινη κάρτα, ο παίκτης λαμβάνει το σύνολο των 35 πόντων ποινής.
• Στο σύνολο δεν μετράνε η παράταση και οι κάρτες που δίνονται μετά το σφύριγμα της λήξης.
• Μόνο οι κάρτες που δίνονται στους παίκτες στο γήπεδο θα ισχύουν. Οι κάρτες που δίνονται στους προπονητές ή τους αναπληρωματικούς δεν μετράνε στο σύνολο.

Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες;
Στοιχηματίζετε: εάν και οι δύο ομάδες θα πετύχουν τουλάχιστον ένα γκολ η καθεμία στη διάρκεια του αγώνα (90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις).

Ποιο θα είναι το σκορ;
Στοιχηματίζετε: εάν το σκορ του αγώνα θα είναι αυτό στη λήξη, μετά τα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις.

Πόσα γκολ;
Στοιχηματίζετε: πόσο γκολ θα μπουν στη διάρκεια του αγώνα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις.

• Εάν ο συνολικός αριθμός γκολ στον αγώνα θα είναι πάνω ή κάτω από το αναφερόμενο σύνολο.
• Πόσα γκολ ακριβώς θα μπουν στον αγώνα, π.χ. Καθόλου γκολ, Ακριβώς 1 γκολ κ.λπ.

Τι άλλο θα συμβεί;
Στοιχηματίζετε: εάν ένα γεγονός της επιλογής σας θα συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα (90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις).

• Εάν θα δοθεί πέναλτι στη διάρκεια του αγώνα.
• Εάν θα χαθεί πέναλτι στη διάρκεια του αγώνα. Πρόκειται για οποιοδήποτε πέναλτι το οποίο απονέμεται αλλά η εκτέλεσή του δεν οδηγεί σε γκολ. Τα χαμένα πέναλτι που στη συνέχεια επανεκτελούνται δεν μετράνε. Μόνο η ολοκληρωμένη έκβαση του πέναλτι ισχύει. (μόνο τα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις).
• Εάν θα μπει γκολ με πέναλτι στη διάρκεια του αγώνα (μόνο τα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις).
• Εάν θα μπει γκολ από ελεύθερο χτύπημα στη διάρκεια του αγώνα. Στα στοιχήματα που περιλαμβάνουν γκολ από ελεύθερο χτύπημα, το γκολ πρέπει να έχει μπει απευθείας από ελεύθερο χτύπημα. Τα πέναλτι δεν μετράνε.
• Εάν ένας παίκτης θα αποβληθεί στη διάρκεια του αγώνα. Μόνο οι κάρτες που δίνονται όταν ένας παίκτης είναι ενεργός στον αγώνα μετράνε. Τυχόν κάρτες που δίνονται μετά το σφύριγμα της λήξης δεν μετράνε. Η αποβολή ενός παίκτη διευθετείται σε οποιονδήποτε ενεργό παίκτη που λαμβάνει κόκκινη κάρτα, είτε λαμβάνει απευθείας κόκκινη είτε 2 κίτρινες, οι οποίες αυτόματα οδηγούν σε κόκκινη κάρτα.
• Εάν κάποιο σουτ θα καταλήξει στο δοκάρι κατά το ενεργό παιχνίδι στη διάρκεια του αγώνα.

Πόσα ομαδικά γκολ;

Στοιχηματίζετε: πόσα γκολ θα πετύχει η ομάδα της επιλογής σας εντός του αγώνα (90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις), συμπεριλαμβανομένων των εξής:

• Εάν ο συνολικός αριθμός ομαδικών γκολ στον αγώνα θα είναι πάνω ή κάτω από το αναφερόμενο σύνολο.
• Πόσα ακριβώς γκολ θα πετύχει η ομάδα της επιλογής σας στον αγώνα, π.χ. Καθόλου γκολ, Ομάδα 1 Ακριβώς 1 γκολ, Ομάδα Β Ακριβώς 3 γκολ κ.λπ. (συμπεριλαμβανομένων των αυτογκόλ).

Με πόσα γκολ θα κερδίσει μια ομάδα;
Στοιχηματίζετε: με ποιο περιθώριο θα κερδίσει τον αγώνα η ομάδα της επιλογής σας στα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις.

Πόσοι πόντοι ποινής ομάδας;
Στοιχηματίζετε: εάν ο συνολικός αριθμός πόντων ποινής για την ομάδα/τις ομάδες της επιλογής σας είναι πάνω ή κάτω από το αναφερόμενο σύνολο στα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις.

• Κίτρινη κάρτα = 10 και Κόκκινη κάρτα = 25. Εάν ένας παίκτης λάβει 2 κίτρινες κάρτες και στη συνέχεια λάβει κόκκινη κάρτα, λαμβάνει το σύνολο των 35 πόντων ποινής.
• Στο σύνολο δεν μετράνε η παράταση και οι κάρτες που δίνονται μετά το σφύριγμα της λήξης.
• Μόνο οι κάρτες που δίνονται στους παίκτες στο γήπεδο θα ισχύουν. Οι κάρτες που δίνονται στους προπονητές ή τους αναπληρωματικούς δεν μετράνε στο σύνολο.

Πόσα ομαδικά κόρνερ;
Στοιχηματίζετε: εάν ο συνολικός αριθμός κόρνερ της ομάδας/των ομάδων της επιλογής σας είναι πάνω ή κάτω από τους αναφερόμενους αριθμούς στα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις.

• Μόνο τα κόρνερ που εκτελούνται θα μετράνε. Αν ένα κόρνερ εκτελεστεί εκ νέου, θα μετρήσει μόνο σαν ένα κόρνερ.

Τι άλλο θα συμβεί στις ομάδες;
Στοιχηματίζετε: εάν ένα γεγονός της επιλογής σας θα συμβεί σε ομάδα της επιλογής σας κατά τη διάρκεια του αγώνα στα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, όπως:

• Εάν θα δοθεί πέναλτι στην ομάδα της επιλογής σας στη διάρκεια του αγώνα.
• Εάν η ομάδα της επιλογής σας θα χάσει πέναλτι στη διάρκεια του αγώνα. Πρόκειται για οποιοδήποτε πέναλτι το οποίο απονέμεται αλλά η εκτέλεσή του δεν οδηγεί σε γκολ.
• Εάν η ομάδα της επιλογής σας θα βάλει γκολ με πέναλτι στη διάρκεια του αγώνα.
• Εάν ένας παίκτης της ομάδας της επιλογής σας θα αποβληθεί στη διάρκεια του αγώνα. Μόνο οι κάρτες που δίνονται όταν ένας παίκτης είναι ενεργός στον αγώνα μετράνε. Τυχόν κάρτες που δίνονται μετά το σφύριγμα της λήξης δεν μετράνε. Η αποβολή ενός παίκτη διευθετείται σε οποιονδήποτε ενεργό παίκτη που λαμβάνει κόκκινη κάρτα, είτε λαμβάνει απευθείας κόκκινη είτε 2 κίτρινες, οι οποίες αυτόματα οδηγούν σε κόκκινη κάρτα.
• Εάν κάποιο σουτ θα καταλήξει στο δοκάρι κατά το ενεργό παιχνίδι στη διάρκεια του αγώνα.

Ποιος παίκτης θα σκοράρει πρώτος/τελευταίος;
Στοιχηματίζετε: ποιος παίκτης θα πετύχει το πρώτο/τελευταίο γκολ εντός του αγώνα (90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις).

• Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποιος παίκτης θα πετύχει το πρώτο/τελευταίο γκολ για την ομάδα του στη διάρκεια του αγώνα.
• Τα αυτογκόλ δεν μετράνε. Για παράδειγμα, εάν επιλέξατε έναν παίκτη για να πετύχει το πρώτο γκολ του αγώνα και το πρώτο γκολ ήταν αυτογκόλ, το στοίχημα θα διευθετηθεί στο επόμενο γκολ που θα μπει. Εάν ο παίκτης σας πετύχει το 2ο γκολ, το στοίχημά σας είναι νικητήριο. Εάν διαφορετικός παίκτης σκοράρει στη συνέχεια, το στοίχημά σας είναι χαμένο.
• Εάν ο παίκτης σας δεν συμμετείχε στο παιχνίδι όταν μπήκε το πρώτο γκολ, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.
• Εάν ο παίκτης σας συμμετείχε στο παιχνίδι και δεν κατάφερε να σκοράρει, τα στοιχήματα θα ισχύουν.

Πόσα γκολ παίκτη;
Στοιχηματίζετε: εάν παίκτης της επιλογής σας θα πετύχει 1+/2+ ή 3+ γκολ στον αγώνα (90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις).

• Τα αυτογκόλ δεν μετράνε.
• Στους αγώνες που έχουν διακοπεί, κάθε παίκτης που έχει ήδη πετύχει τον απαιτούμενο αριθμό γκολ τη στιγμή της διακοπής θα διευθετείται ως νικητής.
• Εάν ο παίκτης της επιλογής σας δεν πάρει μέρος στον αγώνα, τα στοιχήματα σε αυτόν τον παίκτης θα ακυρωθούν. Εάν ο παίκτης πάρει μέρος στον αγώνα, τα στοιχήματα θα ισχύουν.

Πώς θα σκοράρει ο παίκτης;
Στοιχηματίζετε: στον τρόπο με τον οποίο ο παίκτης της επιλογής σας θα σκοράρει στη διάρκεια του αγώνα (90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις), με τις ακόλουθες διαθέσιμες επιλογές (τα αυτογκόλ εξαιρούνται):

• Κεφαλιά – ο παίκτης της επιλογής σας βάζει γκολ, το οποίο θεωρείται ότι μπήκε με κεφαλιά ή με τον ώμο, ανεξάρτητα εάν ήταν ηθελημένο ή όχι.
• Ελεύθερο χτύπημα - ο παίκτης της επιλογής σας σκοράρει με απευθείας εκτέλεση ελεύθερου χτυπήματος για την ομάδα του
• Εκτός μεγάλης περιοχής – ο παίκτης της επιλογής σας σκοράρει από θέση εκτός της περιοχής του πέναλτι για την ομάδα του
• Πέναλτι – ο παίκτης της επιλογής σας βάζει γκολ με πέναλτι για την ομάδα του

Σημείωση: Τυχόν αμφίβολα γκολ θα απονέμονται σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύει το εν λόγω Πρωτάθλημα ή η Διοργάνωση τη στιγμή της διευθέτησης.

Ποιος θα λάβει κάρτα ή θα αποβληθεί;
Στοιχηματίζετε (για το στοιχείο της λήψης κάρτας): εάν ένας παίκτης της επιλογής σας θα λάβει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα στη διάρκεια του αγώνα (90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις).

Στοιχηματίζετε (για το στοιχείο της αποβολής): εάν ένας παίκτης της επιλογής σας θα λάβει κόκκινη κάρτα στη διάρκεια του αγώνα. Μόνο οι κάρτες που δίνονται όταν ένας παίκτης είναι ενεργός στον αγώνα μετράνε. Τυχόν κάρτες που δίνονται μετά το σφύριγμα της λήξης δεν μετράνε. Η αποβολή ενός παίκτη διευθετείται σε οποιονδήποτε ενεργό παίκτη που λαμβάνει κόκκινη κάρτα, είτε λαμβάνει απευθείας κόκκινη είτε 2 κίτρινες, οι οποίες αυτόματα οδηγούν σε κόκκινη κάρτα.

• Οι κάρτες που δίνονται πριν την έναρξη του αγώνα, στην ανάπαυλα του ημιχρόνου ή μετά τη λήψη δεν μετράνε.
• Οι κάρτες που δίνονται σε παίκτες ή μέλη του επιτελείου που δεν ανήκουν στους 22 παίκτες της αποστολής της ομάδας, δεν μετράνε.


Αμερικανικό Ποδόσφαιρο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ BETBUILDER - NFL

Στο ακόλουθο έγγραφο παρέχονται αναλυτικά οι κανόνες που διέπουν τον διακανονισμό όλων των μονών στοιχημάτων και πολλαπλών στοιχημάτων στον ίδιο αγώνα (SGM) BetBuilder NFL.

Ένα στοίχημα BetBuilder SGM αποτελεί αθροιστικό στοίχημα που αποτελείται από όλες τις επιλογές που το συνθέτουν. Οποιαδήποτε αναφορά σε 'στοίχημα' στο παρόν έγγραφο αφορά το σύνολο του περιεχομένου σε ένα κουπόνι BetBuilder. Οποιαδήποτε αναφορά σε
'επιλογή' αφορά μία επιλογή εντός του σχετικού στοιχήματος.

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
Όλες οι στοιχηματικές επιλογές SGM για το NFL θα πρέπει να κερδίσουν (χωρίς ισοπαλίες κ.λπ.) για να θεωρηθεί ένα στοίχημα νικητήριο. Μια επιλογή που δεν κερδίζει θα διακανονίζεται ως χαμένη, εκτός εάν αναφέρεται ρητώς κάτι διαφορετικό.

Για παράδειγμα, οι επιλογές που αφορούν μια ομάδα να κερδίσει έναν αγώνα όταν υπάρχει ισοπαλία μετά την παράταση, ακόμη και όταν η ισοπαλία δεν έχει προσφερθεί μέσω του BetBuilder θα διακανονίζονται ως χαμένες. Παρομοίως, οι επιλογές "Αγώνας έως Χ" όπου καμία ομάδα δεν φτάσει το επιλεγμένο σκορ θα διακανονίζονται ως χαμένες, ανεξάρτητα από το εάν προσφέρεται επιλογή "καμία ομάδα δεν θα φτάσει το Χ" ως εναλλακτική επιλογή ή όχι. Εάν μια περίοδος, ένα ημίχρονο ή ο αγώνας ολοκληρωθούν χωρίς σκορ, οι επιλογές touchdown ή πόντων για την εν λόγω περίοδο (π.χ. ο παίκτης θα σκοράρει touchdown στο 1ο ημίχρονο) θα διακανονίζονται ως χαμένες.

Εάν μία ή περισσότερες επιλογές σε οποιοδήποτε στοίχημα θεωρηθούν άκυρες επειδή ο εν λόγω παίκτης (ή οι εν λόγω παίκτες) δεν συμμετείχε στον αγώνα (σύμφωνα με την παράγραφο 4), ολόκληρο το στοίχημα θα θεωρηθεί άκυρο. Οι επιλογές που κρίθηκαν άκυρες για άλλους λόγους (συνήθως λόγω εγκατάλειψης ή αναβολής του αγώνα) θα διακανονίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του παρόντος εγγράφου.

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Όλοι οι αγώνες NFL θα διακανονίζονται σύμφωνα με το επισήμως ανακοινωθέν αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.

3. ΑΓΟΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ / ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Όλες οι επιλογές αγοράς για το δεύτερο ημίχρονο και την τέταρτη περίοδο περιλαμβάνουν την παράταση εφόσον προκύψει. Για παράδειγμα, μια επιλογή συνολικών πόντων δεύτερου ημιχρόνου θα περιλαμβάνει τους πόντους που σημειώθηκαν τόσο στο δεύτερο ημίχρονο όσο και στην παράταση.

4. ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΑΙΚΤΗ
Όλες οι επιλογές παικτών θα θεωρούνται ενεργές εάν ο παίκτης συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία φάση σε οποιαδήποτε στιγμή του σχετικού αγώνα, ανεξάρτητα εάν η εν λόγω επιλογή αφορά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του αγώνα. Εάν ένας παίκτης δεν συμμετάσχει σε καμία φάση κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι επιλογές που αφορούν τον συγκεκριμένο παίκτη θα θεωρούνται άκυρες. Για παράδειγμα, μια επιλογή για συγκεκριμένο παίκτη που θα σκοράρει ένα touchdown στο δεύτερο μισό θα θεωρείται ενεργή (και συνεπώς θα διακανονίζεται ως χαμένη) εάν ο εν λόγω παίκτης συμμετείχε στο πρώτο μέρος του αγώνα, τραυματίστηκε και δεν επέστρεψε στο παιχνίδι, ανεξάρτητα από το εάν ή όχι εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Ωστόσο, εάν ο συγκεκριμένος παίκτης τραυματίστηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα και δεν συμμετείχε σε οποιοδήποτε μέρος του αγώνα, η επιλογή και κατά συνέπεια το στοίχημα θα θεωρούνται άκυρα.

5. ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
Εάν ένας αγώνας αναβληθεί ή δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν εάν ο αγώνας συνεχιστεί ή διεξαχθεί εντός της ίδιας προγραμματισμένης εβδομάδας του προγράμματος NFL (Πέμπτη – Τετάρτη τοπική ώρα του σταδίου) από την αρχική προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε αγώνες που αναβλήθηκαν και ξεκίνησαν εκτός της προγραμματισμένης εβδομάδας που καθορίστηκε αρχικά θα θεωρούνται άκυρα, και τα χρήματα των πονταρισμάτων θα επιστρέφονται.

6. ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν από την έναρξη, αυτό εμπίπτει στον κανόνα περί της ίδιας προγραμματισμένης εβδομάδας για αναβληθέντες αγώνες, όπως περιγράφεται παραπάνω. Εάν εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής και κατόπιν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός της ίδιας προγραμματισμένης εβδομάδας, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν σύμφωνα με την παράγραφο 5. Εάν ένα παιχνίδι εγκαταλειφθεί μετά την έναρξη αλλά πριν από την ολοκλήρωσή του και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός της ίδιας προγραμματισμένης εβδομάδας, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

1. Τα SGM θα θεωρούνται άκυρα εάν περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία επιλογή που να περιλαμβάνει παίκτη που δεν έχει εισέλθει ακόμη στον αγώνα για τουλάχιστον μία φάση. Οι κανόνες που περιγράφονται στη συνέχεια εφαρμόζονται και υπάγονται στην εφαρμογή αυτού του κανόνα.

2. Εάν κάθε επιλογή εντός ενός SGM για τον αγώνα είναι ήδη νικητήρια και το γεγονός της εγκατάλειψης δεν επηρέασε καθόλου την έκβαση κάθε επιλογής, το SGM στο σύνολό του θα θεωρείται νικητήρια επιλογή. Για παράδειγμα, ένα SGM δύο σκελών που θα περιλαμβάνει επιλογή over συνολικών πόντων και έναν συγκεκριμένο παίκτη που θα σκοράρει touchdown, σε αγώνα που οι απαιτούμενοι πόντοι έχουν επιτευχθεί και ο παίκτης σκόραρε ένα touchdown πριν από την
εγκατάλειψη του αγώνα, τότε αυτό θα θεωρείται νικητήρια επιλογή. Σε αυτή την περίπτωση, η εγκατάλειψη δεν έχει καμία επίδραση σε καμία από τις επιλογές. Δεν ισχύει το ίδιο σε επιλογή under συνολικών πόντων όπου ο αγώνας εγκαταλείφθηκε ενώ το συνολικό σκορ ήταν ακόμη κάτω από τον επιλεγμένο αριθμό, συνεπώς η εγκατάλειψη επηρέασε την έκβαση.

3. Εάν μία μόνο επιλογή ενός SGM χάθηκε και ο αγώνας εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια, τότε το SGM θα διακανονίζεται ως χαμένο, ανεξάρτητα από το γεγονός της εγκατάλειψης, καθώς η εν λόγω επιλογή (ή επιλογές) ολοκληρώθηκε αμετάκλητα. Για παράδειγμα, ένα SGM που περιλαμβάνει μια επιλογή για την πρώτη ομάδα που θα σκοράρει, σε αγώνα που η άλλη ομάδα σκόραρε πρώτη και ο αγώνας στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε, θα διακανονίζεται ως χαμένο. Σε αυτή την περίπτωση, το στοίχημα είχε ήδη χαθεί και η έκβαση δεν ήταν δυνατό να επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από την επακόλουθη εγκατάλειψη ή όχι του αγώνα.

4. Εάν δεν υπάρχουν χαμένες επιλογές στο πλαίσιο ενός SGM και τουλάχιστον μία άκυρη επιλογή κατά τη στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα, το SGM θα θεωρείται ως άκυρο. Ο κανόνας αυτός ισχύει όταν μία ή περισσότερες επιλογές δεν έχουν ακόμη κριθεί κατά τη στιγμή της εγκατάλειψης και θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει ή να έχουν χάσει σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αγώνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ένα SGM που περιλαμβάνει επιλογή over συνολικών πόντων, σε έναν αγώνα που εγκαταλείφθηκε ενώ το σύνολο των πόντων ήταν ακόμη κάτω από τον απαιτούμενο αριθμό, θα διακανονίζεται ως άκυρο. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή συνολικών πόντων δεν είχε κριθεί ακόμη και θα μπορούσε να κερδηθεί ή να χαθεί εάν δεν είχε προκύψει η εγκατάλειψη, συνεπώς το στοίχημα θεωρείται άκυρο.

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Εάν ο χώρος διεξαγωγής ενός αγώνα αλλάξει από αυτόν που ανακοινώθηκε, όλα τα στοιχήματα του συγκεκριμένου αγώνα θα θεωρούνται άκυρα.


ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ BETBUILDER - NCAAF

Στο ακόλουθο έγγραφο παρέχονται αναλυτικά οι κανόνες που διέπουν τον διακανονισμό όλων των μονών στοιχημάτων και πολλαπλών στοιχημάτων στον ίδιο αγώνα (SGM) BetBuilder NCAAF.

Ένα στοίχημα BetBuilder SGM αποτελεί αθροιστικό στοίχημα που αποτελείται από όλες τις επιλογές που το συνθέτουν. Οποιαδήποτε αναφορά σε 'στοίχημα' στο παρόν έγγραφο αφορά το σύνολο του περιεχομένου σε ένα κουπόνι BetBuilder. Οποιαδήποτε αναφορά σε
'επιλογή' αφορά μία επιλογή εντός του σχετικού στοιχήματος.

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
Όλες οι στοιχηματικές επιλογές SGM για το NCAAF θα πρέπει να κερδίσουν (χωρίς ισοπαλίες κ.λπ.) για να θεωρηθεί ένα στοίχημα νικητήριο. Μια επιλογή που δεν κερδίζει θα διακανονίζεται ως χαμένη, εκτός εάν αναφέρεται ρητώς κάτι διαφορετικό.

Για παράδειγμα, οι επιλογές "Αγώνας έως Χ" όπου καμία ομάδα δεν φτάσει το επιλεγμένο σκορ θα διακανονίζονται ως χαμένες, ανεξάρτητα από το εάν προσφέρεται επιλογή "καμία ομάδα δεν θα φτάσει το Χ" ως εναλλακτική επιλογή ή όχι. Εάν μια περίοδος, ένα ημίχρονο ή ο αγώνας ολοκληρωθούν χωρίς σκορ, οι επιλογές touchdown ή πόντων για την εν λόγω περίοδο (π.χ. ο παίκτης θα σκοράρει touchdown στο 1ο ημίχρονο) θα διακανονίζονται ως χαμένες.

Εάν μία ή περισσότερες επιλογές σε οποιοδήποτε στοίχημα θεωρηθούν άκυρες επειδή ο εν λόγω παίκτης (ή οι εν λόγω παίκτες) δεν συμμετείχε στον αγώνα (σύμφωνα με την παράγραφο 4), ολόκληρο το στοίχημα θα θεωρηθεί άκυρο. Οι επιλογές που κρίθηκαν άκυρες για άλλους λόγους (συνήθως λόγω εγκατάλειψης ή αναβολής του αγώνα) θα διακανονίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του παρόντος εγγράφου.

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Όλοι οι αγώνες NCAAF θα διακανονίζονται σύμφωνα με το επισήμως ανακοινωθέν αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.

3. ΑΓΟΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ / ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Όλες οι επιλογές αγοράς για το δεύτερο ημίχρονο και την τέταρτη περίοδο περιλαμβάνουν την παράταση εφόσον προκύψει. Για παράδειγμα, μια επιλογή συνολικών πόντων δεύτερου ημιχρόνου θα περιλαμβάνει τους πόντους που σημειώθηκαν τόσο στο δεύτερο ημίχρονο όσο και στην παράταση.

4. ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΑΙΚΤΗ
Όλες οι επιλογές παικτών θα θεωρούνται ενεργές εάν ο παίκτης συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία φάση σε οποιαδήποτε στιγμή του σχετικού αγώνα, ανεξάρτητα εάν η εν λόγω επιλογή αφορά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του αγώνα. Εάν ένας παίκτης δεν συμμετάσχει σε καμία φάση κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι επιλογές που αφορούν τον συγκεκριμένο παίκτη θα θεωρούνται άκυρες. Για παράδειγμα, μια επιλογή για συγκεκριμένο παίκτη που θα σκοράρει ένα touchdown στο δεύτερο μισό θα θεωρείται ενεργή (και συνεπώς θα διακανονίζεται ως χαμένη) εάν ο εν λόγω παίκτης συμμετείχε στο πρώτο μέρος του αγώνα, τραυματίστηκε και δεν επέστρεψε στο παιχνίδι, ανεξάρτητα από το εάν ή όχι εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Ωστόσο, εάν ο συγκεκριμένος παίκτης τραυματίστηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα και δεν συμμετείχε σε οποιοδήποτε μέρος του αγώνα, η επιλογή και κατά συνέπεια το στοίχημα θα θεωρούνται άκυρα.

5. ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
Εάν ένας αγώνας αναβληθεί ή δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν εάν ο αγώνας συνεχιστεί ή διεξαχθεί εντός της ίδιας προγραμματισμένης εβδομάδας του προγράμματος NCAAF από την αρχική προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε αγώνες που αναβλήθηκαν και ξεκίνησαν εκτός της προγραμματισμένης εβδομάδας που καθορίστηκε αρχικά θα θεωρούνται άκυρα, και τα χρήματα των πονταρισμάτων θα επιστρέφονται.

6. ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν από την έναρξη, αυτό εμπίπτει στον κανόνα περί της ίδιας προγραμματισμένης εβδομάδας για αναβληθέντες αγώνες, όπως περιγράφεται παραπάνω. Εάν εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής και κατόπιν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός της ίδιας προγραμματισμένης εβδομάδας, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν σύμφωνα με την παράγραφο 5. Εάν ένα παιχνίδι εγκαταλειφθεί μετά την έναρξη αλλά πριν από την ολοκλήρωσή του και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός της ίδιας προγραμματισμένης εβδομάδας, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

1. Τα SGM θα θεωρούνται άκυρα εάν περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία επιλογή που να περιλαμβάνει παίκτη που δεν έχει εισέλθει ακόμη στον αγώνα για τουλάχιστον μία φάση. Οι κανόνες που περιγράφονται στη συνέχεια εφαρμόζονται και υπάγονται στην εφαρμογή αυτού του κανόνα.

2. Εάν κάθε επιλογή εντός ενός SGM για τον αγώνα είναι ήδη νικητήρια και το γεγονός της εγκατάλειψης δεν επηρέασε καθόλου την έκβαση κάθε επιλογής, το SGM στο σύνολό του θα θεωρείται νικητήρια επιλογή. Για παράδειγμα, ένα SGM δύο σκελών που θα περιλαμβάνει επιλογή over συνολικών πόντων και έναν συγκεκριμένο παίκτη που θα σκοράρει touchdown, σε αγώνα που οι απαιτούμενοι πόντοι έχουν επιτευχθεί και ο παίκτης σκόραρε ένα touchdown πριν από την εγκατάλειψη του αγώνα, τότε αυτό θα θεωρείται νικητήρια επιλογή. Σε αυτή την περίπτωση, η εγκατάλειψη δεν έχει καμία επίδραση σε καμία από τις επιλογές. Δεν ισχύει το ίδιο σε επιλογή under συνολικών πόντων όπου ο αγώνας εγκαταλείφθηκε ενώ το συνολικό σκορ ήταν ακόμη κάτω από τον επιλεγμένο αριθμό, συνεπώς η εγκατάλειψη επηρέασε την έκβαση.

3. Εάν μία μόνο επιλογή ενός SGM χάθηκε και ο αγώνας εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια, τότε το SGM θα διακανονίζεται ως χαμένο, ανεξάρτητα από το γεγονός της εγκατάλειψης, καθώς η εν λόγω επιλογή (ή επιλογές) ολοκληρώθηκε αμετάκλητα. Για παράδειγμα, ένα SGM που περιλαμβάνει μια επιλογή για την πρώτη ομάδα που θα σκοράρει, σε αγώνα που η άλλη ομάδα σκόραρε πρώτη και ο αγώνας στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε, θα διακανονίζεται ως χαμένο. Σε αυτή την περίπτωση, το στοίχημα είχε ήδη χαθεί και η έκβαση δεν ήταν δυνατό να επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από την επακόλουθη εγκατάλειψη ή όχι του αγώνα.

4. Εάν δεν υπάρχουν χαμένες επιλογές στο πλαίσιο ενός SGM και τουλάχιστον μία άκυρη επιλογή κατά τη στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα, το SGM θα θεωρείται ως άκυρο. Ο κανόνας αυτός ισχύει όταν μία ή περισσότερες επιλογές δεν έχουν ακόμη κριθεί κατά τη στιγμή της εγκατάλειψης και θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει ή να έχουν χάσει σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αγώνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ένα SGM που περιλαμβάνει επιλογή over συνολικών πόντων, σε έναν αγώνα που εγκαταλείφθηκε ενώ το σύνολο των πόντων ήταν ακόμη κάτω από τον απαιτούμενο αριθμό, θα διακανονίζεται ως άκυρο. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή συνολικών πόντων δεν είχε κριθεί ακόμη και θα μπορούσε να κερδηθεί ή να χαθεί εάν δεν είχε προκύψει η εγκατάλειψη, συνεπώς το στοίχημα θεωρείται άκυρο.

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Εάν ο χώρος διεξαγωγής ενός αγώνα αλλάξει από αυτόν που ανακοινώθηκε, όλα τα στοιχήματα του συγκεκριμένου αγώνα θα θεωρούνται άκυρα.


ΜΠΑΣΚΕΤ

Ένα ποντάρισμα BetBuilder SGM είναι το συγκεντρωτικό ποντάρισμα που αποτελείται από όλες τις επιμέρους επιλογές. Κάθε αναφορά σε ένα «ποντάρισμα» εντός του παρόντος εγγράφου αναφέρεται σε ολόκληρο το περιεχόμενο του δελτίου πονταρίσματος BetBuilder. Κάθε αναφορά σε μια «επιλογή» αναφέρεται σε μια επιλογή στο πλαίσιο του σχετικού πονταρίσματος.

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΩΝ
Όλες οι επιλογές μπάσκετ SGM πρέπει να κερδίζουν (χωρίς ισοπαλίες) ώστε ένα ποντάρισμα να κρίνεται νικητήριο. Μια επιλογή που δεν κερδίζει, εκτός αν αναφέρεται ρητά στο παρόν έγγραφο, θα θεωρείται χαμένη. Αν μία ή περισσότερες επιλογές σε κάποιο ποντάρισμα ακυρώνονται για κάποιο λόγο (λόγου χάρη επειδή ένας επιλεγμένος παίκτης δεν συμμετέχει στον αγώνα – βλέπε ενότητα 4), ολόκληρο το ποντάρισμα θα ακυρώνεται.

Για παράδειγμα, τυχόν επιλογές ότι μια ομάδα θα κερδίσει έναν αγώνα όπου υπάρχει ισοπαλία μετά την παράταση (ή την κανονική διάρκεια αν δεν δοθεί παράταση), ακόμα και όταν η ισοπαλία δεν είχε προταθεί μέσω του BetBuilder, θα θεωρούνται χαμένες. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση αγώνων NBA ή NBL καθώς παίζονται επαναλαμβανόμενα παρατάσεις μέχρι μια ομάδα να κερδίσει, αλλά μπορεί να ισχύει για άλλα πρωταθλήματα μπάσκετ ή διαγωνισμούς σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες κάθε διαγωνισμού. Παρομοίως, τυχόν επιλογές «Ο αγώνας θα X» όπου καμιά ομάδα δεν φτάνει το επιλεγμένο σκορ θα θεωρούνται χαμένες, ανεξάρτητα από το αν η επιλογή «καμία από τις δύο ομάδες δεν θα φτάσει το X» ήταν διαθέσιμη σαν εναλλακτική επιλογή ή όχι.

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Όλοι οι αγώνες μπάσκετ θα διευθετούνται σύμφωνα με το επίσημο τελικό αποτέλεσμα συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης.

3. ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ / ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Όλες οι επιλογές αγοράς για το δεύτερο ημίχρονο και το τέταρτο τέταρτο περιλαμβάνουν τυχόν παρατάσεις αν δίνονται. Για παράδειγμα, μια επιλογή για τους συνολικούς πόντους του δεύτερου ημιχρόνου θα περιλαμβάνει τους πόντους που σκόραραν τόσο στο δεύτερο ημίχρονο όσο και σε τυχόν παρατάσεις που παίχτηκαν.

4. ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΙΚΤΗ
Όλες οι επιλογές παικτών θα θεωρούνται ενεργείς αν ένας παίκτης μπαίνει στο γήπεδο σαν ενεργός παίκτης σε οποιοδήποτε σημείο του σχετικού αγώνα, ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω επιλογή αφορά μια συγκεκριμένη περίοδο του αγώνα. Αν ένας παίκτης δεν κατέβει ποτέ στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, επιλογές που αφορούν συγκεκριμένα τον εν λόγω παίκτη θα ακυρώνονται. Για παράδειγμα, μια επιλογή ότι ένας συγκεκριμένος παίκτης θα σκοράρει 10,5+ πόντους στο δεύτερο ημίχρονο θα είναι ενεργή (και επομένως θα θεωρείται χαμένη) αν ο εν λόγω παίκτης έπαιξε τα πρώτα δύο λεπτά ενός αγώνα, τραυματίστηκε, και δεν επέστρεψε στο παιχνίδι, ανεξάρτητα από αν δεν βρισκόταν στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Ωστόσο, αν ο εν λόγω παίκτης τραυματίστηκε λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, αποσύρθηκε από τους αρχικούς βασικούς παίκτες (ή τον πάγκο) και δεν κατέβηκε στο γήπεδο, η επιλογή και κατά συνέπεια το ποντάρισμα θα είναι άκυρο.

5. ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
Στην περίπτωση που ένας αγώνας αναβάλλεται ή δεν ολοκληρώνεται, και κατόπιν επαναξεκινά ή παίζεται εντός 24 ωρών από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης, όλα τα πονταρίσματα θα είναι σε αναμονή. Όλα τα πονταρίσματα για παιχνίδια που παίχτηκαν και τα οποία ξεκίνησαν 24 ώρες μετά την αρχικά προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης θα ακυρώνονται. Μετά το πέρας των 24 ωρών, όλα τα πονταρίσματα ακυρώνονται και επιστρέφονται.

6. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΩΝ
Αν ένα παιχνίδι εγκαταλειφθεί πριν την έναρξη, εμπίπτει στον κανόνα των 24 ωρών για αγώνες που έχουν αναβληθεί όπως περιγράφεται παραπάνω. Αν εγκαταλειφθεί μετά την έναρξη αλλά πριν το κανονικό σημείο λήξης, εφαρμόζονται οι παρακάτω κανόνες:

1. Τα SGM θα ακυρώνονται αν περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια επιλογή που αφορά έναν παίκτη που δεν έχει κατέβει ακόμα στο γήπεδο σαν ενεργός παίκτης. Οι κανόνες που αναφέρονται παραπάνω εφαρμόζονται με την επιφύλαξη και κατόπιν εφαρμογής του εν λόγω κανόνα.

2. Αν κάθε επιλογή ενός SGM στο παιχνίδι είναι ήδη νικητήρια, όταν η εγκατάλειψη δεν είχε επίπτωση στο αποτέλεσμα κάθε επιλογής, το SGM συνολικά θα θεωρείται νικητήριο. Για παράδειγμα, ένα SGM με δύο σκέλη που περιλαμβάνει μια επιλογή για τους συνολικούς πόντους και ότι ένας συγκεκριμένος παίκτης θα σκοράρει 10,5+ πόντους, σε ένα παιχνίδι όπου οι απαιτούμενοι πόντοι έχουν επιτευχθεί και ο παίκτης σκόραρε πάνω από 10 πόντους πριν εγκαταλειφθεί τελικά το παιχνίδι, θα θεωρείται νικητήριο. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγκατάλειψη δεν είχε καμία επίπτωση σε καμία από τις δύο επιλογές. Το ίδιο δεν θα ίσχυε σε μια επιλογή για τους συνολικούς πόντους όταν το παιχνίδι εγκαταλείφθηκε ενώ το συνολικό σκορ ήταν ακόμα χαμηλότερο από τον επιλεγμένο αριθμό, καθώς η εγκατάλειψη θα είχε επίπτωση στο εν λόγω αποτέλεσμα.

3. Αν μία επιλογή ενός SGM είναι χαμένη και ένας αγώνας έπειτα εγκαταλείπεται, το SGM θεωρείται χαμένο, όταν ανεξάρτητα από το γεγονός της εγκατάλειψης, η/οι εν λόγω επιλογή/ές είχαν διευθετηθεί οριστικά. Για παράδειγμα, ένα SGM που περιλαμβάνει μια επιλογή για τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, σε ένα παιχνίδι όπου σκόραρε πρώτος ένας άλλος παίκτης και ο αγώνας έπειτα εγκαταλείφθηκε, θα θεωρείται χαμένο. Σε αυτήν την περίπτωση, το ποντάρισμα ήταν ήδη χαμένο, και το εν λόγω αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να επηρεαστεί με κανένα τρόπο είτε γινόταν έπειτα εγκατάλειψη του παιχνιδιού είτε όχι.

4. Αν δεν υπάρχουν χαμένες επιλογές στο SGM και τουλάχιστον μια επιλογή ακυρώθηκε τη στιγμή της εγκατάλειψης του αγώνα, το SGM θα θεωρείται άκυρο. Ο εν λόγω κανόνας ισχύει όταν μία ή περισσότερες επιλογές δεν είχαν διευθετηθεί όταν εγκαταλείφθηκε ο αγώνας, και μπορεί να είχαν κερδίσει ή χάσει αν το παιχνίδι είχε ολοκληρωθεί όπως είχε προγραμματιστεί. Για παράδειγμα, ένα SGM που περιλαμβάνει μια επιλογή για τους συνολικούς πόντους, σε ένα παιχνίδι που εγκαταλείφθηκε ενώ οι συνολικοί πόντοι ήταν ακόμα χαμηλότεροι από τον απαιτούμενο αριθμό, θα θεωρείται άκυρο. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιλογή για τους συνολικούς πόντους δεν είχε ακόμα διευθετηθεί και μπορεί να είχε κερδίσει ή χάσει αν δεν είχε γίνει εγκατάλειψη, οπότε το ποντάρισμα θα ακυρώνεται.

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Εάν ο χώρος διεξαγωγής ενός αγώνα αλλάξει από αυτόν που ανακοινώθηκε, όλα τα στοιχήματα του συγκεκριμένου αγώνα θα θεωρούνται άκυρα.


Χόκεϊ επί πάγου

Ένα στοίχημα BetBuilder SGM αποτελεί αθροιστικό στοίχημα που αποτελείται από όλες τις επιλογές που το συνθέτουν. Οποιαδήποτε αναφορά σε 'στοίχημα' στο παρόν έγγραφο αφορά το σύνολο του περιεχομένου σε ένα κουπόνι BetBuilder. Οποιαδήποτε αναφορά σε 'επιλογή' αφορά μία επιλογή εντός του σχετικού στοιχήματος.

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

Όλες οι επιλογές SGM για το χόκεϊ επί πάγου θα πρέπει να κερδίσουν (χωρίς ισοπαλίες κ.λπ.) για να θεωρηθεί ένα στοίχημα νικητήριο. Μια επιλογή που δεν κερδίζει θα διακανονίζεται ως χαμένη, εκτός εάν αναφέρεται ρητώς κάτι διαφορετικό. Εάν μία ή περισσότερες επιλογές σε οποιοδήποτε στοίχημα θεωρηθούν άκυρες για οποιονδήποτε λόγο (όπως ένας επιλεγμένος παίκτης δεν συμμετείχε στον αγώνα – βλ. παράγραφο 4), ολόκληρο το στοίχημα θα θεωρηθεί άκυρο.

Για παράδειγμα, οι επιλογές που αφορούν μια ομάδα να κερδίσει έναν αγώνα όταν υπάρχει ισοπαλία μετά την παράταση (ή στον κανονικό χρόνο εάν δεν θα γίνει παράταση), ακόμη και όταν η ισοπαλία δεν έχει προσφερθεί μέσω του BetBuilder θα διακανονίζονται ως χαμένες. Αυτό δεν θα ισχύει για αγώνες NHL, επειδή προχωρούν σε πέναλτι μετά από ισόπαλη παράταση (κανονική σεζόν) ή παίζουν παράταση αιφνίδιου θανάτου (πλέι οφ), αλλά μπορεί να ισχύει για άλλα πρωταθλήματα χόκεϊ επί πάγου ή διοργανώσεις σύμφωνα με τους ατομικούς κανόνες των αγώνων. Παρομοίως, οι επιλογές "Αγώνας έως Χ" όπου καμία ομάδα δεν φτάσει το επιλεγμένο σκορ θα διακανονίζονται ως χαμένες, ανεξάρτητα από το εάν προσφέρεται επιλογή "καμία ομάδα δεν θα φτάσει το Χ" ως εναλλακτική επιλογή ή όχι. Εάν μια περίοδος ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, οι επιλογές που αφορούν γκολ, όπως πρώτος ή τελευταίος σκόρερ για τη συγκεκριμένη περίοδο, θα διακανονίζονται ως χαμένες.

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΠΕΝΑΛΤΙ

Όλοι οι αγώνες χόκεϊ επί πάγου θα διακανονίζονται σύμφωνα με το επισήμως ανακοινωθέν αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης και πέναλτι. Τα γκολ που σημειώνονται στα πέναλτι δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της διευθέτησης. Το γκολ που προστίθεται στο σκορ της νικήτριας ομάδας μετά από πέναλτι (π.χ. το μοναδικό γκολ σε ένα παιχνίδι που τελειώνει 0-0 μετά την παράταση και επομένως 1-0 μετά τη διαδικασία των πέναλτι) μετράει για τους σκοπούς των επιλογών συνολικού σκορ αγώνα και συνολικών γκολ ομάδας, αλλά δεν αποδίδεται σε παίκτη και δεν υπολογίζεται για τη διευθέτηση οποιωνδήποτε αγορών που αφορούν σκορ παικτών.

3. ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Όλες οι επιλογές αγοράς για την τρίτη περίοδο περιλαμβάνουν την παράταση και το γκολ που προκύπτει από τα πέναλτι, εάν συμβούν. Για παράδειγμα, μια επιλογή συνολικών γκολ τρίτης περιόδου θα περιλαμβάνει τα γκολ που σημειώθηκαν τόσο στην τρίτη περίοδο καθώς και το νικητήριο γκολ από την παράταση ή τα πέναλτι.

4. ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

Όλες οι επιλογές παικτών θα θεωρούνται ενεργές εάν ο παίκτης εισέλθει στο ρινκ ως ενεργός παίκτης σε οποιαδήποτε στιγμή του σχετικού αγώνα, ανεξάρτητα εάν η εν λόγω επιλογή αφορά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του αγώνα. Εάν ένας παίκτης δεν εισέλθει στο ρινκ κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι επιλογές που αφορούν τον συγκεκριμένο παίκτη θα θεωρούνται άκυρες. Για παράδειγμα, μια επιλογή για συγκεκριμένο παίκτη που θα σκοράρει στην τρίτη περίοδο θα θεωρείται ενεργή (και συνεπώς θα διακανονίζεται ως χαμένη) εάν ο εν λόγω παίκτης έπαιξε στα δύο πρώτα λεπτά του αγώνα, τραυματίστηκε και δεν επέστρεψε στο παιχνίδι, ανεξάρτητα από το εάν ή όχι εισήλθε στον πάγο στη διάρκεια της τρίτης περιόδου. Ωστόσο, εάν ο συγκεκριμένος παίκτης τραυματίστηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, αποχώρησε από τους βασικούς παίκτες (ή πάγκο) και δεν εισήλθε στον πάγο, η επιλογή και κατά συνέπεια το στοίχημα θα θεωρούνται άκυρα.

5. ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

Όταν ένας αγώνας αναβάλλεται ή δεν έχει ολοκληρωθεί και, στη συνέχεια, συνεχιστεί ή ολοκληρωθεί εντός 24 ωρών (συμπεριλαμβανομένων) από την αρχική προγραμματισμένη ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν. Όλα τα στοιχήματα σε παιχνίδια που ολοκληρώνονται,

τα οποία ξεκινούν περισσότερες από 24 ώρες μετά την αρχική προγραμματισμένη ώρα, θα ακυρωθούν. Μόλις παρέλθουν

οι 24 ώρες, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστραφούν.

6. ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν από την έναρξη, αυτό εμπίπτει στον κανόνα περί 24 ωρών για αναβληθέντες αγώνες, όπως περιγράφεται παραπάνω. Εάν εγκαταλειφθεί μετά την έναρξη αλλά πριν από το σημείο του φυσικού τέλους του, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

1. Τα SGM θα θεωρούνται άκυρα εάν περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία επιλογή που να περιλαμβάνει παίκτη που δεν έχει εισέλθει ακόμη στο ρινκ ως ενεργός παίκτης. Οι κανόνες που περιγράφονται στη συνέχεια εφαρμόζονται και υπάγονται στην εφαρμογή αυτού του κανόνα.

2. Εάν κάθε επιλογή εντός ενός SGM για τον αγώνα είναι ήδη νικητήρια και το γεγονός της εγκατάλειψης δεν επηρέασε καθόλου την έκβαση κάθε επιλογής, το SGM στο σύνολό του θα θεωρείται νικητήρια επιλογή. Για παράδειγμα, ένα SGM δύο σκελών που θα περιλαμβάνει επιλογή over συνολικών γκολ και έναν συγκεκριμένο παίκτη που θα σκοράρει, σε αγώνα που τα απαιτούμενα γκολ έχουν επιτευχθεί και ο παίκτης σκόραρε πριν από την εγκατάλειψη του αγώνα, τότε αυτό θα θεωρείται νικητήρια επιλογή. Σε αυτή την περίπτωση, η εγκατάλειψη δεν έχει καμία επίδραση σε καμία από τις επιλογές. Δεν ισχύει το ίδιο σε επιλογή under συνολικών γκολ όπου ο αγώνας εγκαταλείφθηκε ενώ το συνολικό σκορ ήταν ακόμη κάτω από τον επιλεγμένο αριθμό, συνεπώς η εγκατάλειψη επηρέασε την έκβαση.

3. Εάν μία μόνο επιλογή ενός SGM χάθηκε και ο αγώνας εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια, τότε το SGM θα διακανονίζεται ως χαμένο, ανεξάρτητα από το γεγονός της εγκατάλειψης, καθώς η εν λόγω επιλογή (ή επιλογές) ολοκληρώθηκε αμετάκλητα. Για παράδειγμα, ένα SGM που περιλαμβάνει μια επιλογή για την πρώτη ομάδα που θα σκοράρει, σε αγώνα που η άλλη ομάδα σκόραρε πρώτη και ο αγώνας στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε, θα διακανονίζεται ως χαμένο. Σε αυτή την περίπτωση, το στοίχημα είχε ήδη χαθεί και η έκβαση δεν ήταν δυνατό να επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από την επακόλουθη εγκατάλειψη ή όχι του αγώνα.

4. Εάν δεν υπάρχουν χαμένες επιλογές στο πλαίσιο ενός SGM και τουλάχιστον μία άκυρη επιλογή κατά τη στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα, το SGM θα θεωρείται ως άκυρο. Ο κανόνας αυτός ισχύει όταν μία ή περισσότερες επιλογές δεν έχουν ακόμη κριθεί κατά τη στιγμή της εγκατάλειψης και θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει ή να έχουν χάσει σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αγώνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ένα SGM που περιλαμβάνει επιλογή over συνολικών γκολ, σε έναν αγώνα που εγκαταλείφθηκε ενώ το σύνολο των γκολ ήταν ακόμη κάτω από τον απαιτούμενο αριθμό, θα διακανονίζεται ως άκυρο. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή συνολικών γκολ δεν είχε κριθεί ακόμη και θα μπορούσε να κερδηθεί ή να χαθεί εάν δεν είχε προκύψει η εγκατάλειψη, συνεπώς το στοίχημα θεωρείται άκυρο.

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εάν ο χώρος διεξαγωγής ενός αγώνα αλλάξει από αυτόν που ανακοινώθηκε, όλα τα στοιχήματα του συγκεκριμένου αγώνα θα θεωρούνται άκυρα.

5. Γενικοί κανόνες

Εάν τίποτα άλλο δεν αναφέρει συγκεκριμένα στους κανόνες και τους κανονισμούς παρακάτω ή στους Ειδικούς Κανόνες Γεγονότων/Αγορών στον ιστότοπο, η απόφαση της επίσημης ομοσπονδίας αναφορικά με το γεγονός στις 24:00 (τοπική ώρα την ημέρα του γεγονότος) θα καθορίσει το αποτέλεσμα. Αποκλεισμοί ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στην έκβαση του γεγονότος μετά από αυτή την ώρα δεν θεωρούνται σχετικά για τους σκοπούς του στοιχηματισμού εάν υπάρχει ήδη επίσημο αποτέλεσμα.

Η Betmed Ltd θα επιχειρήσει να κλείσει τα γεγονότα, δηλ. να διευθετήσει τις αγορές, όσο το δυνατόν ταχύτερα μετά την ολοκλήρωση του γεγονότος, αλλά δεν θα προβεί σε εγγυήσεις για τις μέγιστες καθυστερήσεις. Όταν το αποτέλεσμα εντός στοιχήματος που καθορίστηκε πριν το γεγονός έχει ολοκληρωθεί, θα διευθετηθεί σύμφωνα με τους κανόνες ακόμη και εάν το γεγονός διακοπεί ή η διάρκεια του γεγονότος συντομευθεί για οποιονδήποτε λόγο.

Φροντίστε να ελέγξετε το δελτίο σας πριν επιβεβαιώσετε το στοίχημά σας. Δυστυχώς, δεν επεξεργαζόμαστε αιτήματα ακύρωσης στοιχημάτων που υποβλήθηκαν κατά λάθος.

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των κανόνων και των κανονισμών και άλλων μερών της Συμφωνίας για τους Πελάτες, ισχύει η παρακάτω σειρά προτεραιότητας (το 1 υπερισχύει του 2 και του 3 κ.λπ.):

1. Ειδικοί Κανόνες Γεγονότων/Αγορών
2. Κανόνες και κανονισμοί
3. Όροι και προϋποθέσεις

6. Γεγονότα που διακόπτονται

Στην περίπτωση που ένα γεγονός στοιχηματισμού διακοπεί, το τρέχον σκορ σε εκείνο το χρονικό σημείο μετράει εάν πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο άθλημα ή υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα εντός 36 ωρών από την προθεσμία. Οι αγορές στο γεγονός που έχουν ήδη κριθεί θα είναι έγκυρες, για παράδειγμα αποτέλεσμα «ημιχρόνου» σε έναν αγώνα που διακόπηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Όλες οι υπόλοιπες αγορές σε αυτό το γεγονός στοιχηματισμού έχουν συντελεστή 1.00.

Σε περίπτωση που ένα γεγονός διακοπεί και προγραμματιστεί να ξεκινήσει και πάλι από την αρχή, όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν πριν τον αρχικό αγώνα, τα οποία δεν είχαν καθοριστεί ακόμα πριν τη διακοπή, θα κηρυχθούν άκυρα ανεξάρτητα από το εάν ή το πότε θα συνεχιστεί ο αγώνας.

7. Ακυρώσεις

Όλα τα στοιχήματα που σχετίζονται με ακυρωμένα γεγονότα θα ακυρώνονται και τα ποσά θα επιστρέφονται στους εμπλεκόμενους. Τα πολλαπλά στοιχήματα θα υπολογίζονται ξανά, εξαιρώντας το γεγονός που διακόπηκε.

8. Αλλαγές χώρου διεξαγωγής

Όλα τα σχετικά στοιχήματα θεωρούνται άκυρα μόνο εάν ο χώρος διεξαγωγής μεταφερθεί στην έδρα της πρώην φιλοξενούμενης ομάδας. Εάν το γεγονός μεταφερθεί σε άλλο χώρο διεξαγωγής, όλα τα σχετικά στοιχήματα εξακολουθούν να ισχύουν. Αυτός ο κανόνας ισχύει μόνο για γεγονότα στα οποία οι εμπλεκόμενες ομάδες έχουν δική τους έδρα.

9. Ισοβαθμίες

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες σε ένα μακροπρόθεσμο γεγονός ανακηρυχθούν νικητές, οι αποδόσεις για τους συμμετέχοντες στο μακροπρόθεσμο στοίχημα θα διαιρεθούν με τον τον αριθμό συμμετεχόντων στο σενάριο ισοπαλίας.

10. Μη Συμμετοχή στο γεγονός

Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων δεν παρευρεθεί σε συγκεκριμένο γεγονός σύμφωνα με το πρόγραμμα, όλα τα σχετικά στοιχήματα εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός εάν το γεγονός ακυρωθεί στη συνέχεια. Παράδειγμα: Εάν ο Usain Bolt δεν εμφανιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, τα στοιχήματα που σχετίζονται με τον Usain Bolt ως νικητή κ.λπ. εξακολουθούν να ισχύουν για τον μακροπρόθεσμο στοιχηματισμό.

11. Αναβληθέντα γεγονότα

Ένα στοίχημα θεωρείται άκυρο σε αγώνα που ματαιώθηκε ή αναβλήθηκε ή αγώνα που δεν έχει ξεκινήσει εντός 12 ωρών από την αρχική επίσημη προγραμματισμένη ώρα έναρξης.

12. Live στοιχηματισμός

Η Betmed Ltd διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα στοιχήματα που τοποθετούνται με εσφαλμένη τιμή λόγω καθυστερημένης «Live» κάλυψης ενός γεγονότος και στα οποία μια ομάδα έχει αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αναστείλουμε τον στοιχηματισμό κατά τη διάρκεια ενός γεγονός λόγω αστοχίας μεταφοράς ή άλλων τεχνικών σχετικών θεμάτων, ή σε περίπτωση που υποψιαστούμε απάτη. Η προθεσμία για την τοποθέτηση στοιχημάτων μπορεί να ποικίλει μεταξύ των διαφόρων γεγονότων. Δεν ανεχόμαστε τα εσκεμμένα και επαναλαμβανόμενα περιστατικά καθυστερημένου στοιχηματισμού. Αυτό θα θεωρηθεί απάτη και θα το αντιμετωπίσουμε αναλόγως. Δεν φέρουμε ευθύνη για σφάλματα πληκτρολόγησης, μεταφοράς ή/και εκτίμησης. Συγκεκριμένα, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε προφανή σφάλματα όσον αφορά την εισαγωγή αποδόσεων στοιχηματισμού ή/και την εκτίμηση αποτελεσμάτων στοιχηματισμού ακόμη και μετά το γεγονός - ή να κηρύξουμε τα στοιχήματα που επηρεάζονται άκυρα. Betmed Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των live αποτελεσμάτων, των στατιστικών ή άλλων πληροφοριών/δεδομένων που παρέχουμε για τον live στοιχηματισμό. Το σκορ που απεικονίζεται και οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. χρόνος, σκόρερ) στον ιστότοπο είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών.

13. Μορφή αποδόσεων

Ως πελάτης, έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε τη μορφή αποδόσεων που προτιμάτε, επιλέγοντας μεταξύ δεκαδικών, κλασματικών και αμερικανικών αποδόσεων. Μόλις αποθηκευτεί αυτή η μορφή κατά τη σύνδεση, η αποθήκευση ορίζεται στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για όλους τους υπολογισμούς αναφορικά με τις πληρωμές ενός δελτίου, χρησιμοποιείται η δεκαδική μορφή. Η δεκαδική μορφή πάντα θα ισούται ή θα είναι μεγαλύτερη από τις άλλες διαθέσιμες μορφές ανά επιλογή, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ή ίση πληρωμή.

14. Μακροπρόθεσμο στοίχημα

Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε και σε νικητές που δεν προσφέρονται για στοιχηματισμό. Για τις προσφορές «πλασέ», δεν ισχύουν οι κανόνες της ισοβαθμίας (Dead Heat) και τα νικητήρια στοιχήματα θα καταβάλλονται με την πλήρη απόδοση, ανεξάρτητα εάν υπάρχουν περισσότεροι νικητές συμμετέχοντες από τα πλασέ που προκύπτουν από ισοπαλίες. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας νικητές ενός μακροπρόθεσμου στοιχήματος «Νίκης» ή «Ομάδας», ισχύει ο κανόνας της ισοβαθμίας.

15. Λοιπά

Η Betmed Ltd διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να κηρύξει ένα στοίχημα άκυρο, ολικά ή εν μέρει, εάν είναι προφανές ότι: το αποτέλεσμα ενός γεγονότος έχει ήδη γίνει δημοσίως γνωστό πριν τη λήξη του γεγονότος· στοιχήματα έχουν προσφερθεί, τοποθετηθεί ή/και γίνει αποδεκτά λόγω σφάλματος.

16. Ειδικοί κανόνες ανά κατηγορία

16.1 Αλπικό Σκι
16.2 Τοξοβολία
16.3 Αμερικανικό Ποδόσφαιρο
16.4 Στίβος
16.5 Aussie Rules
16.6 Μπάντμιντον
16.7 Μπάντι
16.8 Μπέιζμπολ
16.9 Μπάσκετ
16.10 Μπιτς Σόκερ
16.11 Μπιτς Βόλεϊ
16.12 Δίαθλο
16.13 Πυγμαχία
16.14 Κανό/Καγιάκ
16.15 Κρίκετ
16.16 Σκι Αντοχής
16.17 Κέρλινγκ
16.18 Ποδηλασία
16.19 Βελάκια
16.20 Καταδύσεις
16.21 Ιππασία
16.22 Ξιφασκία
16.23 Χόκεϊ επί χόρτου
16.24 Φλόρμπολ
16.25 Ποδόσφαιρο
16.26 Φόρμουλα 1
16.27 Ποδόσφαιρο σάλας
16.28 Γκολφ
16.29 Ενόργανη γυμναστική
16.30 Χάντμπολ
16.31 Χόκεϊ επί πάγου
16.32 Indy Car
16.33 Τζούντο
16.34 Λακρός
16.35 Μεικτές Πολεμικές Τέχνες - MMA
16.36 Μοτοσικλέτες
16.37 Μηχανοκίνητα Αθλήματα
16.38 Βόρειο Σύνθετο Σκι
16.39 Κούρσα Προσανατολισμού
16.40 Pesäpallo
16.41 Πένταθλο
16.42 Μπιλιάρδο
16.43 Ράλι
16.44 Κωπηλασία
16.45 Ράγκμπι Union
16.46 Ράγκμπι Λιγκ
16.47 Ιστιοπλοΐα
16.48 Σκοποβολή
16.49 Άλματα Σκι
16.50 Σνούκερ
16.51 Χιονοσανίδα
16.52 Παγοδρομία Ταχύτητας
16.53 Αγώνες Ταχύτητας Μοτοσικλετών
16.54 Κολύμβηση
16.55 Τάε Κβο Ντο
16.56 Πινγκ Πονγκ
16.57 Τένις
16.58 Τρότινγκ
16.59 Βόλεϊ
16.60 Υδατοσφαίριση
16.61 Yachting
16.62 Επιχειρήσεις και Πολιτική
16.63 Ψυχαγωγία
16.64 Πόκερ
16.65 eSports
16.66 Padel

16.1. Αλπικό Σκι
Στο Σλάλομ και το Γιγαντιαίο Σλάλομ, για να ισχύουν τα στοιχήματα θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τα δύο σκέλη της κούρσας, ενώ τουλάχιστον ένας σκιέρ πρέπει να ολοκληρώσει και τις δύο διαδρομές για να ισχύει ένα στοίχημα head-to-head. Στο Downhill και το Super G, για να ισχύει το head-to-head στοίχημα, θα πρέπει και οι δύο σκιέρ να περάσουν από την πύλη έναρξης. Εάν και οι δύο σκιέρ δεν ολοκληρώσουν τη διαδρομή, το στοίχημα είναι άκυρο.

Μακροπρόθεσμα στοιχήματα: Εάν για οποιονδήποτε λόγο μία επιλογή/ένας συμμετέχων δεν ξεκινήσει σε ένα άθλημα Χειμερινών Σπορ, το στοίχημα χάνεται ακόμη και αν το γεγονός διεξαχθεί. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε.

Μακροπρόθεσμα Στοιχήματα Αναβληθέντα/Επαναπρογραμματισμένα Γεγονότα: Όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν εάν το γεγονός αναβληθεί και διεξαχθεί ξανά στον ίδιο χώρο μέσα στις επόμενες δύο ημερολογιακές ημέρες. Εάν ένα γεγονός μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία, το στοίχημα θα είναι άκυρο.

Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τις αποφάσεις της επίσημης ομοσπονδίας (FIS, IBU ή οποιαδήποτε άλλη επίσημη ομοσπονδία).

16.2. Τοξοβολία
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) κατά την απονομή των μεταλλίων. Τυχόν επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

16.3. Αμερικανικό Ποδόσφαιρο
Κάθε αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται θα ακυρώνεται εάν δεν επαναπρογραμματιστεί και ολοκληρωθεί εντός του ίδιου εβδομαδιαίου προγράμματος του NFL. Για παράδειγμα, εάν ένας αγώνας που έχει αρχικά προγραμματιστεί να γίνει την Εβδομάδα 10 την Κυριακή επαναπρογραμματιστεί για Δευτέρα έως Τετάρτη και ανήκει στο πρόγραμμα της Εβδομάδας 10, τα στοιχήματα ισχύουν. Εάν διεξαχθεί μετά την Τετάρτη, ανήκει στο πρόγραμμα άλλης εβδομάδας και τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Όλοι οι αγώνες περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός εάν αναφέρεται συγκεκριμένα κάτι διαφορετικό. Τουλάχιστον 55 λεπτά αγώνα πρέπει να έχουν παιχτεί για να θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα. Εάν δεν ισχύει αυτό, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00. Εάν ένας αγώνας λήξει με ισοπαλία μετά την παράταση, τα στοιχήματα με τον αμερικανικό τρόπο στοιχηματισμού στο νικητή θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00. Όλα τα υπόλοιπα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα.

Τα στοιχήματα στον νικητή της AFC/NFC Conference καθορίζονται από το ποιες ομάδες θα προχωρήσουν στο Superbowl.

Οι Νικητές Περιφερειών του NFL καθορίζονται από το ποιες ομάδες θεωρούνται νικητής της περιφέρειας σύμφωνα με το NFL.com κατά την ολοκλήρωση της Κανονικής Περιόδου του NFL.

Ημίχρονο/Τελικό, Ημίχρονο με το Μεγαλύτερο Σκορ, Περίοδος με το Μεγαλύτερο Σκορ – Αυτές οι ομάδες στοιχημάτων δεν περιλαμβάνουν την παράταση για σκοπούς διευθέτησης.

Εάν κάποια από τις ομάδες θα πετύχει 3 τέρματα χωρίς απάντηση από την αντίπαλη ομάδα – Προβλέψτε εάν κάποια από τις ομάδες θα πετύχει 3 διαδοχικά τέρματα. Η ασφάλεια, το φιλντ γκολ και η προώθηση της μπάλας (touchdown) μετράνε ως παιχνίδια σκοραρίσματος. Τα PAT (Πόντος έπειτα από προώθηση της μπάλας) και οι προωθήσεις της μπάλας στην τελική ζώνη δεν μετράνε ως παιχνίδια σκοραρίσματος, καθώς αποτελούν συνέχεια της προώθησης της μπάλας.

Ειδικά στοιχήματα παικτών
Για όλα τα ειδικά στοιχήματα παικτών, για να ισχύουν τα στοιχήματα θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι παίκτες να συμμετέχουν στον αγώνα. Ο Πρώτος και ο Τελευταίος Σκόρερ αποτελούν εξαίρεση, όταν δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε.

Αγώνες Fantasy
Στους αγώνες Fantasy, δύο ομάδες αναμετρώνται μόνο εικονικά.
Ο νικητής αυτής της αναμέτρησης είναι η ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα γκολ στη συγκεκριμένη αγωνιστική απέναντι σε έναν πραγματικό αντίπαλο, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης. Προσοχή: Μόνο τα γκολ μετράνε, η νίκη ή η ήττα δεν παίζουν ρόλο.

Παράδειγμα:
Αγώνας Fantasy: Atlanta – San Francisco
Πραγματικοί αγώνες: Atlanta – New York Jets: 24 – 13 και San Francisco – Baltimore: 30 – 33. Το αποτέλεσμα του αγώνα fantasy Atlanta – San Francisco είναι 24 – 30· το San Francisco είναι η νικητήρια επιλογή

Ειδικά στοιχήματα για το ντραφτ του NFL
Οι θέσεις των παικτών για το ντραφτ του NFL θα διευθετούνται σύμφωνα με τη θέση που θα ανακοινώνεται κατά τη διάρκεια του ίδιου του ντραφτ.

16.4. Στίβος
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας. Στα «Head-to-Head», ο συμμετέχων με την καλύτερη τελική θέση κερδίζει. Εάν ένας συμμετέχων προχωρήσει περισσότερο από τον άλλο, θα νικήσει αυτός που θα προχωρήσει περισσότερο. Εάν και οι δύο συμμετέχοντες αποκλειστούν στο ίδιο επίπεδο, π.χ. εάν και οι δύο δεν καταφέρουν να προχωρήσουν μετά τα προημιτελικά, τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00. Εάν ένας συμμετέχων δεν εμφανιστεί, όλα τα head-to-head ή τα ειδικά στοιχήματα που εμπλέκουν αυτόν τον συμμετέχοντα θα είναι άκυρα. Ωστόσο, τα μακροπρόθεσμα στοιχήματα θα συνεχίσουν να ισχύουν.

16.5. Aussie Rules
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

16.6. Μπάντμιντον
Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων του εν λόγω γεγονότος. Εάν ένα ειδικό γεγονός ανασταλεί ή αναβληθεί, τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα με την προϋπόθεση το γεγονός να ολοκληρωθεί στον ίδιο χώρο εντός 12 ωρών.

Νικητής Αγώνα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, πρέπει να ολοκληρωθεί ένα πλήρες γκέιμ. Εάν δεν ολοκληρωθεί ένα γκέιμ στον αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα.

Στοιχήματα Χάντικαπ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες εγκαταλείψει τον αγώνα, τα στοιχήματα χάντικαπ θα θεωρηθούν άκυρα, εκτός εάν δεν υπήρχε πιθανός τρόπος να παιχτεί ο αγώνας έως τη φυσική του λήξη χωρίς να καθοριστεί άνευ όρων το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς.

Εάν ένας καταχωρισμένος παίκτης δεν ξεκινήσει σε μονό ή διπλό, τα στοιχήματα στον συγκεκριμένο αγώνα θα ακυρωθούν. Όλα τα στοιχήματα στην έκβαση ενός αγώνα ομάδων δεν θα επηρεαστούν ωστόσο από τυχόν αντικατάσταση παίκτη ή αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων. Όλα τα στοιχήματα για τις εκβάσεις ενός αγώνα ομάδων ισχύουν, ακόμη και στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι μεμονωμένοι αγώνες διευθετηθούν με αποφάσεις απονομής της νίκης στον αντίπαλο λόγω αποχώρησης του παίκτη.

Over/Under: Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες εγκαταλείψει τον αγώνα, τα στοιχήματα O/U θα ακυρωθούν, εκτός εάν έχει γίνει ήδη υπέρβαση της γραμμής, στην οποία περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο.

Μακροπρόθεσμα στοιχήματα: Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

16.7. Μπάντι
Τουλάχιστον 80 λεπτά αγώνα πρέπει να έχουν παιχτεί για να θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα. Όλα τα στοιχήματα αφορούν μόνο την κανονική διάρκεια, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Εάν ένας αγώνας παιχτεί σε 3 περιόδους αντί για 2 ημίχρονα, το αποτέλεσμα μετά από 45 λεπτά θα μετράει ως το αποτέλεσμα ημιχρόνου για όλες τις ομάδες στοιχημάτων. Εάν ο αγώνας έχει αναβληθεί η ακυρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εάν ο αγώνας δεν παιχτεί εντός 12 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης.

Ειδικά στοιχήματα παικτών:
Κάθε παίκτης πουν εμπλέκεται σε ένα ειδικό στοίχημα παίκτη πρέπει να πάρει μέρος στον αγώνα, διαφορετικά όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

16.8. Μπέιζμπολ
Οι αγώνες που δεν έχουν ξεκινήσει εντός 12 ωρών από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης θα αναβάλλονται και τα ποσά των στοιχημάτων θα επιστρέφονται. Ένας αγώνας γίνεται επίσημος όταν έχουν παιχτεί 5 γύροι (4,5 εάν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα). Τα στοιχήματα στους Συνολικούς πόντους και τα Σύνολα ομάδας ισχύουν εάν τουλάχιστον 9 γύροι έχουν παιχτεί (8,5 εάν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα) ή εάν η έκβαση του στοιχήματος έχει ήδη κριθεί όταν τελειώνει το παιχνίδι. Όλα τα στοιχήματα περιλαμβάνουν τους Επιπλέον Γύρους, εκτός εάν διευκρινίζεται κάτι διαφορετικό. Εάν ένας αγώνας των πλέι οφ διακοπεί και στη συνέχεια επαναληφθεί εντός 120 ωρών μετά τη διακοπή του, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν και θα διευθετηθούν μετά την ολοκλήρωσή του. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ένας αγώνας λήξει με ισοπαλία, τα στοιχήματα του αμερικανικού τρόπου στοιχηματισμού στον νικητή θα ακυρωθούν, ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχήματα θα ισχύουν και θα διευθετηθούν σύμφωνα με το επίσημο σκορ.

7 innings έχουν παιχτεί σε ένα double header
Πρέπει να έχουν παιχτεί τα 5 innings για να ολοκληρωθεί. Τα 4,5 εάν η γηπεδούχος ομάδα έχει το προβάδισμα για να γίνει επίσημο. Όλα τα άλλα στοιχήματα είναι δεκτά μόνο εάν έχουν παιχτεί 7 innings (ή 6,5 εάν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα).

Αρχικοί πίτσερ:
Οι αρχικοί πίτσερ που δημοσιεύονται στις αγορές του μπέιζμπολ είναι διαθέσιμοι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Τυχόν αρχικοί πίτσερ που εμφανίζονται στο ιστορικό στοιχηματισμού σας ή/και στο δελτίο σας δεν θα επηρεάσουν το στοίχημά σας, και όλα τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα· είτε ο αρχικός πίτσερ που εμφανίζεται ξεκινήσει στον αγώνα είτε όχι.

Ειδικά στοιχήματα παικτών:
Κάθε παίκτης που εμπλέκεται σε ένα ειδικό στοίχημα παίκτη πρέπει να πάρει μέρος στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Οι πίτσερ πρέπει να κάνουν τουλάχιστον μία ρίψη. Οι μπάτερ πρέπει να περιλαμβάνονται στην αρχική σύνθεση και να κάνουν τουλάχιστον μία εμφάνιση σε βάση. Για όλους τους αγώνες στους οποίους δεν ολοκληρώνονται 9 γύροι (8,5 εάν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα), όλα τα ειδικά στοιχήματα παικτών θα ακυρωθούν, εκτός εάν η έκβαση έχει ήδη καθοριστεί. Η έκβαση μπορεί να καθοριστεί με αλλαγή ή εάν ο παίκτης αποχωρήσει από το παιχνίδι πριν αυτό ολοκληρωθεί.

Για τα στοιχήματα που σχετίζονται με το Σύνολο βάσεων, ο μπάτερ πιστώνεται ως εξής:

Μονό = 1 βάση
Διπλό = 2 βάσεις
Τριπλό = 3 βάσεις
Home run= 4 βάσεις

Η πρόσβαση σε βάση με βάδισμα, χτύπημα μέσω ρίψης, σφάλμα, μπαλκ, επιλογή του αμυντικού, περασμένη μπαλιά, κακή ρίψη ή παρέμβαση δεν μετράει στις συνολικές βάσεις.

Ειδικά στοιχήματα/προτάσεις:
Τυχόν ειδικά στοιχήματα ή στοιχήματα προτάσεων που σχετίζονται αυστηρά με τον πρώτο γύρο θα διευθετούνται εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Εάν το υπόλοιπο παιχνίδι ακυρωθεί, αναβληθεί ή διακοπεί δεν έχει σχέση με αυτό. Τυχόν ειδικά στοιχήματα ή στοιχήματα προτάσεων για το ποιος θα σκοράρει πρώτος θα διευθετούνται βάσει του ποιος θα σκοράρει πρώτος. Εάν το υπόλοιπο παιχνίδι ακυρωθεί, αναβληθεί ή διακοπεί δεν έχει σχέση με αυτό.

Στοιχηματισμός στη σειρά της κανονικής περιόδου:
Όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες μιας σειράς πρέπει να παιχτούν το αργότερο 24 ώρες μετά την αρχικά προγραμματισμένη ώρα του τελευταίου παιχνιδιού της σειράς. Εάν οποιοσδήποτε αγώνας της σειράς δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα της σειράς θα ακυρωθούν. Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων πρέπει να γίνουν επίσημα αποτελέσματα στις κατατάξεις για να ισχύουν τα στοιχήματα. Οι αρχικοί πίτσερ δεν επηρεάζουν τον στοιχηματισμό στη σειρά.

Διεθνές Μπέιζμπολ:
Κάθε αγώνας που ολοκληρώνεται βάσει του «Κανόνα Mercy» θα ισχύει ανεξάρτητα του πόσοι λίγοι γύροι έχουν παιχτεί.

Grand Salami: Τουλάχιστον 8 ½ γύροι πρέπει να έχουν παιχτεί σε όλους τους αγώνες για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν ο αγώνας αναβληθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εάν ο αγώνας δεν παιχτεί εντός 12 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης. Όλα τα στοιχήματα Grand Salami ισχύουν, ανεξάρτητα από τυχόν αλλαγές ρίψης στη διάρκεια της συγκεκριμένης ημέρας. Εάν η αγορά «OVER/Under Συνολικοί πόντοι» είναι ήδη OVER χωρίς να παιχτεί αναβληθείς αγώνας, τα στοιχήματα θα ισχύουν.

16.9. Μπάσκετ
Τα στοιχήματα θα καθορίζονται και θα διευθετούνται με το επίσημο τελικό σκορ του πλήρους αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης (Σε περίπτωση που ένας αγώνας τελειώσει με ισοπαλία και δεν παιχτεί παράταση, όλες οι αγορές θα διευθετηθούν σύμφωνα με το τελικό σκορ στον κανονισμό). Θα πρέπει να υπάρχουν 5 ή λιγότερα λεπτά προγραμματισμένου χρόνου αγώνα, εκτός εάν η έκβαση της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

Για παράδειγμα:
Τα στοιχήματα 1ου ημιχρόνου θα διευθετηθούν εάν ένας αγώνας διακοπεί στο 2ο ημίχρονο ή/και μια αγορά Over/Under θα διευθετηθεί ως over εάν το σύνολο έχει ήδη προκύψει πριν τη διακοπή του αγώνα.

Ειδικά στοιχήματα παικτών - Τα ειδικά στοιχήματα παικτών απαιτούν όλοι οι παίκτες πουν εμπλέκονται σε μια συγκεκριμένη αγορά στοιχήματα να πάρουν μέρος στον αγώνα, διαφορετικά όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Διευθέτηση στοιχήματος
Όλα τα αποτελέσματα θα πρέπει να βασίζονται στην επίσημη πηγή ή τον επίσημο ιστότοπο της εν λόγω διοργάνωσης. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά ή αποτελέσματα από την επίσημη πηγή, ή υπάρχουν σημαντικά στοιχεία ότι ο ιστότοπος περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες, η χρήση ανεξάρτητων πηγών για τη διευθέτηση μπορεί να ανακληθεί. Στις περιπτώσεις απουσίας ομοιόμορφων πληροφοριών, θα διευθετούμε τα στοιχήματα βάσει των δικών μας εσωτερικών στατιστικών. Για όλους τους αγώνες που παίζονται ως μέρος μιας αναμέτρησης διπλών παιχνιδιών, όπου το συνολικό σκορ είναι ισοπαλία στη λήξη της κανονικής διάρκειας του 2ου παιχνιδιού, η παράταση περιλαμβάνεται για να καθορίσει το αποτέλεσμα των στοιχημάτων της αναμέτρησης 2ου παιχνιδιού.

Μακροπρόθεσμος στοιχηματισμός στο NBA:
Για την κανονική περίοδο, είναι οι συνολικές νίκες και οι αναμετρήσεις που πρέπει να ολοκληρώσουν και οι δύο ομάδες σε τουλάχιστον 80 αγώνες της κανονικής περιόδου για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα. Ωστόσο, εάν το αποτέλεσμα είναι ήδη οριστικό πριν συμπληρωθούν οι 80 αγώνες, αυτός ο κανόνας δεν ισχύει.

Για τις Αγορές Μέσων Όρων Παικτών στην Κανονική Περίοδο, ο παίκτης πρέπει να παίξει στο 70% των αγώνων της ομάδας του (58 σε περίοδο 82 αγώνων) για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα. Σύμφωνα με τους κανόνες του NBA

Νικητής Γκρουπ – Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες τάι μπρέικ του NBA

Νικητής Περιφέρειας – Οι ομάδες οι οποίες προχωρούν στους τελικούς του NBA θα θεωρούνται ως πρωταθλητές της περιφέρειάς τους. Αυτό δεν βασίζεται στα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου.

Στοιχήματα σε αγώνες

Γραμμή πληρωμής
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με την ομάδα που κερδίζει τον αγώνα. Υπολογίζεται η παράταση

Spread
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με την ομάδα που κερδίζει τον αγώνα αφού εφαρμοστεί η διαφορά πόντων στο πραγματικό σκορ. Υπολογίζεται η παράταση

Σύνολο πόντων
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν οι συνολικοί πόντοι που σημειώθηκαν στον αγώνα είναι πάνω ή κάτω από το όριο. Υπολογίζεται η παράταση

Συνολικοί πόντοι γηπεδούχων
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν οι συνολικοί πόντοι που σημειώθηκαν από τους γηπεδούχους είναι πάνω ή κάτω από το όριο. Υπολογίζεται η παράταση

Συνολικοί πόντοι φιλοξενούμενων
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν οι συνολικοί πόντοι που σημειώθηκαν από τους φιλοξενούμενους είναι πάνω ή κάτω από το όριο. Υπολογίζεται η παράταση

Ομάδα που σημείωσε τελευταίο καλάθι
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με την ομάδα που σημείωσε το τελευταίο καλάθι. Υπολογίζεται η παράταση, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά

Διπλό αποτέλεσμα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο και στη λήξη του αγώνα. Και οι δύο προβλέψεις πρέπει να είναι σωστές για να είναι τα στοιχήματα επιτυχή. Υπολογίζεται η παράταση, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά

Περιθώριο νίκης
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με τη νικητήρια ομάδα και τη διαφορά της νίκης της. Υπολογίζεται η παράταση

Στοίχημα πρώτου ημιχρόνου
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου μόνο. Το πρώτο ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα, εκτός εάν το αποτέλεσμα αγοράς έχει ήδη αποφασιστεί.

Σύνολα πρώτου ημιχρόνου
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το εάν οι συνολικοί πόντοι που σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο είναι πάνω ή κάτω από το όριο. Το πρώτο ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα, εκτός εάν η νικητήρια αγορά έχει ήδη καθοριστεί τη στιγμή της εγκατάλειψης.

Στοίχημα δεύτερου ημιχρόνου
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αποτέλεσμα του δεύτερου ημιχρόνου. Η παράταση δεν υπολογίζεται, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. Εάν ένα παιχνίδι αναβληθεί ή ακυρωθεί μετά την έναρξη, για στοιχήματα αγώνα και δεύτερου ημιχρόνου πρέπει να απομένουν 5 λεπτά ή λιγότερο για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

Στοίχημα 1ης/2ης/3ης/4ης περιόδου
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αποτέλεσμα της σχετικής περιόδου. Κάθε καθορισμένη περίοδος πρέπει να ολοκληρωθεί για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα αγοράς έχει ήδη αποφασιστεί. Δεν υπολογίζεται η παράταση.

Αγορά «πρώτος που θα φτάσει x»
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με την ομάδα που θα σκοράρει πρώτα το καθορισμένο σύνολο στην καθορισμένη περίοδο.

Αγορές υψηλότερων σκορ
Εάν δύο ή περισσότερες περίοδοι/ημίχρονα έχουν ως αποτέλεσμα την ίδια υψηλή βαθμολογία, ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας. Δεν υπολογίζεται η παράταση, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

Θα υπάρξει παράταση;
Η αγορά θα διευθετηθεί ως καταφατική, εάν το παιχνίδι λήξει με ισοπαλία στο τέλος της κανονικής διάρκειας, ανεξάρτητα από το αν θα γίνει παράταση ή όχι.

Στοίχημα σειράς αγώνων
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με την ομάδα που κερδίζει τη δεδομένη σειρά. Μια σειρά πρέπει να καταλήξει σε ένα φυσικό συμπέρασμα για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα.

Νικητής πρωταθλήματος
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με τις επίσημες βαθμολογίες, συμπεριλαμβανομένων των πλέι-οφ.

Στοίχημα prop παίκτη
Ο παίκτης πρέπει να παίξει για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα. Υπολογίζεται η παράταση.

Ποσοστό Ελευθέρων Βολών Παίκτη
Τα τοποθετημένα στοιχήματα στην αγορά ποσοστό ελευθέρων βολών παίκτη θα ακυρώνονται εάν ο παίκτης ολοκληρώσει τον αγώνα χωρίς να έχει εκτελέσει ελεύθερη βολή

Διπλό-Διπλό και Τριπλό-Διπλό
Ένα διπλό-διπλό επιτυγχάνεται όταν ο κατονομαζόμενος παίκτης φτάσει σκορ δύο ψηφίων, 10 ή περισσότερο, σε δύο από τις πέντε κύριες στατιστικές κατηγορίες: πόντοι, ασίστ, ριμπάουντ, κλεψίματα και μπλοκαρίσματα.

Ένα τριπλό-διπλό επιτυγχάνεται όταν ο κατονομαζόμενος παίκτης φτάσει σκορ δύο ψηφίων, 10 ή περισσότερο, σε τρία από τις πέντε κύριες στατιστικές κατηγορίες: πόντοι, ασίστ, ριμπάουντ, κλεψίματα και μπλοκαρίσματα.

Πρώτος παίκτης που θα σκοράρει
Τα στοιχήματα που γίνονται στον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει θα ακυρώνονται εάν αυτός ο παίκτης δεν ξεκινήσει τον αγώνα ή εάν μπει αφού σημειωθεί ο πρώτος πόντος.

16.10. Μπιτς Σόκερ
Όλα τα στοιχήματα αφορούν μόνο την κανονική διάρκεια, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Η κανονική διάρκεια ορίζεται από τους επίσημους κανονισμούς που δημοσιεύονται από την αντίστοιχη ομοσπονδία. Σε περίπτωση που ένας αγώνας αρχίζει νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, όλα τα στοιχήματα που έγιναν μετά την πραγματική ώρα έναρξης θα θεωρούνται άκυρα.

Δεν θα γίνουν προσαρμογές στη διευθέτηση για τυχόν αλλαγές ή κατακυρωτικές αποφάσεις από τις αρμόδιες ομοσπονδίες, μετά την εκδήλωση ή το τουρνουά.

Στοιχήματα σε αγώνες

Αποτέλεσμα αγώνα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποια ομάδα κερδίζει τον αγώνα π.χ. Γηπεδούχος, Ισοπαλία ή Φιλοξενούμενη

Αριθμός γκολ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο συνολικός αριθμός των γκολ που σημειώθηκαν στον αγώνα είναι πάνω ή κάτω από το όριο.

Χάντικαπ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με την ομάδα που κερδίζει τον αγώνα αφού εφαρμοστεί το χάντικαπ.

Μακροπρόθεσμα στοιχήματα

Στοιχήματα στον τελικό νικητή και σε άλλες θέσεις της διοργάνωσης
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με την τελική θέση της ομάδας στην κατάταξη στο τέλος της προγραμματισμένων αγώνων, με εξαίρεση τα πλέι οφ πρωταθλήματος.

Πρώτος Σκόρερ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποιος παίκτης σκοράρει τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση που αναφέρεται στον τίτλο. Στα πρωταθλήματα, οι αγώνες πλέι οφ δεν μετράνε. Τα αυτογκόλ δεν μετράνε. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.


16.11. Μπιτς Βόλεϊ
Οι επίσημες θέσεις στο βάθρο θα καθορίσουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Τυχόν επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

16.12. Δίαθλο
H2H + H2H σκοποβολής: Για στοιχήματα αγώνα, και οι δύο συμμετέχοντες πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τις αποφάσεις της επίσημης ομοσπονδίας (FIS, IBU ή οποιαδήποτε άλλη επίσημη ομοσπονδία).

Νικητής: Εάν για οποιονδήποτε λόγο μία επιλογή/συμμετέχων δεν ξεκινήσει ένα άθλημα Χειμερινών Σπορ, το στοίχημα χάνεται ακόμη και αν η εκδήλωση διεξαχθεί. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε.

Νικητές Εγκαταλελειμμένοι Αγώνες: Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ένας αγώνας διακοπεί, εκτός εάν η επίσημη ομοσπονδία (FIS, IBU ή όποια άλλη επίσημη ομοσπονδία) επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα ως «επίσημο αποτέλεσμα» τη στιγμή που ο αγώνας διακοπεί και δεν συνεχίστηκε εντός των επόμενων δύο ημερολογιακών ημερών στην ίδια τοποθεσία.

Μακροπρόθεσμα Στοιχήματα Αναβληθέντα/Επαναπρογραμματισμένα Γεγονότα: Όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν εάν η εκδήλωση αναβληθεί και διεξαχθεί ξανά στον ίδιο χώρο μέσα στις επόμενες δύο ημερολογιακές ημέρες. Εάν ένας αγώνας μετακινηθεί σε άλλη τοποθεσία, το στοίχημα θα είναι άκυρο.

Αγώνες Ομάδας και Σκυταλοδρομίες: Για τους σκοπούς αυτού του στοιχήματος, οι αγώνες ομάδας και οι σκυταλοδρομίες υπολογίζονται μόνο ως ένα μεμονωμένο μετάλλιο.

16.13. Πυγμαχία
Τα αποτελέσματα θα διαβαθμίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος που κρίνεται στο ρινγκ. Το αποτέλεσμα μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μετά την αρχική παρουσίαση από τον εκφωνητή. Τα στοιχήματα δεν είναι επίσημη μέχρι την επαλήθευση των αποτελεσμάτων από τους αξιωματούχους στον χώρο διεξαγωγής.

Τυχόν τροποποιήσεις μετά το αποτέλεσμα στο ρινγκ από φορέα επιβολής κυρώσεων που ανατρέπει μια απόφαση βάσει προσφυγής, μήνυσης, αποτελέσματος εξέτασης για ναρκωτικές ουσίες ή κάθε άλλης κύρωσης δεν θα αναγνωρίζονται και τα στοιχήματα θα παραμένουν ως είχαν βάσει του αποτελέσματος στο ρινγκ.

Τα στοιχήματα σε έναν μαχητή να κερδίσει με «Νοκ άουτ/Tεχνικό νοκ άουτ» θεωρούνται νικητήρια μόνο εάν ο πυγμάχος καταφέρει νοκ άουτ, τεχνικό νοκ άουτ ή διακοπή του αντιπάλου στη γωνία.

Οι γύροι Over/Under βασίζονται μόνο στους ολοκληρωμένους γύρους. Το ενδιάμεσο σημείο ενός γύρου είναι ακριβώς στο 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα ενός γύρου 3 λεπτών. Έτσι, 3½ γύροι θα ήταν ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα στον 4ο γύρο.

Για στοίχημα σε συγκεκριμένο συνολικό αριθμό γύρων, εάν ένας πυγμάχος δεν ανταποκριθεί στο κουδούνι για να ξεκινήσει ένας γύρος στον οποίο η μάχη έχει διανύσει την ακριβή διάρκεια που αναφέρεται στο σύνολο, το UNDER είναι ο νικητής, καθώς αυτός ο γύρος δεν ξεκίνησε ποτέ επίσημα.

Όταν υπάρχει ισοπαλία, τα στοιχήματα στη νίκη οποιουδήποτε πυγμάχου επιστρέφονται, με εξαίρεση τυχόν στοιχήματα στα οποία προσφέρεται ως επιλογή η ισοπαλία. Οποιαδήποτε άλλα στοιχήματα διαβαθμίζονται σύμφωνα με την ακριβή τους διατύπωσης.

Σε κάθε μάχη που θεωρείται «Εκτός συναγωνισμού» ή «Χωρίς απόφαση», όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται.

Στοιχήματα σε Μονό/Ζυγό Γύρο

Στοιχηματίζετε: εάν η μάχη θα κριθεί σε γύρο μονού ή ζυγού αριθμού.

Εάν η μάχη φτάσει μέχρι το τέλος, τότε τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως χαμένα.

16.14. Κανό/Καγιάκ
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) κατά την απονομή των μεταλλίων. Τυχόν επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

16.15. Κρίκετ
Τα αποτελέσματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες της διοργάνωσης. Όλα τα στοιχήματα αφορούν μόνο την κανονική διάρκεια, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά

Νικητής αγώνα: Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα. Στην περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια σε μια αγορά όπου δεν προσφέρεται ισοπαλία, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. Εάν ένας αγώνας ανακηρυχθεί επισήμως ως «Χωρίς αποτέλεσμα», τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Συνολικά Run περιόδου: Εάν υπάρχει μείωση του αριθμού προγραμματισμένων over αφού τοποθετηθεί ένα στοίχημα, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.
Εάν έχει υπάρξει επανυπολογισμός Duckworth-Lewis-Stern του προγραμματισμένου αριθμού over πριν τοποθετηθεί το στοίχημα, το στοίχημα θα ισχύει, εκτός εάν ο προγραμματισμένος αριθμός over μειωθεί περαιτέρω στη συνέχεια. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Πρώτο over Συνολικά Run: Για να ισχύουν τα στοιχήματα, το πρώτο over πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Διαφορετικά, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Σε περίπτωση κρίκετ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εάν υπάρχει μείωση του αριθμού όβερ, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί

Αρχικός συνδυασμός παικτών: Σε περίπτωση κρίκετ περιορισμένων όβερ, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εάν υπάρχει μείωση του αριθμού όβερ, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί

Προβάδισμα πρώτης περιόδου: Και οι δύο ομάδες πρέπει να χτυπήσουν την μπάλα με το ρόπαλο τουλάχιστον μία φορά για να ισχύουν τα στοιχήματα

Ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα τέρματα στα 1α 6/15 over: Σε περίπτωση κρίκετ περιορισμένων over, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εάν υπάρχει μείωση του αριθμού over, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί

Συνολικά τεσσάρια/εξάρια αγώνα: Σε περίπτωση κρίκετ περιορισμένων over, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εάν υπάρχει μείωση του αριθμού over, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί

Περισσότερα τεσσάρια αγώνα ή Περισσότερα εξάρια αγώνα: Σε περίπτωση κρίκετ περιορισμένων over, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εάν υπάρχει μείωση του αριθμού over.

Να επιτευχθούν πενήντα Run στον αγώνα: Τα στοιχήματα «Ναι» θα διευθετηθούν ως χαμένα εάν κανένας παίκτης δεν πετύχει 50 ή περισσότερα run σε μία περίοδο

Να επιτευχθούν εκατό Run στον αγώνα: Τα στοιχήματα «Ναι» θα διευθετηθούν ως χαμένα εάν κανένας παίκτης δεν πετύχει 100 ή περισσότερα τρεξίματα σε μία περίοδο

Run στην πτώση του 1ου στυλίσκου: Σε περίπτωση κρίκετ περιορισμένων over, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εάν υπάρχει μείωση του αριθμού over, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί

16.16. Σκι Αντοχής
H2H: Για στοιχήματα αγώνα, και οι δύο συμμετέχοντες πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τις αποφάσεις της επίσημης ομοσπονδίας (FIS, IBU ή οποιαδήποτε άλλη επίσημη ομοσπονδία).

Μακροπρόθεσμα στοιχήματα: Εάν για οποιονδήποτε λόγο μία επιλογή/συμμετέχων δεν ξεκινήσει ένα άθλημα Χειμερινών Σπορ, το στοίχημα χάνεται ακόμη και αν η εκδήλωση διεξαχθεί. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε.

Νικητές Εγκαταλελειμμένοι Αγώνες: Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ένας αγώνας διακοπεί, εκτός εάν η επίσημη ομοσπονδία (FIS, IBU ή όποια άλλη επίσημη ομοσπονδία) επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα ως «επίσημο αποτέλεσμα» τη στιγμή που ο αγώνας διακοπεί και δεν συνεχίστηκε εντός των επόμενων δύο ημερολογιακών ημερών στην ίδια τοποθεσία.

Μακροπρόθεσμα Στοιχήματα Αναβληθέντα/Επαναπρογραμματισμένα Γεγονότα: Όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν εάν η εκδήλωση αναβληθεί και διεξαχθεί ξανά στον ίδιο χώρο μέσα στις επόμενες δύο ημερολογιακές ημέρες. Εάν ένας αγώνας μετακινηθεί σε άλλη τοποθεσία, το στοίχημα θα είναι άκυρο.

Αγώνες Ομάδας και Σκυταλοδρομίες: Για τους σκοπούς αυτού του στοιχήματος, οι αγώνες ομάδας και οι σκυταλοδρομίες υπολογίζονται μόνο ως ένα μεμονωμένο μετάλλιο.

16.17. Κέρλινγκ
Μακροπρόθεσμα στοιχήματα: Εάν για οποιονδήποτε λόγο μία επιλογή/ένας συμμετέχων δεν ξεκινήσει σε ένα γεγονός κέρλινγκ, το στοίχημα χάνεται ακόμη και αν το γεγονός διεξαχθεί. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε.

Στοιχήματα σε αγώνες: Όλοι οι αγώνες θα διευθετούνται βάσει του τελικού σκορ. Για τους σκοπούς του στοιχηματισμού, οι επιπλέον περίοδοι μετράνε.

Στοιχηματισμός σε περιόδους· Για τους σκοπούς του στοιχηματισμού σε περιόδους, εάν δεν προσφέρεται τιμή Περιόδου χωρίς πέτρες στο σπίτι για συγκεκριμένο περίοδο, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν στη διάρκεια της περιόδου δεν υπάρχουν πέτρες στο σπίτι. (0-0)

16.18. Ποδηλασία
H2H αναβάτη γύρων - Αγώνες μίας ημέρας: Για στοιχήματα αγώνα, και οι δύο συμμετέχοντες πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τις αποφάσεις της επίσημης ομοσπονδίας (UCI ή οποιαδήποτε άλλη επίσημη ομοσπονδία).

Μακροπρόθεσμα στοιχήματα: Εάν για οποιονδήποτε λόγο μία επιλογή/ένας συμμετέχων δεν ξεκινήσει σε ένα γεγονός ποδηλασίας, το στοίχημα χάνεται ακόμη και αν το γεγονός διεξαχθεί. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Μακροπρόθεσμα στοιχήματα Matchbet αναβάτη - Αγώνες με Ετάπ: Τα νικητήρια στοιχήματα πρέπει να προβλέψουν ποιος από τους δύο αναβάτες θα τερματίσει πρώτος στην κούρσα. Και οι δύο αναβάτες πρέπει να ξεκινήσουν για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν και οι δύο αναβάτες αποσυρθούν από την κούρσα, ο αναβάτης που ολοκλήρωσε τους περισσότερους γύρους, ανεξάρτητα από τον χρόνο ή την κατάταξή του τη συγκεκριμένη στιγμή, θα θεωρείται ο νικητής. Εάν και οι δύο αναβάτες αποσυρθούν στον ίδιο γύρο, η επιλογή θα είναι άκυρη.

Κούρσες που διακόπτονται: Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε κούρσες που διακόπτονται, εκτός εάν έχουν ολοκληρωθεί πέντε γύροι και το επίσημο αποτέλεσμα έχει κριθεί, ή εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή το στοίχημα έχει ήδη διευθετηθεί. Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε μεμονωμένες κούρσες ή γύρους που διακόπτονται πριν βγει επίσημο αποτέλεσμα, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή το στοίχημα έχει ήδη διευθετηθεί.

Αναβληθείσες/Επαναπρογραμματισμένες Κούρσες: Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα για τις κούρσες που αναβάλλονται, επαναπρογραμματίζονται ή μεταφέρονται σε άλλον χώρο διεξαγωγής.

16.19. Βελάκια
Μακροπρόθεσμα στοιχήματα
Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε και σε νικητές εκτός λίστας. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν εάν ένας παίκτης αποσυρθεί πριν ή κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Ο νικητής της Πρέμιερ Λιγκ αναφέρεται στον νικητή των πλέι-οφ, όχι στον πίνακα κατάταξης μετά την εβδομάδα 15.

Αποτέλεσμα αγώνα
Εάν ο αγώνας ξεκινήσει, αλλά δεν ολοκληρωθεί, ο παίκτης που προχωρά στον επόμενο γύρο θα θεωρηθεί ο νικητής. Ένας αγώνας της Πρέμιερ Λιγκ θα διευθετηθεί με βάση το επίσημο αποτέλεσμα.

Για τη Πρέμιερ Λιγκ, προσφέρουμε αγορές 3-Way και 2-Way. Τα στοιχήματα που μπαίνουν σε 2-Way αγορά θα ακυρώνονται εάν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο.

Χάντικαπ
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα χάντικαπ σκέλους και σετ θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Σκέλη/Σετ Αγώνα Under/Over, Σύνολο Σκελών/Σετ Αγώνα
Κούρσα με 3 Σκέλη
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Σκέλη Αγώνα, Μονός ή Ζυγός Αριθμός
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται

Νικητής Σκέλους/Σετ
Ένα σκέλος/σετ πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Περισσότερα 180s /180s Matchbet, 180s Matchbet Χάντικαπ
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται

Matchbet Τσεκ Άουτ
Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εάν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο ή αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο.

180s 2/3 Way αγώνα, 180s 2/3 Way παίκτη
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Υψηλότερο τσεκ άουτ 2/3 Way αγώνα/ Υψηλότερο τσεκ άουτ Over/Under, Υψηλότερο τσεκ άουτ 2/3 Way παίκτη Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Σωστό Σκορ
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Σκορ μετά από 4 σκέλη, Επικεφαλής μετά από 4 σκέλη
4 σκέλη πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Κούρσα με 3 Σκέλη
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Σκέλος 180, Παίκτης 180 σε σκέλος, 2/3 Way Τσεκ Άουτ νίκης σκέλους, Διπλό χρώμα νίκης σκέλους Ένα σκέλος πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Τερματισμός Βελάκια 9, Τσεκ Άουτ 170
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

16.20. Καταδύσεις
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) κατά την απονομή των μεταλλίων. Τυχόν επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

16.21. Ιππασία
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) κατά την απονομή των μεταλλίων. Τυχόν επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

16.22. Ξιφασκία
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) κατά την απονομή των μεταλλίων. Τυχόν επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

16.23. Χόκεϊ επί χόρτου
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων.

16.24. Φλόρμπολ
Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων του εν λόγω γεγονότος. Εάν ένα ειδικό γεγονός ανασταλεί ή αναβληθεί, τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα με την προϋπόθεση το γεγονός να ολοκληρωθεί στον ίδιο χώρο εντός 12 ωρών. Εάν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες δεν πάρουν μέρος σε συγκεκριμένο γεγονός, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. Τουλάχιστον 55 λεπτά αγώνα πρέπει να έχουν παιχτεί για να θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα. Όλα τα στοιχήματα αφορούν μόνο την κανονική διάρκεια, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Ειδικά στοιχήματα παικτών
Για όλους του αγώνες παικτών ή τα χάντικαπ, για να ισχύουν τα στοιχήματα θα πρέπει όλοι οι παίκτες να συμμετέχουν στον αγώνα. Όλοι οι πόντοι/τα γκολ/οι ασίστ/τα σουτ (ή κάθε άλλο στατιστικό επίτευξης) που επιτυγχάνονται στην κανονική διάρκεια και την παράταση μετράνε· ωστόσο, οι πόντοι που επιτυγχάνονται κατά την εκτέλεση των πέναλτι δεν μετράνε.

16.25. Ποδόσφαιρο
Όλα τα στοιχήματα αφορούν μόνο την κανονική διάρκεια, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Η κανονική διάρκεια ορίζεται από τους επίσημους κανονισμούς που δημοσιεύονται από την αντίστοιχη ομοσπονδία. Τουλάχιστον 80 λεπτά αγώνα πρέπει να έχουν παιχτεί για να θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα. Τυχόν στοιχήματα όπου το αποτέλεσμα του στοιχήματος είναι οριστικά γνωστό πριν ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια ή αν ένας αγώνας διακοπεί, θα πρέπει να διευθετηθούν ανεξάρτητα από το αν έχουν συμπληρωθεί 80 λεπτά ή όχι.

Για σκοπούς αναφοράς, οι αγώνες που αναφέρονται ρητά ως «Νέων» λαμβάνουν υπόψη ποδοσφαιρικούς αγώνες που παίζονται μεταξύ των ομάδων όπου οι παίκτες είναι 23 χρονών και κάτω.

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον ορισμό που παρέχεται από την αρμόδια ομοσπονδία. Εκτός αν υποστηρίζονται από αναντίρρητα στοιχεία, η Betmed Ltd δεν θα αναγνωρίσει οποιαδήποτε παράπονα που απορρέουν από προσωπική ερμηνεία των όρων αυτών. Στην περίπτωση διοργανώσεων συλλόγων της UEFA, το επίσημο press kit σε pdf για την πλήρη διάρκεια του αγώνα θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διευθέτησης.
Σε περίπτωση που δεν παρέχονται στατιστικά στοιχεία από την αρμόδια ομοσπονδία, το WhoScored.com θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της διευθέτησης των στοιχημάτων.

Δεν θα γίνουν προσαρμογές στη διευθέτηση για τυχόν αλλαγές ή κατακυρωτικές αποφάσεις από τις αρμόδιες ομοσπονδίες, μετά την εκδήλωση ή το τουρνουά.

Αγορές Καρτών
Μόνο οι κάρτες που δίνονται στους παίκτες στο γήπεδο θα μετράνε. Οι κάρτες που δίνονται στους προπονητές ή τους παίκτες του πάγκου τη στιγμή της λήψης της κάρτας δεν μετράνε. Κίτρινη κάρτα μετράει ως 1, η κόκκινη κάρτα ως 2. Οι δεύτερες κίτρινες αγνοούνται για τους σκοπούς της διευθέτησης (π.χ. ο μέγιστος αριθμός καρτών ανά παίκτη είναι 3).

Η διευθέτηση θα γίνει με αναφορά σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις κάρτες που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου παιχνιδιού 90 ή 45 λεπτών. Όποια κάρτα δοθεί μετά το σφύριγμα της πλήρους διάρκειας δεν θα ληφθεί υπόψη.

Πόντοι ποινής
Η κίτρινη κάρτα αντιστοιχεί σε 10 πόντους
Η κόκκινη κάρτα αντιστοιχεί σε 25 πόντους
Ο κάθε παίκτης μπορεί να λάβει το μέγιστο όριο των 35 πόντων, δηλ. δύο κίτρινες κάρτες που οδηγούν σε κόκκινη θα μετρήσουν ως μία κίτρινη κάρτα (10 πόντοι) και μία κόκκινη κάρτα (25 πόντοι).
Η διευθέτηση θα γίνει με αναφορά σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις κάρτες που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου παιχνιδιού 90 ή 45 λεπτών. Όποια κάρτα δοθεί μετά το σφύριγμα της πλήρους διάρκειας δεν θα ληφθεί υπόψη.

Αγορές Κόρνερ
Μόνο τα κόρνερ που εκτελούνται θα μετράνε. Αν ένα κόρνερ εκτελεστεί εκ νέου, θα μετρήσει μόνο σαν ένα κόρνερ.

Ειδικά στοιχήματα παικτών
Τα στοιχήματα σε παίκτες που συμμετέχουν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα θα θεωρούνται έγκυρα, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό σε κανόνα της συγκεκριμένης αγοράς, ανεξάρτητα από τη στιγμή ένταξης/αντικατάστασης του παίκτη. Τα αυτογκόλ δεν μετράνε για τη διευθέτηση αυτής της προσφοράς.

Για τα μακροπρόθεσμα στοιχήματα σε παίκτες, ο παίκτης πρέπει να ολοκληρώσει τη διοργάνωση με την ίδια ομάδα που ξεκίνησε για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Στοιχήματα σε αγώνες

Αποτέλεσμα αγώνα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποια ομάδα κερδίζει τον αγώνα π.χ. Γηπεδούχος, Ισοπαλία ή Φιλοξενούμενη

Αριθμός γκολ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο συνολικός αριθμός των γκολ που σημειώθηκαν στον αγώνα είναι πάνω ή κάτω από το όριο.

Χάντικαπ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με την ομάδα που κερδίζει τον αγώνα αφού εφαρμοστεί το χάντικαπ.

Διπλή ευκαιρία
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα είναι μία από τις δύο επιλογές που εμφανίζονται.

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο αγώνας θα λήξει και με τις δύο ομάδες να σκοράρουν τουλάχιστον ένα γκολ.

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες Όχι ισοπαλία
Εάν και οι δύο ομάδες πετύχουν ένα γκολ και μία ομάδα κερδίσει, το στοίχημα διευθετείται ως «Ναι». Εάν το αποτέλεσμα είναι «νίκη με μηδέν στο παθητικό» ή ισοπαλία, το στοίχημα διευθετείται ως «Όχι».

Γρήγορες αγορές
Οι προσφορές αυτές διαφέρουν από τα Στοιχήματα σε διαστήματα επειδή, κατά γενικό κανόνα, και εκτός εάν η προσφορά ορίζει διαφορετικά, διευθετούνται με βάση την ακριβή ώρα που η ροή του αγώνα διακόπηκε/συνέχισε (όπως ισχύει) από το εν λόγω συμβάν. Για παράδειγμα: η μπάλα βγήκε από το γήπεδο για πλάγιο/λάκτισμα γκολ/κόρνερ, η μπάλα πέρασε τη γραμμή για γκολ.

Οι προσφορές που εξαρτώνται από τις αποφάσεις του διαιτητή, όπως, ενδεικτικά, η κάρτα που δόθηκε, το ελεύθερο λάκτισμα/πέναλτι που δόθηκε, η αναθεώρηση VAR, θα διευθετηθούν με βάση την ακριβή ώρα που ο διαιτητής του αγώνα θα τις σφυρίξει/δώσει. Τα περιστατικά που δεν έχουν επικυρωθεί ή/και αναγνωριστεί από τους διαιτητές αγώνα/εκδήλωσης (π.χ. άκυρα γκολ) δεν θα ληφθούν υπόψη για τη διευθέτηση του στοιχήματος.

Στοιχήματα σε διαστήματα
Στοιχήματα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια/διαστήματα, όπως αποτέλεσμα αγώνα/γκολ που μπήκαν/κόρνερ κ.λπ. Μετά από xx λεπτά, θα ληφθούν υπόψη μόνο οι εκβάσεις και οι περιπτώσεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο/διάστημα. Λοιπά γεγονότα και περιπτώσεις που συνέβησαν εκτός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της διευθέτησης.
Για τους σκοπούς των αγορών αυτών, η περίπτωση θεωρείται ότι έχει συμβεί όταν και εάν εκτελείται, όχι εάν έχει απονεμηθεί από τον διαιτητή. Για παράδειγμα, η διευθέτηση της Ώρας του Πρώτο Κόρνερ θα λάβει υπόψη μόνο το πότε εκτελείται το κόρνερ στην πραγματικότητα. Εάν η ενέργεια πρέπει να επαναληφθεί, τα στοιχήματα θα διευθετηθούν βάσει της έκβασης που προκύπτει από την επαναληφθείσα ενέργεια.

Προς χάρη διευκρίνισης, το 1ο λεπτό του αγώνα είναι 0:00 - 0:59, το 2ο λεπτό 1:00 - 1:59, το 3ο λεπτό 2:00 - 2:59 κ.ο.κ. Για παράδειγμα, το χρονικό πλαίσιο των λεπτών 61-75 αναφέρεται στην περίοδο 60:00 – 74:59.
Οι περιπτώσεις στις προστιθέμενες καθυστερήσεις στο τέλος ενός ημιχρόνου θα θεωρούνται ότι έχουν συμβεί σε χρονικά πλαίσια τα οποία περιλαμβάνουν το τελευταίο λεπτό του αντίστοιχου ημιχρόνου.


Αποτέλεσμα στο υπόλοιπο του αγώνα
Όλα τα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με τη γραμμή του σκορ για το υπόλοιπο του αγώνα αφότου έχει τοποθετηθεί το στοίχημα. Τυχόν γκολ που μπήκαν πριν το στοίχημα δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της διευθέτησης.

Ημίχρονο/Τελικό
Τα στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο και στην πλήρη διάρκεια.

Σωστό σκορ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με την ακριβή γραμμή σκορ του αγώνα.

Σωστό σκορ – 1ο ημίχρονο
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με την ακριβή γραμμή σκορ του ημιχρόνου.

Γηπεδούχος/φιλοξενούμενη ομάδα - Αριθμός γκολ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο συνολικός αριθμός των γκολ που σημειώθηκαν από την αναφερόμενη ομάδα είναι πάνω ή κάτω από το όριο.

Πρώτο γκολ από τη γηπεδούχο/φιλοξενούμενη ομάδα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν το πρώτο γκολ της συγκεκριμένης ομάδας μπήκε στο πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο ημίχρονο ή αν δεν μπήκαν καθόλου γκολ.

Να νικήσει η γηπεδούχος/η φιλοξενούμενη με μηδέν στο παθητικό
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν η αναφερόμενη ομάδα κερδίσει τον αγώνα και διατηρήσει ανέπαφη την εστία της.

Περιθώριο νίκης
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το περιθώριο με το οποίο η αναφερόμενη ομάδα κερδίζει τον αγώνα, π.χ. Γηπεδούχος με ακριβώς ένα γκολ. Μία επιλογή θα είναι διαθέσιμη σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος.

Σύνολο γκολ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον ακριβή αριθμό γκολ που μπήκαν στη διάρκεια του αγώνα.

Αριθμός γκολ – 1ο ημίχρονο
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο συνολικός αριθμός των γκολ που μπήκαν στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου είναι πάνω ή κάτω από το όριο.

Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποιο ημίχρονο θα έχει τα περισσότερα γκολ. Ίδιος αριθμός γκολ θα είναι διαθέσιμη επιλογή σε αυτή την αγορά.

Αποτέλεσμα ημιχρόνου
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποια ομάδα κερδίζει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, π.χ. γηπεδούχος, ισοπαλία ή φιλοξενούμενη.

Ισοπαλία όχι στοίχημα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια επιλογή είναι το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Το στοίχημα θα επιστραφεί αν ο αγώνας λήξει ισόπαλος.

Ασιατικό χάντικαπ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με την ομάδα που κερδίζει τον αγώνα αφού εφαρμοστεί το Ασιατικό χάντικαπ.

Πρώτη/τελευταία ομάδα που θα σκοράρει
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο/τελευταίο γκολ. Τα αυτογκόλ μετράνε για αυτό το στοίχημα.

Σύνολο γκολ – 1ο ημίχρονο
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον ακριβή αριθμό γκολ που σημειώθηκαν στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα.

Αριθμός γκολ – Μονός/Ζυγός
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο συνολικός αριθμός των γκολ θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός. Καθόλου γκολ θεωρείται Ζυγός και για τους σκοπούς του στοιχήματος.

Διπλή ευκαιρία – 1ο ημίχρονο
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν το αποτέλεσμα ημιχρόνου του αγώνα είναι μία από τις δύο επιλογές που εμφανίζονται.

Νίκη γηπεδούχου όχι στοίχημα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια επιλογή είναι το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Το στοίχημα θα επιστραφεί αν η γηπεδούχος ομάδα κερδίσει τον αγώνα.

Νίκη φιλοξενούμενης όχι στοίχημα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια επιλογή είναι το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Το στοίχημα θα επιστραφεί αν η ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ ομάδα κερδίσει τον αγώνα.

Η γηπεδούχος/φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν η αναφερόμενη ομάδα σκοράρει τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο.

Η γηπεδούχος/φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίζει στο 1ο ή το 2ο ημίχρονο

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν η αναφερόμενη ομάδα σκόραρε περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο, είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο ημίχρονο.

Γκολ και στις δύο εστίες
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν έχει μπει γκολ και στις δύο εστίες, ένα στην κάθε πλευρά του γηπέδου.

Π.χ. όταν μια ομάδα βάζει γκολ και στα δύο ημίχρονα, τα στοιχήματα στο «Ναι» θα διευθετούνται ως νικητήρια, εφόσον αυτό σημαίνει ότι η ομάδα σκόραρε και στις δύο πλευρές του γηπέδου, χρησιμοποιώντας και τις δύο εστίες. Από την άλλη, εάν μια ομάδα κερδίσει με 2-0 και βάλει και τα δύο της γκολ στο ίδιο ημίχρονο, τότε τα στοιχήματα στο «Όχι» θα διευθετούνται ως νικητήρια, εφόσον και τα δύο γκολ μπήκαν στην ίδια πλευρά του γηπέδου, χρησιμοποιώντας μόνο τη μία εστία.

Γκολ και στα δύο ημίχρονα

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν έχει μπει γκολ και στο 1ο και στο 2ο ημίχρονο του αγώνα.

Αποτέλεσμα + Αριθμός γκολ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποια ομάδα κερδίσει τον αγώνα και αν ο συνολικός αριθμός των γκολ που μπήκαν στον αγώνα είναι πάνω ή κάτω από το όριο.

Αποτέλεσμα + Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποια ομάδα κερδίσει τον αγώνα και αν ο αγώνας θα λήξει και με τις δύο ομάδες να σκοράρουν τουλάχιστον ένα γκολ.

Να προχωρήσει
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα προχωράει στον επόμενο γύρο.

Μέθοδος νίκης
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το πώς θα σπάσει η ισοπαλία.

Αυτογκόλ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν μπήκε αυτογκόλ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μόνο οι επίσημες αποφάσεις μετράνε για αυτό το στοίχημα.

Πέναλτι
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν δόθηκε πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Κόκκινη Κάρτα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν κάποιος παίκτης στο γήπεδο θα αποβληθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για τους σκοπούς του στοιχήματος, τα μέλη του επιτελείου που δεν παίζουν και οι παίκτες στον πάγκο δεν μετράνε για αυτό το στοίχημα.

Γκολ μετά το 90ο λεπτό
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν έχει σημειωθεί γκολ από το 90 και μετά.

Δοκάρι
Μπορούμε μόνο να μετρήσουμε ένα σουτ που χτυπάει στο δοκάρι, εάν είναι απευθείας σουτ και δεν υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση. Περιπτώσεις που η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και στη συνέχεια (και χωρίς παρέμβαση παίκτη) μπαίνει στο τέρμα, δεν μετράει ως δοκάρι για την Betmed Ltd.

Πορεία παιχνιδιού
Το στοίχημα θα διευθετηθεί σύμφωνα με το ποια ομάδα θα είναι η πρώτη που θα πάρει το προβάδισμα σε συνδυασμό με το τελικό σκορ στο τέλος των προγραμματισμένων 90 λεπτών παιχνιδιού (συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων), ανεξάρτητα με το πόσο συχνά μπορεί να αλλάξει το προβάδισμα στο μεταξύ.

Τύπος πρώτου γκολ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το πώς μπήκε το πρώτο γκολ του αγώνα. Το ελεύθερο χτύπημα είναι η νικητήρια επιλογή μόνο όταν ο παίκτης που δέχεται το ελεύθερο χτύπημα σκοράρει απευθείας και του κατακυρωθεί το γκολ επίσημα.

Εναρκτήριο λάκτισμα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα εκτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα του αγώνα. Όλα τα στοιχήματα που μπαίνουν 10 λεπτά από το εναρκτήριο λάκτισμα θα ακυρώνονται.

Αριθμός φάουλ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το πόσα φάουλ θα γίνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Περισσότερα φάουλ που θα γίνουν
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα κάνει το μεγαλύτερο αριθμό φάουλ κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Γηπεδούχος/Φιλοξενούμενη ομάδα – Αριθμός φάουλ που θα γίνουν
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το πόσα φάουλ θα γίνουν από την αναφερόμενη ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Πρώτη κάρτα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα λάβει την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα.

Αριθμός καρτών
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το πόσες κίτρινες κάρτες θα δοθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Γηπεδούχος/φιλοξενούμενη ομάδα - Αριθμός καρτών
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το πόσες κίτρινες κάρτες θα δεχθεί η αναφερόμενη ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Περισσότερες κάρτες
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα λάβει τις περισσότερες κίτρινες κάρτες στον αγώνα.

Πρώτο κόρνερ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ του αγώνα.

Αριθμός κόρνερ – 1ο ημίχρονο
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το πόσες εκτελέσεις κόρνερ θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα.

Αριθμός κόρνερ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το πόσες εκτελέσεις κόρνερ θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Χάντικαπ κόρνερ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα κερδίσει τον μεγαλύτερο αριθμό κόρνερ στον αγώνα αφού εφαρμοστεί το χάντικαπ.

Γηπεδούχος/φιλοξενούμενη ομάδα - Αριθμός κόρνερ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το πόσες εκτελέσεις κόρνερ θα πραγματοποιηθούν από την αναφερόμενη ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Περισσότερα κόρνερ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποια ομάδα θα κερδίσει τον μεγαλύτερο αριθμό κόρνερ στον αγώνα.

Αλλαγή – 1ο ημίχρονο
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν γίνει μια αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Οι αλλαγές που γίνονται στη διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου δεν μετράνε.

Αριθμός αλλαγών
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το πόσες αλλαγές θα γίνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Να σκοράρει η αλλαγή
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο παίκτης που μπήκε από τον πάγκο κάποιας από τις δύο ομάδες θα σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Καθυστερήσεις – 1ο ημίχρονο
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον αριθμό των λεπτών που εμφανίζονται στο ταμπλό του 4ου διαιτητή στο πρώτο ημίχρονο. Όλα τα λεπτά που παίζονται πέρα από το όριο αυτό δεν θα ληφθούν υπόψη.

Καθυστερήσεις – 2ο ημίχρονο
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον αριθμό των λεπτών που εμφανίζονται στο ταμπλό του 4ου διαιτητή στο δεύτερο ημίχρονο. Όλα τα λεπτά που παίζονται πέρα από το όριο αυτό δεν θα ληφθούν υπόψη.

Περισσότερα πλάγια
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό πλάγιων κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αριθμός συνολικών σουτ στο τέρμα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο συνολικός αριθμός των σουτ στο τέρμα που έγιναν στον αγώνα είναι πάνω ή κάτω από το όριο.

Γηπεδούχος/Φιλοξενούμενη ομάδα - Αριθμός συνολικών σου στο τέρμα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο συνολικός αριθμός των σουτ στο τέρμα που έγιναν στον αγώνα για την αναφερόμενη ομάδα είναι πάνω ή κάτω από το όριο.

Περισσότερα σουτ στο τέρμα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό σουτ στο τέρμα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αριθμός οφσάιντ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το πόσες φορές θα διακοπεί ο αγώνας λόγω του ότι παίκτης βρέθηκε σε θέση οφσάιντ.

Χάντικαπ κατοχής
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποια ομάδα θα έχει το υψηλότερο ποσοστό κατοχής της μπάλας στον αγώνα αφού εφαρμοστεί το χάντικαπ.

Γηπεδούχος/φιλοξενούμενη ομάδα – % κατοχής
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν το ποσοστό κατοχής της αναφερόμενης ομάδας στο τέλος του αγώνα θα είναι πάνω ή κάτω από το όριο.

Μεγαλύτερο % κατοχής
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποια ομάδα θα έχει το υψηλότερο ποσοστό κατοχής της μπάλας στον αγώνα.

Επιτόπια αναθεώρηση VAR
Για τους σκοπούς του στοιχηματισμού, επιτόπια αναθεώρηση VAR έχουμε όταν ο διαιτητής σταματά τον αγώνα για να αναθεωρήσει την περίπτωση μόνος του επιτόπια. Όλοι οι έλεγχοι που λαμβάνουν χώρα από το VAR χωρίς να διακόπτεται το παιχνίδι ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αναθεωρήσεων VAR δεν μετράνε ως προς τη διευθέτηση αυτής της αγοράς.

Κάθε απόφαση που λαμβάνεται από τον Video Assistant Referee (VAR), η οποία αντιβαίνει στην αρχική απόφαση των επισήμων στον αγωνιστικό χώρο, θα έχει ως αποτέλεσμα όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται εντός του χρονικού πλαισίου μεταξύ της εμφάνισης του αρχικού συμβάντος και της τελικής απόφασης του διαιτητή για το συμβάν, ως άκυρη. Τυχόν αποδόσεις σε αγορές που δεν επηρεάστηκαν από το αρχικό περιστατικό ισχύουν

Αγορές Σκόρερ
Σε περίπτωση διένεξης σχετικά με το ποιος πέτυχε ένα γκολ, η διευθέτηση θα βασίζεται στην έκβαση που παρέχεται από την επίσημη ομοσπονδία. Σε αγώνες/γεγονότα όπου η επίσημη ομοσπονδία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως (π.χ. φιλικοί αγώνες), η διευθέτηση θα βασίζεται στην ιδίοις όμμασι θέαση ή άλλες δημόσιες πηγές.

Επόμενος Σκόρερ Σε Εξέλιξη
Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναφέρουμε όλους τους παίκτες μιας ομάδας. Ωστόσο, εάν το επόμενο γκολ μπει από έναν παίκτη που δεν αναφέρθηκε αρχικά, αυτός ο παίκτης εξακολουθεί να μετράει ως ο νικητής. Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν παίρνουν μέρος στον αγώνα θα είναι άκυρα. Όλοι οι παίκτες που βρέθηκαν στο γήπεδο πριν μπει το επόμενο γκολ θα θεωρούνται συμμετέχοντες. Η διευθέτηση δεν θα περιλαμβάνει σκόρερ που προκύπτουν κατά τη διάρκεια πιθανής παράτασης ή/και της διαδικασίας των πέναλτι. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν το επόμενο γκολ είναι αυτογκόλ.

Σκόρερ του πρώτου γκολ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποιος παίκτης έχει σκοράρει το πρώτο γκολ του αγώνα. Σε περίπτωση που ο επιλεγμένος παίκτης δεν ξεκινήσει τον αγώνα και μπει στον αγωνιστικό χώρο ή παίξει πριν από η αγορά του σκόρερ πρώτου γκολ κατακυρωθεί, τα στοιχήματα που μπήκαν σε αυτόν τον παίκτη σε αυτή την αγορά θα ισχύσουν. Όλοι οι παίκτες που δεν αναφέρονται θα υπολογιστούν ως νικητές εάν σκοράρουν το πρώτο γκολ του αγώνα. Σε περίπτωση που το μόνο γκολ του αγώνα είναι αυτογκόλ, η επιλογή Κανένας σκόρερ θα διευθετηθεί ως κερδισμένη.

Σκόρερ τελευταίου γκολ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποιος παίκτης έχει σκοράρει το τελευταίο γκολ του αγώνα. Όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν στον αγώνα θα θεωρηθούν έγκυροι για το στοίχημα σκόρερ τελευταίου γκολ. Όλοι οι παίκτες που δεν αναφέρονται θα υπολογιστούν ως νικητές εάν σκοράρουν το τελευταίο γκολ του αγώνα. Σε περίπτωση που το μόνο γκολ του αγώνα είναι αυτογκόλ, η επιλογή κανένας σκόρερ θα διευθετηθεί ως κερδισμένη.

Σκόρερ γκολ οποιαδήποτε στιγμή
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο αναφερόμενος παίκτης θα σκοράρει κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο παίκτης να σκοράρει 2 ή περισσότερα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο αναφερόμενος παίκτης θα σκοράρει δύο γκολ ή περισσότερα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο παίκτης να πετύχει χατ τρικ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο αναφερόμενος παίκτης θα σκοράρει τρία γκολ ή περισσότερα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο παίκτης να λάβει κάρτα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο αναφερόμενος παίκτης θα πάρει κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο αναφερόμενος παίκτης πάρει κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο παίκτης να σκοράρει και η ομάδα του να κερδίσει
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο αναφερόμενος παίκτης σκοράρει και κερδίσει η ομάδα του.

Ο παίκτης να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο αναφερόμενος παίκτης σκοράρει και στα δύο ημίχρονα του αγώνα. Ο παίκτης πρέπει να παίξει και στα δύο ημίχρονα για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Ο παίκτης να σκοράρει από θέση εκτός της μεγάλης περιοχής
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο παίκτης της επιλογής σας σκοράρει από θέση εκτός της περιοχής του πέναλτι. Ολόκληρη η μπάλα πρέπει να είναι έξω από την περιοχή του πέναλτι τη στιγμή του σουτ για να μετρήσει.

Ο παίκτης να σκοράρει με κεφαλιά
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο αναφερόμενος παίκτης θα σκοράρει με κεφαλιά.

Ο παίκτης να σκοράρει από απευθείας φάουλ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο αναφερόμενος παίκτης θα σκοράρει από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται μόνο στην περίπτωση που το γκολ κατακυρωθεί στον παίκτη που κέρδισε το άμεσο φάουλ.

Σουτ παίκτη στο τέρμα Over/Under
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το πόσα σουτ στο τέρμα θα έχει ο επιλεγμένος παίκτης κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το σουτ στο τέρμα είναι μια ηθελημένη προσπάθεια για γκολ που καταλήγει στα δίχτυα, θα είχε καταλήξει στα δίχτυα αλλά αποκρούεται από τον τερματοφύλακα ή θα είχε καταλήξει στα δίχτυα αλλά την ανακόπτει ο τελευταίος αμυνόμενος της αντίπαλης ομάδας. Τα σουτ που καταλήγουν στο δοκάρι του τέρματος δεν θεωρούνται σουτ στο τέρμα, εκτός εάν το ίδιο σουτ χτυπήσει στο δοκάρι και μπει γκολ. Τα σουτ που ανακόπτονται από παίκτη που δεν είναι ο τελευταίος αμυνόμενος δεν μετράνε ως σουτ στο τέρμα.

Συνολικά σουτ παίκτη στο τέρμα Over/Under
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το πόσα συνολικά σουτ θα έχει ο επιλεγμένος παίκτης κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ένα σουτ ορίζεται ως οποιαδήποτε ηθελημένη προσπάθεια για γκολ η οποία:
Ένα σουτ ορίζεται ως οποιαδήποτε ηθελημένη προσπάθεια για γκολ η οποία:

α) Καταλήγει στα δίχτυα
β) Θα είχε καταλήξει στα δίχτυα αλλά αποκρούεται από τον τερματοφύλακα ή παρεμποδίζεται από αντίπαλο παίκτη που είναι ο τελευταίος αμυνόμενος.
γ) Κατευθύνεται προς το τέρμα αλλά μπλοκάρεται από αμυντικό, όταν υπάρχουν άλλοι αμυντικοί ή ο τερματοφύλακας πίσω από τον παίκτη που μπλοκάρει.
δ) Θα είχε καταλήξει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι ή μακριά από το τέρμα, αλλά ανακόπτεται από απόκρουση του τερματοφύλακα ή από παίκτη εκτός της περιοχής.
ε) Χτυπάει το δοκάρι του τέρματος.

Φάουλ που διαπράττει ο παίκτης Over/Under – Ο παίκτης πρέπει να ξεκινήσει στον αγώνα για να θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το πόσα φάουλ έχει κάνει ο επιλεγμένος παίκτης κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Φάουλ που δέχεται ο παίκτης Over/Under – Ο παίκτης πρέπει να ξεκινήσει στον αγώνα για να θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το πόσα φάουλ θα γίνουν στον επιλεγμένο παίκτη κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αριθμός επιχειρούμενων πασών παίκτη Over/Under
– Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον αριθμό πασών που επιχείρησε ο επιλεγμένος παίκτης κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η πάσα ορίζεται ως μια σκόπιμη ενέργεια μεταφοράς της μπάλας από έναν παίκτη στον άλλο. Οι τρίπλες, τα πλάγια και οι επιστροφές της μπάλας από τους τερματοφύλακες δεν λογίζονται ως πάσες. Οι εκτελέσεις φάουλ, ελεύθερων, κόρνερ, σέντρας και πέναλτι μπορούν να παικτούν ως πάσες.

Αριθμός ολοκληρωμένων πασών παίκτη Over/Under – Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον αριθμό των ολοκληρωμένων πασών που επιχείρησε ο επιλεγμένος παίκτης κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η πάσα ορίζεται ως μια σκόπιμη ενέργεια μεταφοράς της μπάλας από έναν παίκτη στον άλλο. Οι τρίπλες, τα πλάγια και οι επιστροφές της μπάλας από τους τερματοφύλακες δεν λογίζονται ως πάσες. Οι εκτελέσεις φάουλ, ελεύθερων, κόρνερ, σέντρας και πέναλτι μπορούν να παικτούν ως πάσες.

Παραβάσεις οφσάιντ παίκτη Over/Under - Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον αριθμό των φορών που ο επιλεγμένος παίκτης θα πιαστεί σε θέση οφσάιντ κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Συνολικά τάκλιν παίκτη Over/Under - Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το πόσα τάκλιν θα κάνει ο επιλεγμένος παίκτης κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το τάκλιν ορίζεται ως η σύνδεση ενός παίκτη με τη μπάλα σε μια διεκδίκηση στο έδαφος, όπου κλέβει επιτυχώς την μπάλα από τον παίκτη που την έχει στην κατοχή του. Ο παίκτης που δέχεται το τάκλιν πρέπει ξεκάθαρα να έχει την κατοχή της μπάλας πριν γίνει το τάκλιν.


Ο παίκτης να κερδίσει πέναλτι
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο παίκτης υπέστη φάουλ μέσα στην περιοχή, με αποτέλεσμα το πέναλτι. Τα πέναλτι που προέκυψαν από χέρι δεν θα μετράνε σε αυτό το στοίχημα.

Ο παίκτης να πετύχει το νικητήριο γκολ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο παίκτης πετύχει το νικητήριο γκολ του παιχνιδιού. Ένα γκολ θεωρείται νικητήριο στο παιχνίδι όταν η ομάδα κερδίζει το παιχνίδι, χωρίς να σκοράρει περισσότερα γκολ, για παράδειγμα, το τρίτο γκολ της νικήτριας ομάδας σε μια νίκη 5-2.

Ο παίκτης να παίξει σε όλο τον αγώνα Ο παίκτης πρέπει να ξεκινήσει στον αγώνα για να θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο επιλεγμένος παίκτης παίζει σε όλο τον αγώνα.

Να σταλεί στην εξέδρα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το αν ο προπονητής της επιλογής θα αποβληθεί από τον πάγκο από τους αξιωματούχους του αγώνα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Εάν ένας προπονητής ξεκινήσει τον αγώνα στην εξέδρα ή επιλέξει ο ίδιος να απομακρυνθεί από τον πάγκο και να πάει στην εξέδρα κατά τη διάρκεια του αγώνα, αυτό δεν θα μετρήσει ως προς τη διευθέτηση. Εάν ένας προπονητής περάσει όλη τη διάρκεια του αγώνα στην εξέδρα από δική του επιλογή, θα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως άκυρα.

Πολυτιμότερος παίκτης (Πρόσωπο του αγώνα - MVP)
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον MVP-πολυτιμότερο παίκτη του αγώνα, όπως ανακοινώνεται από την επίσημη διοργανώτρια αρχή, όπως η FIFA για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου κ.λπ. Αν δεν ανακοινωθεί ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα από την επίσημη διοργανώτρια αρχή, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τον παίκτη που κερδίζει το βραβείο για τον πολυτιμότερο παίκτη του αγώνα από έναν από τους κύριους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό: i) BBC/ITV ii) Sky iii) BT Sport iv) Euro Sport.

Αν δεν υπάρχει ζωντανή μετάδοση τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται ανεξάρτητα από το αν κάποιος παίκτης υποδεικνύεται από τον παρουσιαστή ή τους κριτικούς του προγράμματος. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες πάρουν το βραβείο, τότε θα ισχύουν οι κανόνες της ισοβαθμίας.

Τυχόν παίκτες που δεν αναφέρονται θα μετράνε ως νικητές αν λάβουν το βραβείο για τον πολυτιμότερο παίκτη του αγώνα. Οι παίκτες που θα λάβουν οποιοδήποτε μέρος στον αγώνα θα θεωρούνται έγκυρες συμμετοχές για το βραβείο.

Μακροπρόθεσμα στοιχήματα


Στοιχήματα στον τελικό νικητή και σε άλλες θέσεις της διοργάνωσης
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με την τελική θέση της ομάδας στην κατάταξη στο τέλος της προγραμματισμένων αγώνων, με εξαίρεση τα πλέι οφ πρωταθλήματος. Αυτό περιλαμβάνει επίσης διοργανώσεις που χωρίζονται στα μέσα της σεζόν.
Μια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι τα πρωταθλήματα της Νότιας Αμερικής, όπου αν οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στην πρώτη θέση σε βαθμούς, θα γίνει ένα παιχνίδι πλέι οφ για να κριθεί ο νικητής του πρωταθλήματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο νικητής του αγώνα πλέι οφ θα είναι ο τελικός νικητής.

Πρώτος Σκόρερ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποιος παίκτης σκοράρει τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση που αναφέρεται στον τίτλο. Στα πρωταθλήματα, οι αγώνες πλέι-οφ δεν μετράνε. Τα αυτογκόλ δεν μετράνε. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Άμεσο Φορκάστ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα πάρει την πρώτη και ποια τη δεύτερη θέση στο τέλος της διοργάνωσης.

Διπλό Φορκάστ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα καταταγεί πρώτη και ποια δεύτερη στο τέλος της διοργάνωσης ανεξάρτητα από τη σειρά με την οποία προκρίνονται.

Προέλευση του νικητή
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον όμιλο από τον οποίο ο τελικός νικητής θα προκριθεί.

Πρώτη φορά νικητής
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο νικητής της διοργάνωσης έχει κερδίσει την ίδια διοργάνωση στο παρελθόν.

Ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα πετύχει περισσότερα γκολ στη διοργάνωση. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Ομάδα που θα σκοράρει τα λιγότερα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα πετύχει τον μικρότερο αριθμό γκολ στη διοργάνωση. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Ομάδα που θα δεχθεί τα περισσότερα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα δεχθεί τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Ομάδα που θα δεχθεί τα λιγότερα

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα δεχθεί τον μικρότερο αριθμό γκολ στη διοργάνωση. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Ομάδα που θα λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό κίτρινων καρτών
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με ποια ομάδα θα λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό κίτρινων καρτών κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Ομάδα που θα λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό κόκκινων καρτών
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με ποια ομάδα θα λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό κόκκινων καρτών κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Όμιλος με τα περισσότερα γκολ

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποιος όμιλος θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό γκολ. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Όμιλος με τα λιγότερα γκολ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποιος όμιλος θα έχει τον μικρότερο αριθμό γκολ. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Βραβείο Καλύτερου Παίκτη
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον παίκτη στον οποίο θα απονεμηθεί το βραβείο καλύτερου παίκτη ή οποιοδήποτε ισοδύναμο βραβείο της διοργάνωσης. Για παράδειγμα, η Χρυσή Μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της διευθέτησης.

Βραβείο Καλύτερου Νέου Παίκτη

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον παίκτη στον οποίο θα απονεμηθεί το βραβείο καλύτερου νέου παίκτη ή οποιοδήποτε ισοδύναμο βραβείο της διοργάνωσης.

Βραβείο Καλύτερου Τερματοφύλακα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον παίκτη στον οποίο θα απονεμηθεί το βραβείο καλύτερου τερματοφύλακα ή οποιοδήποτε ισοδύναμο βραβείο της διοργάνωσης. Για παράδειγμα, το Χρυσό Γάντι του Παγκοσμίου Κυπέλλου χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της διευθέτησης.

Βραβείο Καλύτερου Αμυντικού
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον παίκτη στον οποίο θα απονεμηθεί το βραβείο καλύτερου αμυντικού ή οποιοδήποτε ισοδύναμο βραβείο της διοργάνωσης.

Βραβείο Καλύτερου Μέσου
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον παίκτη στον οποίο θα απονεμηθεί το βραβείο καλύτερου μέσου ή οποιοδήποτε ισοδύναμο βραβείο της διοργάνωσης.

Βραβείο Καλύτερου Επιθετικού
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον παίκτη στον οποίο θα απονεμηθεί το βραβείο καλύτερου επιθετικού ή οποιοδήποτε ισοδύναμο βραβείο της διοργάνωσης.

Ομάδα του τουρνουά
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποιος παίκτης εντάσσεται στην επίσημη ομάδα του τουρνουά, ανεξάρτητα από τη θέση του. Σε περίπτωση που δεν ανακοινωθεί κανένας επίσημος κατάλογος, όλα τα στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα.

Καλύτερη θέση κατάταξης
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποιες ομάδες θα έχουν την καλύτερη θέση κατάταξης από τις αναφερόμενες επιλογές στο τέλος της διοργάνωσης. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Πρώτος σκόρερ λίστας
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποιος παίκτης από τις αναφερόμενες επιλογές βάλει τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Γύρος αποκλεισμού
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον γύρο στον οποίο η αναφερόμενη ομάδα θα αποκλειστεί.

Πρώτος σκόρερ ομάδας
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον παίκτη που θα πετύχει τα περισσότερα γκολ για την αναφερόμενη ομάδα στη διοργάνωση. Στα πρωταθλήματα, οι αγώνες πλέι οφ δεν μετράνε. Τα αυτογκόλ δεν μετράνε. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Κορυφαίος παίκτης ομάδας σε ασίστ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με ποιος παίκτης θα δώσει τις περισσότερες ασίστ για γκολ για την αναφερόμενη ομάδα στη διοργάνωση. Στα πρωταθλήματα, οι αγώνες πλέι-οφ δεν μετράνε. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Να προκριθεί η ομάδα από τη φάση των ομίλων
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν η αναφερόμενη ομάδα θα καταφέρει να προκριθεί στους γύρους νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Φάση ομίλων - Ακριβής αριθμός βαθμών
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον ακριβή συνολικό αριθμό βαθμών στο τέλος της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης.

Φάση ομίλων - Αριθμός βαθμών
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο συνολικός αριθμός των βαθμών στο τέλος της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης θα είναι πάνω ή κάτω από το όριο που καθορίζεται για την αναφερόμενη ομάδα.

Φάση ομίλων ομάδας - Αριθμός γκολ που έβαλε η ομάδα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο αριθμός των γκολ που σημειώθηκαν από τη αναφερόμενη ομάδα στη διοργάνωση είναι πάνω ή κάτω από το όριο.

Φάση ομίλων ομάδας - Αριθμός γκολ που δέχθηκε η ομάδα
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο αριθμός των γκολ που δέχθηκε η αναφερόμενη ομάδα στη διοργάνωση είναι πάνω ή κάτω από το όριο.

Φάση ομίλων ομάδας - Αριθμός κίτρινων καρτών
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο αριθμός των κίτρινων καρτών που δέχθηκε η αναφερόμενη ομάδα στη διοργάνωση είναι πάνω ή κάτω από το όριο.

Τελευταία ομάδα που θα παραμείνει αήττητη

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με την ομάδα που θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό από νίκες και ισοπαλίες πριν χάσει έναν αγώνα. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Ο πρώτος σκόρερ και η ομάδα του κερδίζουν τη διοργάνωση
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποιος από τους αναφερόμενους παίκτες κερδίζει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, καθώς και αν η ομάδα του κερδίσει τη διοργάνωση.

Περισσότεροι αγώνες με ανέπαφη την εστία
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με την ομάδα που θα έχει τους περισσότερους αγώνες με ανέπαφη την εστία της στη διοργάνωση. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Περισσότερες ασίστ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον παίκτη που θα συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ασίστ στη διοργάνωση. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Ομάδα που θα φτάσει πρώτη τα 7 γκολ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα σκοράρει 7 γκολ πρώτη στη διοργάνωση. Τα αυτογκόλ δεν μετράνε. Η ομάδα που θα σκοράρει 7 γκολ στον μικρότερο αριθμό λεπτών παιχνιδιού θα είναι ο νικητής του στοιχήματος.

Νικητής πρωταθλήματος με χάντικαπ

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποια ομάδα θα κερδίσει τη διοργάνωση αφού το χάντικαπ εφαρμοστεί σε κάθε ομάδα.

Κορυφή του πρωταθλήματος στις 25 Δεκεμβρίου/31 Δεκεμβρίου
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα θα βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος στο τέλος της 25ης Δεκεμβρίου/31ης Δεκεμβρίου

Ειδικά Στοιχήματα Ποδοσφαίρου


Μεταφραφές παικτών
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με την ομάδα στο δυναμικό της οποίας θα ανήκει ο παίκτης πριν λήξει η μεταγραφική περίοδος. Οι συμφωνίες δανεισμού μετράνε, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Σε περίπτωση που ο παίκτης δεν μετακινείται σε άλλο σύλλογο, όλα τα στοιχήματα στην τρέχουσα ομάδα του θα πρέπει να διευθετηθούν ως κερδισμένα. Αν ένας παίκτης υπογράψει για μια ομάδα που δεν αναφέρεται, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν. Προ-συμβάσεις ή άλλες παρόμοιες συμφωνίες δεν θα μετράνε για αυτό το στοίχημα. Τα στοιχήματα που θα μπουν μετά τη δημόσια ανακοίνωση θα είναι άκυρα.

Επόμενος Μόνιμος Προπονητής
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται για τον επόμενο μόνιμο προπονητή, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον σύλλογο. Οι υπηρεσιακοί προπονητές δεν μετράνε, εκτός εάν συμπληρώσουν τουλάχιστον 10 αγώνες σε διοργανώσεις ως επικεφαλής και στη συνέχεια θεωρηθούν μόνιμοι προπονητές. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας όσον αφορά την επιλογή του Προπονητή, η Betmed Ltd μπορεί να προσδιορίσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια πώς θα διευθετήσει την αγορά με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες τη δεδομένη στιγμή. Σε περίπτωση που διοριστεί προπονητής που δεν αναφέρεται, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν. Όλα τα στοιχήματα που θα μπουν μετά τη δημόσια ανακοίνωση θα είναι άκυρα.

Αριθμός τροπαίων ομάδας

Εκτός εάν δηλώνεται ρητά, τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με την απόδοση της συγκεκριμένης ομάδας στις ακόλουθες διοργανώσεις: το εγχώριο πρωτάθλημα, το ισοδύναμο του αντίστοιχου FA Cup και EFL Cup, καθώς και το Champions League ή το Europa League. Οποιοδήποτε άλλο τρόπαιο δεν μετράει.


Επόμενος σύλλογος προπονητή

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποια ομάδα ο αναφερόμενος προπονητής θα εκπροσωπήσει μετά. Όλα τα στοιχήματα που θα μπουν μετά τη δημόσια ανακοίνωση θα είναι άκυρα.

Επόμενος προπονητής που θα αποχωρήσει
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποιος προπονητής θα απομακρυνθεί από τη θέση του πριν από την τελευταία προγραμματισμένη αγωνιστική του πρωταθλήματος, συμπεριλαμβανομένων των πλέι οφ. Αυτό περιλαμβάνει την απόλυση, καθώς και την εκούσια αποχώρηση. Τα στοιχήματα που θα τοποθετηθούν μετά τη δημόσια ανακοίνωση θα είναι άκυρα.

Αριθμός τροπαίων ομάδας
Εκτός εάν δηλώνεται ρητά, τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με την απόδοση της συγκεκριμένης ομάδας στις ακόλουθες διοργανώσεις: το εγχώριο πρωτάθλημα, το ισοδύναμο του αντίστοιχου FA Cup και EFL Cup, καθώς και το Champions League ή το Europa League. Οποιοδήποτε άλλο βραβείο δεν μετράει.


Αποστολή ομάδας
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ένας παίκτης θα περιλαμβάνεται στην αποστολή για το τουρνουά. Τα στοιχήματα που θα μπουν μετά τη δημόσια ανακοίνωση θα είναι άκυρα.

Ειδικά καθημερινά στοιχήματα
Όλα τα στοιχήματα που ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών καθημερινών στοιχημάτων θα διευθετούνται σύμφωνα με το αποτέλεσμα ή την κατάσταση του στοιχήματος την ημέρα. Μόνο η ζώνη ώρας στην οποία διεξάγεται το τουρνουά λαμβάνεται υπόψη. Εάν οποιοσδήποτε αγώνας που αφορά τις ομάδες που παίζουν τη συγκεκριμένη ημέρα αναβληθεί ή διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Αγώνες Fantasy

Στους αγώνες Fantasy, δύο ομάδες αναμετρώνται μόνο εικονικά. Ο νικητής αυτής της αναμέτρησης είναι η ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα γκολ στη συγκεκριμένη αγωνιστική απέναντι σε έναν πραγματικό αντίπαλο. Μόνο τα γκολ μετράνε, η νίκη ή ήττα δεν παίζει ρόλο.

16.26. Φόρμουλα 1
Αγορές Σεζόν

Πρωτάθλημα Οδηγών
Προβλέψτε τον νικητή του Πρωταθλήματος Οδηγών.
Τα στοιχήματα θα καθορίζονται από την επίσημη κατάταξη αμέσως μετά το τελικό γεγονός του πρωταθλήματος και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν επακόλουθα αιτήματα.

Πρωτάθλημα Κατασκευαστών
Προβλέψτε το νικητή του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών.
Τα στοιχήματα θα καθορίζονται από την επίσημη κατάταξη αμέσως μετά το τελικό γεγονός του πρωταθλήματος και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν επακόλουθα αιτήματα.

Πόσες κούρσες grand prix θα κερδίσει συγκεκριμένος οδηγός στη διάρκεια του πρωταθλήματος
Προβλέψτε πόσες κούρσες Grand Prix θα κερδίσει συγκεκριμένος οδηγός στη διάρκεια του πρωταθλήματος.
Τα στοιχήματα θα καθορίζονται από την επίσημη κατάταξη αμέσως μετά το τελικό γεγονός του πρωταθλήματος και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν επακόλουθα αιτήματα.

Matchbet Σεζόν
Προβλέψτε ποιος οδηγός θα πετύχει την καλύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Οδηγών.
Τα στοιχήματα θα καθορίζονται από την επίσημη κατάταξη αμέσως μετά το τελικό γεγονός του πρωταθλήματος και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν επακόλουθα αιτήματα.

Αναφερόμενος οδηγός με τον μεγαλύτερο/αριθμό pole positions στη διάρκεια της σεζόν
Επιλέξτε από τους αναφερόμενους τον οδηγό που θα πετύχει τον μεγαλύτερο/αριθμό pole positions στη διάρκεια της σεζόν.
Τα στοιχήματα θα καθορίζονται από την επίσημη κατάταξη για το κάθε Grand Prix.

Αναφερόμενος οδηγός με τον μεγαλύτερο/αριθμό νικών σε grand prix στη διάρκεια της σεζόν
Επιλέξτε από τους αναφερόμενους τον οδηγό που θα πετύχει τον μεγαλύτερο/αριθμό νικών σε Grand Prix στη διάρκεια της σεζόν.
Τα στοιχήματα θα καθορίζονται από την επίσημη κατάταξη αμέσως μετά το τελικό Grand Prix της σεζόν.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Μεμονωμένες Αγορές Grand Prix

Νικητής κούρσας
Προβλέψτε τον νικητή της κούρσας.
Η έναρξη του κάθε Grand Prix ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού. Η παρουσία στο βάθρο θα μετράει ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Τερματισμός με θέση στο βάθρο
Προβλέψτε τον οδηγό που θα κερδίσει μια θέση στο βάθρο.
Η έναρξη του κάθε Grand Prix ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού. Η παρουσία στο βάθρο θα μετράει ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Τερματισμός στην πρώτη δεκάδα
Προβλέψτε έναν οδηγό που θα κερδίσει μια θέση στην πρώτη δεκάδα.
Η έναρξη του κάθε Grand Prix ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού. Η παρουσία στο βάθρο θα μετράει ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Νικητής αγώνα (οδηγός εναντίον οδηγού)
Προβλέψτε ποιος οδηγός θα κατακτήσει την καλύτερη θέση τερματισμού.
Σε περίπτωση που δεν τερματίσει κανένας από τους δύο οδηγούς, ο αριθμός ολοκληρωμένων πλήρων γύρων θα καθορίσει τη διευθέτηση, αλλά εάν και οι δύο οδηγοί έχουν ολοκληρώσει τον ίδιο αριθμό πλήρων γύρων, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.
Και οι δύο οδηγοί πρέπει να ξεκινήσουν στην κούρσα για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Πρώτη αποχώρηση στον αγώνα
Προβλέψτε ποιος οδηγός θα είναι ο πρώτος που θα αποχωρήσει μετά την έναρξη της κούρσας.
Το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού θα υποδείξει την έναρξη της κούρσας.
Εάν δύο ή περισσότεροι οδηγοί αποχωρήσουν στη διάρκεια του ίδιου γύρου, τότε θα ισχύουν οι κανόνες της ισοβαθμίας.

Σύνολο Οδηγών στην Κατάταξη
Σύμφωνα με τον Κανόνα 45.2 των Αθλητικών Κανονισμών Φόρμουλα 1 της FIA, οι οδηγοί που έχουν ολοκληρώσει 90% ή παραπάνω από τον αριθμό γύρων που καλύπτει ο νικητής (στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό γύρων) θα θεωρούνται πως ανήκουν στην κατάταξη για αυτή την κούρσα. Αυτοί που δεν πληρούν το όριο του 90% θα θεωρούνται, ως εκ τούτου, μη ανήκοντες στην κατάταξη.

Αριθμός οδηγών που θα τερματίσουν
Προβλέψτε εάν ο αριθμός των οδηγών που θα τερματίσουν θα είναι πάνω ή κάτω από καθορισμένο αριθμό.
Η έναρξη του κάθε Grand Prix ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού. Η παρουσία στο βάθρο θα μετράει ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Νικητής αγώνα (κατασκευαστής εναντίον κατασκευαστή)
Προβλέψτε ποια ομάδα θα έχει τον οδηγό που θα κατακτήσει την καλύτερη θέση τερματισμού σε σχέση με τα μέλη της αντίπαλης ομάδας.
Η έναρξη του κάθε Grand Prix ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού. Η παρουσία στο βάθρο θα μετράει ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Πρώτη αποχώρηση κατασκευαστή
Προβλέψτε ποια ομάδα θα έχει οδηγό που θα αποχωρήσει νωρίτερα από οποιοδήποτε μέλος της αντίπαλης ομάδας.
Η έναρξη του κάθε Grand Prix ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού. Η παρουσία στο βάθρο θα μετράει ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.
Εάν δύο ή περισσότεροι οδηγοί αποχωρήσουν στη διάρκεια του ίδιου γύρου, τότε θα ισχύουν οι κανόνες της ισοβαθμίας.

Νικητής κατασκευαστής στην κούρσα
Προβλέψτε σε ποια ομάδα θα ανήκει ο νικητής της κούρσας.
Η έναρξη του κάθε Grand Prix ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού. Η παρουσία στο βάθρο θα μετρά ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση

Εθνικότητα του νικητή της κούρσας
Προβλέψτε την εθνικότητα του νικητή της κούρσας
Ως έναρξη οποιουδήποτε Grand Prix ορίζεται το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού. Η παρουσία στο βάθρο θα μετράει ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Περιθώριο νίκης
Προβλέψτε εάν το περιθώριο νίκης μεταξύ του νικητή της κούρσας και των υπολοίπων θα είναι πάνω ή κάτω από έναν καθορισμένο χρόνο.
Η έναρξη του κάθε Grand Prix ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού. Η παρουσία στο βάθρο θα μετράει ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Αυτοκίνητο ασφαλείας
Προβλέψτε εάν θα εμφανιστεί το αυτοκίνητο ασφαλείας κατά τη διάρκεια της κούρσας.
Εάν ένα GP ξεκινήσει με φάση αυτοκινήτου ασφαλείας (λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών, για παράδειγμα) αντί για τα φώτα έναρξης, αυτή η φάση δεν θα θεωρηθεί φάση αυτοκινήτου ασφαλείας για τους σκοπούς του στοιχηματισμού. Το ίδιο ισχύει για τις φάσεις αυτοκινήτων ασφαλείας κατά τη διάρκεια μιας επανέναρξης μετά από τις περιόδους κόκκινης σημαίας. Για τους σκοπούς του στοιχηματισμού, ένα εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας ΔΕΝ μετράει ως κανονικό αυτοκίνητο ασφαλείας.
Αποχωρήσεις στον πρώτο γύρο
Προβλέψτε πόσοι οδηγοί δεν θα ολοκληρώσουν τον πρώτο γύρο.
Η έναρξη του κάθε Grand Prix ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού.
Μόνο οι οδηγοί αυτοί που θα ξεκινήσουν πραγματικά στην κούρσα (ακόμη και από τη λωρίδα των πιτ) θα μετρήσουν. Οι οδηγοί που δεν ξεκινούν στην κούρσα θεωρείται ότι κατατάσσονται στην κατηγορία «DNS» στα επίσημα αποτελέσματα της κούρσας.

Τερματισμός στις πρώτες 6 θέσεις
Προβλέψτε έναν οδηγό που θα τερματίσει στις πρώτες έξι θέσεις της κούρσας.
Η έναρξη του κάθε Grand Prix ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού. Η παρουσία στο βάθρο θα μετράει ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Ο αναφερόμενος οδηγός να είναι ο ταχύτερος προκριθείς, να καταγράψει τον ταχύτερο γύρο στην κούρσα και να κερδίσει την κούρσα
Προβλέψτε εάν ο αναφερόμενος οδηγός θα είναι ο ταχύτερος προκριθείς, θα καταγράψει τον ταχύτερο γύρο στην κούρσα και θα κερδίσει την κούρσα.
Και οι τρεις προβλέψεις πρέπει να είστε σωστές για να είναι επιτυχές το στοίχημα. Η παρουσία στο βάθρο θα μετράει ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Θέση τερματισμού ενός αναφερόμενου οδηγού
Προβλέψτε την θέση τερματισμού ενός αναφερόμενου οδηγού σε ένα καθορισμένο Grand Prix.
Τα στοιχήματα διευθετούνται στις θέσεις τη στιγμή της παρουσίας στο βάθρο και τυχόν επακόλουθες τροποποιήσεις δεν μετράνε.
Η έναρξη του κάθε Grand Prix ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού. Η παρουσία στο βάθρο θα μετράει ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Ταχύτερος γύρος στην κούρσα
Προβλέψτε τον οδηγό που θα καταγράψει τον ταχύτερο γύρο στην κούρσα.
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την επίσημη κατάταξη.

Διπλό φορκάστ (forecast κούρσας
Προβλέψτε ένα ζευγάρι οδηγών που θα τερματίσουν πρώτος και δεύτερος με οποιαδήποτε σειρά. Απαιτείται μόνο ένα ποσό στοιχήματος.
Η έναρξη του κάθε Grand Prix ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού. Η παρουσία στο βάθρο θα μετράει ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Ταχύτερος προκριθείς και νίκη στην κούρσα
Προβλέψτε τον οδηγό που θα καταγράψει τον ταχύτερο χρόνο στον τελικό προκριματικό γύρο και στη συνέχεια θα κερδίσει την κούρσα.
Ο ταχύτερος προκριθείς θα είναι ο οδηγός που θα κάνει τον καλύτερο χρόνο στη διάρκεια του τελικού προκριματικού γύρου. Τυχόν επακόλουθες προσαρμογές στις θέσεις της σειράς δεν θα μετρήσουν.
Η έναρξη του κάθε Grand Prix ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού. Η παρουσία στο βάθρο θα μετράει ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.
Και οι δύο προβλέψεις πρέπει να είναι σωστές για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Πρώτος στον πρώτο γύρο (Ηγέτης πρώτου γύρου)
Προβλέψτε ποιος οδηγός θα οδηγεί την κούρσα μετά τον πρώτο γύρο.
Εάν υπάρξει αλλαγή στην προγραμματισμένη διαδρομή πριν την έναρξη της κούρσας, τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτή την αγορά θα ισχύουν.
Εάν ένας οδηγός ή ομάδα αποκλειστεί ή αποχωρήσει στον πρώτο γύρο, τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτή την αγορά θα ισχύουν.
Εάν ο επιλεγμένος οδηγός δεν πάρει μέρος στον πρώτο γύρο, τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα.
Εάν η κούρσα ξεκινήσει με αυτοκίνητο ασφαλείας, τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα.
Δεν θα γίνουν προσαρμογές στη διευθέτηση για τυχόν αλλαγές ή κατακυρωτικές αποφάσεις από τις αρμόδιες ομοσπονδίες μετά το γεγονός.

Αγορές πρόκρισης

Pole position
Προβλέψτε τον οδηγό που θα κάνει τον καλύτερο χρόνο στη διάρκεια του τελικού προκριματικού γύρου.
Τυχόν επακόλουθες προσαρμογές στις θέσεις της σειράς δεν θα μετρήσουν.

Νικητής αγώνα στην πρόκριση
Προβλέψτε τον οδηγό που θα κάνει τον καλύτερο χρόνο στη διάρκεια του τελικού προκριματικού γύρου.
Τυχόν επακόλουθες προσαρμογές στις θέσεις της σειράς δεν θα μετρήσουν.
Και οι δύο οδηγοί πρέπει να ξεκινήσουν στον προκριματικό γύρο για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Νικητής κατασκευαστής στην πρόκριση
Προβλέψτε την ομάδα στην οποία θα ανήκει ο οδηγός που θα κάνει τον καλύτερο χρόνο στη διάρκεια του τελικού προκριματικού γύρου.
Τυχόν επακόλουθες προσαρμογές στις θέσεις της σειράς δεν θα μετρήσουν.

Νικητής οδηγός σε καθορισμένο γύρο δωρεάν ελεύθερης εξάσκησης
Προβλέψτε τον οδηγό που θα καταγράψει τον ταχύτερο γύρο στον γύρο εξάσκησης.
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των επίσημων χρόνων αμέσως μετά το τέλος του γύρου.
Τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε οδηγούς οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρος θα είναι άκυρα.

Περιθώριο νίκης
Προβλέψτε εάν το περιθώριο νίκης της πρόκρισης μεταξύ του νικητή της pole position και των υπολοίπων θα είναι πάνω ή κάτω από έναν καθορισμένο χρόνο.

16.27. Ποδόσφαιρο σάλας
Όλα τα στοιχήματα αφορούν μόνο την κανονική διάρκεια, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Η κανονική διάρκεια ορίζεται από τους επίσημους κανονισμούς που δημοσιεύονται από την αντίστοιχη ομοσπονδία. Σε περίπτωση που ένας αγώνας αρχίζει νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, όλα τα στοιχήματα που έγιναν μετά την πραγματική ώρα έναρξης θα θεωρούνται άκυρα.

Δεν θα γίνουν προσαρμογές στη διευθέτηση για τυχόν αλλαγές ή κατακυρωτικές αποφάσεις από τις αρμόδιες ομοσπονδίες, μετά την εκδήλωση ή το τουρνουά.

Στοιχήματα σε αγώνες

Αποτέλεσμα αγώνα

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το ποια ομάδα κερδίζει τον αγώνα π.χ. Γηπεδούχος, Ισοπαλία ή Φιλοξενούμενη

Αριθμός γκολ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με το αν ο συνολικός αριθμός των γκολ που σημειώθηκαν στον αγώνα είναι πάνω ή κάτω από το όριο.

Χάντικαπ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ανάλογα με την ομάδα που κερδίζει τον αγώνα αφού εφαρμοστεί το χάντικαπ.

Μακροπρόθεσμα στοιχήματα

Στοιχήματα στον τελικό νικητή και σε άλλες θέσεις της διοργάνωσης
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με την τελική θέση της ομάδας στην κατάταξη στο τέλος της προγραμματισμένων αγώνων, με εξαίρεση τα πλέι οφ πρωταθλήματος.

Πρώτος Σκόρερ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το ποιος παίκτης σκοράρει τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση που αναφέρεται στον τίτλο. Στα πρωταθλήματα, οι αγώνες πλέι-οφ δεν μετράνε. Τα αυτογκόλ δεν μετράνε. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

16.28. Γκολφ
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του τουρνουά και του αγώνα. Για τα head-to-head γύρου, για να ισχύουν τα στοιχήματα, απαιτείται και οι δύο συμμετέχοντες να παίξουν τουλάχιστον μία μπάλα στον συγκεκριμένο γύρο. Για τα head-to-head τουρνουά, για να ισχύουν τα στοιχήματα, απαιτείται και οι δύο συμμετέχοντες να παίξουν τουλάχιστον μία μπάλα στο συγκεκριμένο τουρνουά. Εάν και οι δύο γκολφέρ δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν όλους τους γύρους, ο γκολφέρ με την υψηλότερη θέση τερματισμού είναι ο νικητής.

Εάν το γεγονός μειωθεί σε διάρκεια, για παράδειγμα λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών, τα στοιχήματα θα διευθετηθούν αρκεί να υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα του τουρνουά (σύμφωνα με τους κανόνες του τουρνουά, π.χ. να έχουν παιχτεί τουλάχιστον 54 τρύπες σε ένα τουρνουά PGA), ανεξάρτητα από τον αριθμό των γύρων που έχουν παιχτεί.

Τα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά μετά το τέλος του παιχνιδιού μιας ημέρας είναι άκυρα εάν δεν υπάρξει περαιτέρω παιχνίδι που να μετράει στο αποτέλεσμα του τουρνουά (εκτός από πλέι οφ).

Τερματισμός στους πρώτους 5/πρώτους 10/πρώτους 20
Στα τουρνουά στα οποία προσφέρονται οι παραπάνω αγορές «πλασέ», ισχύει ο κανόνας της ισοβαθμίας.

Πρόκριση στους τελικούς γύρους
Για τα ισχύουν τα στοιχήματα, ο αναφερόμενος παίκτης πρέπει να παίξει 36 τρύπες.

3 μπάλες γύρου
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, απαιτείται και οι 3 συμμετέχοντες να παίξουν τουλάχιστον μία μπάλα στον συγκεκριμένο «γύρο». Εάν 1 ή περισσότερες παίκτες δεν παίξουν τουλάχιστον μία μπάλα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα. Στην περίπτωση που 2 ή περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν την ίδια βαθμολογία, ισχύει ο κανόνας της ισοβαθμίας.

16.29. Ενόργανη γυμναστική
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) ή άλλη ομοσπονδία κατά την απονομή των μεταλλίων. Τυχόν επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

16.30. Χάντμπολ
Όλα τα στοιχήματα αφορούν μόνο την κανονική διάρκεια, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Εάν δεν παιχτούν τα προγραμματισμένα 60 λεπτά, όλα τα στοιχήματα στον αγώνα θα ακυρωθούν και η απόδοση θα οριστεί σε 1.00, εκτός από τα στοιχήματα στα οποία το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί.

Εάν ο αγώνας έχει αναβληθεί η ακυρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εάν ο αγώνας δεν πραγματποιηθεί εντός 12 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης.

Ειδικά στοιχήματα παικτών
Για όλα τα στοιχήματα παικτών, όλοι οι παίκτες πρέπει να πάρουν μέρος στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα, διαφορετικά είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε στις αγορές πρώτων σκόρερ.

Ειδικά στοιχήματα παικτών
Για τους παίκτες ή τα χάντικαπ, για να ισχύουν τα στοιχήματα θα πρέπει όλοι οι παίκτες να συμμετέχουν στον αγώνα. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε στις αγορές πρώτων σκόρερ.

16.31. Χόκεϊ επί πάγου
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, θα πρέπει να υπάρχουν 5 ή λιγότερα λεπτά προγραμματισμένου χρόνου αγώνα, εκτός εάν η έκβαση της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

Όλα τα στοιχήματα αφορούν μόνο την κανονική διάρκεια, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Αν σε μια αγορά δηλώνεται ότι περιλαμβάνει παρατάσεις και εκτέλεση πέναλτι αλλά αυτά δεν παιχτούν και το παιχνίδι τελειώσει ισόπαλο, όλα τα στοιχήματα θα διακανονιστούν με βάση το τελικό σκορ στην κανονική διάρκεια.

Εάν ένα παιχνίδι κριθεί στην εκτέλεση πέναλτι, ένα γκολ θα προστεθεί στο σκορ της νικήτριας ομάδας και το σύνολο του παιχνιδιού για τους σκοπούς της διευθέτησης. Αυτός ο κανόνας ισχύει μόνο για αγορές που περιλαμβάνουν την παράταση.

Νικητής Δυτικής ή Ανατολικής Περιφέρειας NHL - Η ομάδα που θα προχωρήσει στον τελικό του Stanley Cup θα είναι ο νικητής.

Ειδικά στοιχήματα παικτών
Για όλους του αγώνες παικτών ή τα χάντικαπ, για να ισχύουν τα στοιχήματα θα πρέπει όλοι οι παίκτες να συμμετέχουν στον αγώνα. Όλοι οι πόντοι/τα γκολ/οι ασίστ/τα σουτ (ή κάθε άλλο στατιστικό επίτευξης) που επιτυγχάνονται στην κανονική διάρκεια και την παράταση μετράνε· ωστόσο, οι πόντοι που επιτυγχάνονται κατά την εκτέλεση των πέναλτι δεν μετράνε.

Ειδικά στοιχήματα τερματοφύλακα
Πρέπει να πάρει μέρος. Περιλαμβάνει την παράταση, η εκτέλεση πέναλτι δεν μετράει.

Grand Salami: Πρέπει να παιχτούν όλοι οι αγώνες για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν ο αγώνας αναβληθεί, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εάν ο αγώνας δεν παιχτεί εντός 12 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης. Εάν η αγορά «OVER/Under Συνολικοί πόντοι» είναι ήδη OVER χωρίς να παιχτεί αναβληθείς αγώνας, τα στοιχήματα θα ισχύουν.

Αγώνες Fantasy
Βλ. κανόνες ποδοσφαίρου.

16.32. Indy Car
Τελικός νικητής της σειράς:
Προβλέψτε τον νικητή της σειράς.
Τα στοιχήματα θα καθορίζονται από την επίσημη κατάταξη αμέσως μετά την τελική κούρσα της σεζόν και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν επακόλουθα αιτήματα.

Νικητής μεμονωμένης κούρσας:
Προβλέψτε τον νικητή της κούρσας.
Η έναρξη της κάθε κούρσας ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού.
Η παρουσία στο βάθρο θα μετράει ως το αποτέλεσμα και τυχόν επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

16.33. Τζούντο
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) ή άλλη ομοσπονδία κατά την απονομή των μεταλλίων. Τυχόν επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

16.34. Λακρός
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων.

16.35. Μεικτές Πολεμικές Τέχνες - ΜΜΑ
Τα αποτελέσματα θα διαβαθμίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος που κρίνεται στο ρινγκ. Το αποτέλεσμα μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μετά την αρχική παρουσίαση από τον εκφωνητή. Τα στοιχήματα δεν θα θεωρούνται επίσημα μέχρι την επαλήθευση των αποτελεσμάτων από τους αξιωματούχους στον χώρο διεξαγωγής.

Τυχόν τροποποιήσεις μετά το αποτέλεσμα στο ρινγκ από φορέα επιβολής κυρώσεων που ανατρέπει μια απόφαση βάσει προσφυγής, μήνυσης, αποτελέσματος εξέτασης για ναρκωτικές ουσίες ή κάθε άλλης κύρωσης δεν θα αναγνωρίζονται και τα στοιχήματα θα παραμένουν ως είχαν βάσει του αποτελέσματος στο ρινγκ.

Τα στοιχήματα σε έναν μαχητή να κερδίσει με «Νοκ άουτ/Tεχνικό νοκ άουτ» θεωρούνται νικητήρια μόνο εάν ο πυγμάχος καταφέρει νοκ άουτ, τεχνικό νοκ άουτ ή διακοπή του αντιπάλου στη γωνία.

Ένα στοίχημα στην «εσωτερική απόσταση» ενός μαχητή κερδίζει εάν ο επιλεγμένος μαχητής κερδίσει με νοκ άουτ, τεχνικό νοκ άουτ, DQ, παράδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διακοπής.

Το ενδιάμεσο σημείο ενός γύρου είναι ακριβώς στα 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα ενός γύρου 5 λεπτών. Έτσι, 3½ γύροι θα ήταν δύο λεπτά και τριάντα δευτερόλεπτα στον 4ο γύρο.

Για στοίχημα σε συγκεκριμένο συνολικό αριθμό γύρων, εάν ένας πυγμάχος δεν ανταποκριθεί στο κουδούνι για να ξεκινήσει ένας γύρος στον οποίο η μάχη έχει διανύσει την ακριβή διάρκεια που αναφέρεται στο σύνολο, το UNDER είναι ο νικητής, καθώς αυτός ο γύρος δεν ξεκίνησε ποτέ επίσημα.

Όταν υπάρχει ισοπαλία, τα στοιχήματα στη νίκη οποιουδήποτε πυγμάχου επιστρέφονται, με εξαίρεση τυχόν στοιχήματα στα οποία προσφέρεται ως επιλογή η ισοπαλία. Οποιαδήποτε άλλα στοιχήματα διαβαθμίζονται σύμφωνα με την ακριβή τους διατύπωσης.

Ομόφωνη Απόφαση έχουμε όταν και οι τρεις κριτές ανακυρήξουν τον ίδιο νικητή.

Διχογνωμία έχουμε όταν δύο κριτές ανακηρύσσουν ένα νικητή και ένας κριτής ανακηρύσσει νικητή τον άλλο πυγμάχο.

Απόφαση Πλειοψηφίας έχουμε όταν δύο κριτές τον ανακηρύσσουν νικητή και ένας κριτής ανακηρύσσει τον αγώνα ισόπαλο.

Σε κάθε μάχη που θεωρείται «Εκτός συναγωνισμού» ή «Χωρίς απόφαση», όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται.

Αγορές έναρξης μάχης σημαίνει: Θα λάβει χώρα ο γύρος; Παράδειγμα: Ξεκινά ο γύρος 2 της μάχης: Το Ναι κερδίζει εάν τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο του 2ου γύρου λάβει χώρα

16.36. Μοτοσικλέτες
Μακροπρόθεσμος στοιχηματισμός στο πρωτάθλημα
Προβλέψτε τον νικητή του πρωταθλήματος.
Τα στοιχήματα θα καθορίζονται από την επίσημη κατάταξη αμέσως μετά το τελικό γεγονός του πρωταθλήματος και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν επακόλουθα αιτήματα.

Διακοπή/Αναβολή
Εάν ένα γεγονός διακοπεί ή αναβληθεί και δεν υπάρξει επίσημο αποτέλεσμα, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Στοιχηματισμός σε μεμονωμένη κούρσα
Προβλέψτε τον νικητή της κούρσας.
Η έναρξη της κούρσας ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου προθέρμανσης.
Σε περίπτωση αποκλεισμού, η παρουσία στο βάθρο θα μετρήσει ως το αποτέλεσμα και αυτό θα καθορίσει τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Τερματισμός με θέση στο βάθρο
Προβλέψτε εάν ένας αναβάτης θα κερδίσει μια θέση στο βάθρο.
Σε περίπτωση αποκλεισμού, η παρουσία στο βάθρο θα μετρήσει ως το αποτέλεσμα και αυτό θα καθορίσει τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Pole position
Προβλέψτε ποιος αναβάτης θα κατακτήσει την pole position.
Τα στοιχήματα διευθετούνται στις θέσεις που ορίζονται στη διάρκεια του τελικού προκριματικού γύρου. Τυχόν επακόλουθες προσαρμογές στις θέσεις της σειράς δεν θα μετρήσουν.

Head-to-head νικητής αγώνα
Προβλέψτε ποιος αναβάτης θα κατακτήσει την καλύτερη θέση τερματισμού.
Και οι δύο αναβάτες πρέπει να ξεκινήσουν στην κούρσα για να ισχύουν τα στοιχήματα.
Εάν ένας αναβάτης δεν ολοκληρώσει την κούρσα, ο άλλος αναβάτης θεωρείται ο νικητής.
Εάν κανένας αναβάτης δεν ολοκληρώσει την κούρσα, ο αναβάτης που θα ολοκληρώσει τους περισσότερους πλήρεις γύρους είναι ο νικητής. Εάν και οι δύο αναβάτες ολοκληρώσουν τον ίδιο αριθμό πλήρων γύρων αλλά δεν ολοκληρώσουν την κούρσα, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Ομαδικός στοιχηματισμός
Προβλέψτε ποιος αναβάτης στην ομάδα θα κατακτήσει την καλύτερη θέση τερματισμού.
Εάν ένας ή περισσότεροι αναβάτες δεν ολοκληρώσουν την κούρσα, ο αναβάτης που θα ολοκληρώσει τους περισσότερους πλήρεις γύρους είναι ο νικητής.
Εάν κάποιος αναβάτης της ομάδας δεν ξεκινήσει στην κούρσα, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

16.37. Μηχανοκίνητα Αθλήματα
Γενικοί κανόνες

Οι νικητές όλων των στοιχημάτων πρόκρισης θα διευθετηθούν βάσει των επίσημων χρόνων πρόκρισης.

Στοιχήματα Head-to-Head (H2H):
Προβλέψτε ποιος οδηγός ή αναβάτης θα κατακτήσει την καλύτερη θέση τερματισμού.
Πρόκριση: Εάν τουλάχιστον ένας από τους δύο οδηγούς είτε δεν ξεκινήσει στον γύρο του είτε δεν ολοκληρώσει τον ατομικό του γύρο με επίσημο χρόνο γύρου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Κούρσα: Εάν τουλάχιστον ένας από τους δύο οδηγούς δεν εμφανιστεί στην εκκίνηση, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εάν ένας ή περισσότεροι οδηγοί δεν μπουν στην κατάταξη, ο οδηγός που έχει ολοκληρώσει τους περισσότερους γύρους είναι ο νικητής. Εάν και οι δύο οδηγοί δεν προκριθούν και έχουν τον ίδιο αριθμό ολοκληρωμένων γύρων, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

16.38. Βόρειο Σύνθετο Σκι
Μακροπρόθεσμα στοιχήματα: Εάν για οποιονδήποτε λόγο μία επιλογή/συμμετέχων δεν ξεκινήσει ένα άθλημα Χειμερινών Σπορ, το στοίχημα χάνεται ακόμη και αν η εκδήλωση διεξαχθεί. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε.

Τα H2H: Για στοιχήματα αγώνα, και οι δύο συμμετέχοντες πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Στο Nordic Combined, και οι δύο συμμετέχοντες πρέπει να ξεκινήσουν στο πρώτο τμήμα του αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν ο ένας συμμετέχων δεν ξεκινήσει το δεύτερο μέρος του αγώνα, το στοίχημα εξακολουθεί να ισχύει. Αν και οι δύο συμμετέχοντες δεν ξεκινήσουν το δεύτερο τμήμα του αγώνα, τα αποτελέσματα από το πρώτο τμήμα του αγώνα θα καθορίσουν την έκβαση.

Νικητές Εγκαταλελειμμένου Αγώνα: Όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί εκτός εάν η επίσημη ομοσπονδία (FIS, IBU, ή όποια άλλη επίσημη ομοσπονδία) επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα ως 'επίσημο αποτέλεσμα' τη στιγμή που ο αγώνας εγκαταλείφθηκε και δεν συνεχίστηκε μέσα στις επόμενες 12 ώρες στην ίδια τοποθεσία.

Νικητές Αναβληθέντα/Νέου προγραμματισμένου αγώνα: Όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν εάν η εκδήλωση αναβληθεί και διεξαχθεί ξανά στον ίδιο χώρο μέσα στις επόμενες δύο ημερολογιακές ημέρες. Εάν ένας αγώνας μετακινηθεί σε άλλη τοποθεσία, το στοίχημα θα είναι άκυρο.
Αγώνες Ομάδας και Σκυταλοδρομίες: Για τους σκοπούς αυτού του στοιχήματος, οι αγώνες ομάδας και οι σκυταλοδρομίες υπολογίζονται μόνο ως ένα μεμονωμένο μετάλλιο.

Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα του PCR (Προσωρινός Γύρος), όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

16.39. Κούρσα Προσανατολισμού
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Κούρσας Προσανατολισμού (IOF) ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο φορέα που θεωρείται αρχή.

H2H: Για στοιχήματα αγώνα, και οι δύο συμμετέχοντες πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τις αποφάσεις της επίσημης ομοσπονδίας (IOF ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου φορέα που θεωρείται αρχή). )

16.40. Pesäpallo
Τα αποτελέσματα Threeway και Συνολικών Run μετράνε μετά από δύο περιόδους (τέσσερις γύρους και οι δύο). Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, τα στοιχήματα δεν περιλαμβάνουν πιθανό επιπλέον γύρο ή βαθμολογικό διαγωνισμό. Εάν ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 12 ωρών, όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν κριθεί θεωρούνται άκυρα. Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων της Finnish Superpesis Pesäpalloliitto.

16.41. Πένταθλο
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) ή άλλη ομοσπονδία κατά την απονομή των μεταλλίων. Τυχόν επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

16.42. Μπιλιάρδο
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων.

16.43. Ράλι
Μακροπρόθεσμος στοιχηματισμός στο πρωτάθλημα:
Προβλέψτε τον οδηγό που θα κερδίσει το πρωτάθλημα.
Τα στοιχήματα θα καθορίζονται από την επίσημη κατάταξη αμέσως μετά την τελική κούρσα της σεζόν και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν επακόλουθα αιτήματα.

Νικητής μεμονωμένης κούρσας:
Προβλέψτε τον νικητή της κούρσας.
Τα στοιχήματα διευθετούνται στους οδηγούς που ολοκληρώνουν την κούρσα με θέση στο βάθρο, με την παρουσία στο βάθρο να μετρά ως το αποτέλεσμα. Επακόλουθα αιτήματα δεν θα επηρεάσουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Νικητής αγώνα (οδηγός εναντίον οδηγού)
Προβλέψτε ποιος οδηγός θα κατακτήσει την καλύτερη θέση τερματισμού.
Σε περίπτωση που δεν τερματίσει κανένας από τους δύο οδηγούς, ο αριθμός ολοκληρωμένων πλήρων γύρων θα καθορίσει τη διευθέτηση, αλλά εάν και οι δύο οδηγοί έχουν ολοκληρώσει τον ίδιο αριθμό πλήρων γύρων, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

16.44. Κωπηλασία
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) ή άλλη ομοσπονδία κατά την απονομή των μεταλλίων. Τυχόν επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

Τα head-to-head απαιτούν να ξεκινήσουν και οι δύο συμμετέχοντες, διαφορετικά όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

16.45. Ράγκμπι Union
Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, όλα τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το παιχνίδι 80 λεπτών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν καθυστερήσεων.
Για τα 7άρια ράγκμπι, τα στοιχήματα διευθετούνται στο τέλος της κανονικής διάρκειας.

Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός εάν η έκβαση κάποιας αγοράς έχει ήδη καθοριστεί ή κάποιο επίσημο αποτέλεσμα δηλωθεί από την αρμόδια ομοσπονδία.

Εάν ο χώρος διεξαγωγής αλλάξει από αυτόν που έχει ανακοινωθεί, όλα τα στοιχήματα στο παιχνίδι ακυρώνονται.

Σε περίπτωση αλλαγής του αντιπάλου σε προγραμματισμένο αγώνα, όλα τα στοιχήματα στο παιχνίδι ακυρώνονται.

Εάν ένας αγώνας αναβληθεί, τα στοιχήματα θα ισχύουν μέχρι 48 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης του αγώνα, εφόσον διεξαχθεί στον αρχικά ανακοινωθέντα χώρο. Αν το παιχνίδι δεν διεξαχθεί σε αυτή την περίοδο, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Μακροπρόθεσμα στοιχήματα


Εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το στοίχημα αναφέρεται σε ποια ομάδα θα κερδίσει τη διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των πλέι οφ.
Για τον κορυφαίο σκόρερ αγγιγμάτων (try σκόρερ) και τον κορυφαίο σκόρερ πόντων, δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε και ισχύουν οι κανόνες της ισοβαθμίας.

Αγορές Αγώνων

Αποτέλεσμα Αγώνα (1X2) Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μετά από 80 λεπτά (συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων). Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Ισοπαλία όχι στοίχημα (12)
Αν το παιχνίδι τελειώσει ισόπαλο, τότε θα ακυρωθούν τα στοιχήματα. Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Στοιχηματισμός με χάντικαπ (για προσθήκη) (2-way & 3-way)
Η ομάδα που θα κερδίσει τον αγώνα αφού εφαρμοστούν τα χάντικαπ στο σκορ.
Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Περιθώριο Νίκης
Αριθμός πόντων με τους οποίους θα κερδίσει η επιλεγμένη ομάδα.
Το στοίχημα σε περιθώριο νίκης είναι από το μηδέν, δεν ισχύουν χάντικαπ.
Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Σύνολο Πόντων Μονό/Ζυγό
Η παράταση δεν περιλαμβάνεται - Το μηδέν μετράει ως ζυγό για τους σκοπούς της διευθέτησης.

Ημίχρονο με το μεγαλύτερο σκορ
Ποιο ημίχρονο θα έχει το μεγαλύτερο σκορ.
Το σύνολο του δευτέρου ημιχρόνου δεν περιλαμβάνει την παράταση εάν παιχτεί. Άκυρο εάν είναι ίσα.

Πρώτος/τελευταίος σκόρερ αγγιγμάτων
Παίκτης που θα σκοράρει το πρώτο/τελευταίο άγγιγμα του αγώνα.
Εάν ο επιλεγμένος παίκτης είναι στους αρχικούς 15 για το παιχνίδι, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν για αυτόν τον παίκτη. Εάν ο παίκτης δεν επιλεγεί στους αρχικούς 15, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.
Οι εκτελέσεις πέναλτι δεν μετράνε.

Σκόρερ αγγιγμάτων οποιαδήποτε στιγμή
Ο παίκτης να σκοράρει ένα άγγιγμα στον αγώνα
Εάν ο επιλεγμένος παίκτης είναι στους αρχικούς 15 για το παιχνίδι, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν για αυτόν τον παίκτη. Εάν ο παίκτης δεν επιλεγεί στους αρχικούς 15, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.
Οι εκτελέσεις πέναλτι δεν μετράνε.

Σύνολο πόντων
Το σύνολο πόντων με την ολοκλήρωση του αγώνα, πάνω ή κάτω από το αναφερόμενο σύνολο.
Παιχνίδι 80 λεπτών μόνο. Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Σύνολο αγγιγμάτων
Το σύνολο αγγιγμάτων που επιτεύχθηκαν με την ολοκλήρωση του αγώνα, πάνω ή κάτω από το αναφερόμενο σύνολο.
παιχνίδι 80 λεπτών μόνο. Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Περισσότερα αγγίγματα
Ποια ομάδα θα πετύχει τα περισσότερα αγγίγματα κατά τη διάρκεια του αγώνα εκτός της παράτασης. Οι εκτελέσεις πέναλτι μετράνε.

Ομάδα που θα σκοράρει το πρώτο/επόμενο άγγιγμα
Ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο/επόμενο άγγιγμα. Οι εκτελέσεις πέναλτι μετράνε.

Μετατροπή πρώτου/επόμενου αγγίγματος
Στοίχημα για το αν το πρώτο/επόμενο άγγιγμα θα μετατραπεί σε πόντους ή όχι. Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν δεν επιτευχθεί άγγιγμα.

Ημίχρονο-Τελικό Η ομάδα που κερδίζει στο ημίχρονο και η ομάδα που κερδίζει τον αγώνα.
Η παράταση δεν περιλαμβάνεται στις διοργανώσεις κυπέλλου.

Αποτέλεσμα ημιχρόνου
Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στο ημίχρονο. Τα ημίχρονα πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Χάντικαπ 1ου ημιχρόνου
Η ομάδα που θα κερδίσει το 1ο ημίχρονο αφού εφαρμοστούν τα καθορισμένα χάντικαπ στο σκορ. Τα ημίχρονα πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Σύνολο πόντων 1ου ημιχρόνου
Το σύνολο πόντων με την ολοκλήρωση του αγώνα, πάνω ή κάτω από το αναφερόμενο σύνολο. Τα ημίχρονα πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Νικητής 2ου ημιχρόνου
Στοίχημα για το ποιος θα κερδίσει στο 2ο ημίχρονο. Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει άγγιγμα
Στοίχημα εάν η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει ένα άγγιγμα ή όχι. Οι εκτελέσεις πέναλτι μετράνε. Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει άγγιγμα
Στοίχημα εάν η φιλοξενούμενη ομάδα θα σκοράρει ένα άγγιγμα ή όχι. Οι εκτελέσεις πέναλτι μετράνε. Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν άγγιγμα
Στοίχημα εάν και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν ένα άγγιγμα ή όχι. Οι εκτελέσεις πέναλτι μετράνε. Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 2+ αγγίγματα
Στοίχημα εάν η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει 2 αγγίγματα ή περισσότερα. Οι εκτελέσεις πέναλτι μετράνε. Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 2+ αγγίγματα
Στοίχημα εάν η φιλοξενούμενη ομάδα θα σκοράρει 2 αγγίγματα ή περισσότερα. Οι εκτελέσεις πέναλτι μετράνε. Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 3+ αγγίγματα
Στοίχημα εάν η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει 3 αγγίγματα ή περισσότερα. Οι εκτελέσεις πέναλτι μετράνε. Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 3+ αγγίγματα
Στοίχημα εάν η φιλοξενούμενη ομάδα θα σκοράρει 3 αγγίγματα ή περισσότερα. Οι εκτελέσεις πέναλτι μετράνε. Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Πρώτο παιχνίδι σκοραρίσματος
Η ομάδα που θα σκοράρει τους πρώτους πόντους του παιχνιδιού και ο τρόπος με τον οποίο θα σκοράρει. Οι εκτελέσεις πέναλτι μετράνε ως αγγίγματα.

Η 1η ομάδα που θα σκοράρει
Η ομάδα που θα σκοράρει τους πρώτους πόντους του αγώνα.

Η τελευταία ομάδα που θα σκοράρει
Η ομάδα που θα σκοράρει τους τελευταίους πόντους του αγώνα.

Κούρσα για τους 10 πόντους
Η ομάδα που θα σκοράρει πρώτη 10 πόντους.
Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν καμία ομάδα δεν φτάσει τους δέκα πόντους.

Σύνολο πόντων γηπεδούχου ομάδας
Το σύνολο των πόντων που θα επιτύχει η γηπεδούχος ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Παιχνίδι 80 λεπτών μόνο. Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Σύνολο πόντων φιλοξενούμενης ομάδας
Το σύνολο των πόντων που θα επιτύχει η φιλοξενούμενη ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Παιχνίδι 80 λεπτών μόνο. Η παράταση δεν περιλαμβάνεται.

Η ομάδα να κερδίσει και στα δύο ημίχρονα
Και τα δύο ημίχρονα πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Θα υπάρξει κόκκινη κάρτα/γκολ με απευθείας σουτ;
Μόνο κανονική διάρκεια. Το γκολ με απευθείας σουτ πρέπει να είναι επιτυχές.

Να προκριθεί
Ο νικητής θα καθοριστεί από την ομάδα που προχωράει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, αφού όλες οι πιθανές περίοδοι του παιχνιδιού στον αγώνα έχουν ολοκληρωθεί.

16.46. Ράγκμπι Λιγκ
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την παράταση. Εάν ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωσή του, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.

16.47. Ιστιοπλοΐα
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Τα head-to-head απαιτούν να ξεκινήσουν και οι δύο συμμετέχοντες, διαφορετικά όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

16.48. Σκοποβολή
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) ή άλλη ομοσπονδία κατά την απονομή των μεταλλίων. Τυχόν επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

Τα head-to-head απαιτούν να ξεκινήσουν και οι δύο συμμετέχοντες, διαφορετικά όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

16.49. Άλματα Σκι
Μακροπρόθεσμα στοιχήματα: Εάν για οποιονδήποτε λόγο μία επιλογή/συμμετέχων δεν ξεκινήσει ένα άθλημα Χειμερινών Σπορ, το στοίχημα χάνεται ακόμη και αν η εκδήλωση διεξαχθεί. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε.

Τα H2H: Για στοιχήματα αγώνα, και οι δύο συμμετέχοντες πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Στα Άλματα Σκι, και οι δύο άλτες πρέπει να προκριθούν και να ξεκινήσουν στο γεγονός για να ισχύουν τα στοιχήματα. Στο Βόρειο Σύνθετο Σκι, και οι δύο συμμετέχοντες πρέπει να ξεκινήσουν και στα δύο τμήματα της διοργάνωσης για να ισχύουν τα στοιχήματα, και τουλάχιστον ένας από τους συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσει και τα δύο τμήματα του γεγονότος για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Αγορά νικητών εγκαταλελειμμένου αγώνα: Όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί εκτός εάν η επίσημη ομοσπονδία (FIS, IBU, ή όποια άλλη επίσημη ομοσπονδία) επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα ως 'επίσημο αποτέλεσμα' τη στιγμή που ο αγώνας εγκαταλείφθηκε και δεν συνεχίστηκε μέσα στις επόμενες 12 ώρες στην ίδια τοποθεσία.

Νικητές Αναβληθέντα/Νέου προγραμματισμένου αγώνα: Όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν εάν η εκδήλωση αναβληθεί και διεξαχθεί ξανά στον ίδιο χώρο μέσα στις επόμενες δύο ημερολογιακές ημέρες. Εάν ένας αγώνας μετακινηθεί σε άλλη τοποθεσία, το στοίχημα θα είναι άκυρο.

Αγώνες Ομάδας και Σκυταλοδρομίες: Για τους σκοπούς αυτού του στοιχήματος, οι αγώνες ομάδας και οι σκυταλοδρομίες υπολογίζονται μόνο ως ένα μεμονωμένο μετάλλιο.

16.50. Σνούκερ
Μακροπρόθεσμα στοιχήματα
Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε και σε νικητές εκτός λίστας. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν εάν ένας παίκτης αποσυρθεί πριν ή κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Αποτέλεσμα αγώνα
Εάν ένας αγώνας ξεκινήσει, αλλά δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο παίκτης που προχωρά στον επόμενο γύρο ή καταλαμβάνει τη νίκη θα θεωρηθεί ο νικητής. Σε έναν αγώνα πρωταθλήματος, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα. Ένας αγώνας θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει μόλις γίνει το σπάσιμο του πρώτου frame.

Χάντικαπ
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα χάντικαπ θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Σύνολο frames under/over
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα over/under θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Σωστό σκορ
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Αποτέλεσμα έπειτα από 4/8 frames
4/8 frames πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Κούρσα στα 3/5/7/9 frame
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Μεγαλύτερο σπάσιμο (Αγώνας)
Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εάν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο ή ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο.

Μεγαλύτερο σπάσιμο (Τουρνουά)
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ισχύουν οι κανόνες της.

Φάση αποκλεισμού (Τουρνουά)
Ο παίκτης πρέπει να ρίξει μία βολή στο τουρνουά για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Νικητής frame
Ένα συγκεκριμένο frame πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Σύνολο πόντων σε ένα frame, σπάσιμο 50/100 σε ένα frame, σπάσιμο 50/100 παίκτη σε ένα frame
Εάν ένα συγκεκριμένο frame δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Σύνολο σπασιμάτων century/Σύνολο σπασιμάτων century παίκτη
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Σπάσιμο 147
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Ο αγώνας να πάει σε αποφασιστικό frame
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

1η κόκκινη/χρωματιστή μπάλα που θα μπει στην τρύπα
Οι βολές φάουλ και οι ελεύθερες μπάλες δεν μετράνε

Νέο σκοράρισμα
Σε περίπτωση νέου σκοραρίσματος σε οποιοδήποτε frame, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
Ολοκληρωμένα στοιχήματα: όλα τα στοιχήματα που έχουν ήδη καθοριστεί πριν το νέο σκοράρισμα ισχύουν.
Μη ολοκληρωμένα στοιχήματα: όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ήδη καθοριστεί πριν το νέο σκοράρισμα θα διευθετούνται βάσει ενεργειών που συμβαίνουν μόνο μετά το νέο σκοράρισμα.

16.51. Snowboard
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκι (FIS), τη Διεθνή Ομοσπονδία Παγοδρομίας (ISU), την Επίσημη Ολυμπιακή Επιτροπή ή οποιονδήποτε άλλο επίσημο φορέα που θεωρείται αρχή.
Εάν οι προϋποθέσεις ενός συγκεκριμένου γεγονότος αλλάξουν πριν την έναρξή του, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.
Εάν ένα γεγονός αναβληθεί για πάνω από 12 ώρες, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

16.52. Παγοδρομία Ταχύτητας - Speedway
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκι (FIS), τη Διεθνή Ομοσπονδία Παγοδρομίας (ISU), την Επίσημη Ολυμπιακή Επιτροπή ή οποιονδήποτε άλλο επίσημο φορέα που θεωρείται αρχή.
Τα head-to-head απαιτούν να ξεκινήσουν και οι δύο συμμετέχοντες, διαφορετικά όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

16.53. Αγώνες Ταχύτητας Μοτοσικλετών
Το αποτέλεσμα ενός αγώνα που έχει διακοπεί ή δεν έχει ολοκληρωθεί θα μετράει ως έγκυρο (συμπεριλαμβανομένων όλα των πρόσθετων στοιχημάτων) εάν το τρέχον αποτέλεσμα είναι αποδεκτό από την αρχή του πρωταθλήματος ως το επίσημο αποτέλεσμα του αγώνα. Ανεξάρτητα του πόσα heat έχουν ολοκληρωθεί τη στιγμή της διακοπής, όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα. Εάν οριστεί νέα ημερομηνία για μια συνάντηση που διακόπηκε, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. Αυτό ισχύει επίσης για τα στοιχήματα Χάντικαπ και Over/Under.

H2H:
Και οι δύο αναβάτες πρέπει να ξεκινήσουν σε τουλάχιστον τρεις κούρσες για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Νικητής heat:
Για τους νικητές των μεμονωμένων heat, όπου οι αναβάτες αναφέρονται, όλοι οι αναφερόμενοι αναβάτες πρέπει να συμμετέχουν στο heat, διαφορετικά τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Σύνολο πόντων (Over/Under):
Εάν ένας αναβάτης δεν τρέξει σε τουλάχιστον τρία heat, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. Οι τζόκερ και οι πόντοι μπόνους δεν μετράνε (οπότε, οι πόντοι που επιτυγχάνονται είναι: τρεις για τη νίκη στο heat, δύο για τη δεύτερη θέση, ένας για την τρίτη θέση).

Σύνολο πόντων (Grand Prix):
Για τα γεγονότα Grand Prix, η διευθέτηση θα βασίζεται στους πόντους που συγκεντρώθηκαν στον βασικό γύρο (20 heat) μόνο (με εξαίρεση τους ημιτελικούς και το τελικό heat).

Live:
Όλες οι αγορές θα διευθετούνται σύμφωνα με το αποτέλεσμα που ανακοινώνεται μετά το τελευταίο heat (αγώνες πρωταθλήματος) ή την τελική κατάταξη στο βάθρο (μεμονωμένα γεγονότα ή διοργανώσεις Grand Prix). Οι μεταγενέστεροι αποκλεισμοί και οι αφαιρέσεις πόντων δεν μετράνε.

H2H (Πρωταθλήματα):
Ο αναβάτης που θα λάβει τους περισσότερους πόντους θα κερδίσει το στοίχημα H2H. Οι πόντοι μπόνους και τζόκερ δεν περιλαμβάνονται. Οπότε, οι πόντοι που επιτυγχάνονται είναι οι εξής: τρεις για τη νίκη στο heat, δύο για τη δεύτερη θέση, ένας για την τρίτη θέση. Για να ισχύουν τα στοιχήματα H2H, ένας αναβάτης πρέπει να ξεκινήσει σε τουλάχιστον τρεις κούρσες. Όταν δύο αναβάτες ολοκληρώνουν τον αγώνα με τον ίδιο αριθμό πόντων, ισχύουν τα παρακάτω: 1) Η υψηλότερη θέση θα δοθεί στον αναβάτη που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό πρώτων θέσεων. 2) Εάν το αποτέλεσμα εξακολουθεί να μην μπορεί να διευθετηθεί (ίδιος αριθμός πρώτων θέσεων), τα στοιχήματα θα ακυρωθούν και τα ποσά θα επιστραφούν.

H2H (Grand Prix):
Ο αναβάτης με τη μεγαλύτερη κατάταξη σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γεγονότος GP θα κερδίσει το H2H. Εξ ορισμού, ο νικητής είναι ο αναβάτης που θα έχει την καλύτερη θέση στο τελικό heat. Εάν οι αναβάτες δεν φτάσουν στον τελικό, νικητής θα είναι ο αναβάτης που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους στο γεγονός. Εάν και οι δύο αναβάτες έχουν τον ίδιο αριθμό πόντων, ισχύει το παρακάτω:

1) Η υψηλότερη θέση θα δοθεί στον αναβάτη που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό πρώτων θέσεων.

2) Εάν το αποτέλεσμα εξακολουθεί να μην μπορεί να διευθετηθεί (ίδιος αριθμός πρώτων θέσεων), τα στοιχήματα θα ακυρωθούν και τα ποσά θα επιστραφούν.

16.54. Κολύμβηση
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του επίσημου αποτελέσματος στο τέλος της κούρσας. Μεταγενέστεροι αποκλεισμοί ή αλλαγές στην επίσημη λίστα αποτελεσμάτων δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα. Κάθε κολυμβητής που αποκλείεται λόγω άκυρης έναρξης θα μετράει ως συμμετέχων.

16.55. Τάε Κβο Ντο
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) ή άλλη ομοσπονδία κατά την απονομή των μεταλλίων. Τυχόν επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

16.56. Pingk
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων.

Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων του εν λόγω γεγονότος. Εάν ένα ειδικό γεγονός ανασταλεί ή αναβληθεί, τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα με την προϋπόθεση το γεγονός να ολοκληρωθεί στον ίδιο χώρο εντός 12 ωρών.
Νικητής Αγώνα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, πρέπει να ολοκληρωθεί ένα πλήρες γκέιμ. Εάν δεν ολοκληρωθεί ένα γκέιμ στον αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα.
Στοιχήματα Χάντικαπ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες εγκαταλείψει τον αγώνα, τα στοιχήματα χάντικαπ θα θεωρηθούν άκυρα, εκτός εάν δεν υπήρχε πιθανός τρόπος να παιχτεί ο αγώνας έως τη φυσική του λήξη χωρίς να καθοριστεί άνευ όρων το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς.
Over/under: Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες εγκαταλείψει τον αγώνα, τα στοιχήματα O/U θα ακυρωθούν, εκτός εάν έχει γίνει ήδη υπέρβαση της γραμμής, στην οποία περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο.

16.57. Τένις
Μακροπρόθεσμα στοιχήματα
Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για όσους δεν ξεκινάνε. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν εάν ένας παίκτης αποσυρθεί πριν ξεκινήσει ένα τουρνουά, αποχωρήσει στη διάρκεια του τουρνουά ή δεν πάρει μέρος στο τουρνουά με οποιονδήποτε τρόπο.

Αλλαγή χώρους διεξαγωγής ή επιφάνειας παιχνιδιού
Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ακόμη και εάν υπάρξει αλλαγή της ανακοινωθείσας επιφάνειας παιχνιδιού ή εάν έχει αλλάξει από εσωτερική σε εξωτερική.

Καθυστέρηση ή Αναβολή
Εάν ένας αγώνας τένις δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα ισχύουν. Η καθυστέρηση της ώρας έναρξης του αγώνα ή η αναβολή στη μέση του αγώνα δεν επηρεάζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων, αρκεί ο αγώνας να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή.

Νικητής Αγώνα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, πρέπει να ολοκληρωθεί ένα πλήρες σετ. Εάν δεν ολοκληρωθεί ένα σετ στον αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα.

Νικητής Σετ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Εάν το εν λόγω σετ δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα στην αγορά Νικητής Σετ του συγκεκριμένου σετ θα θεωρηθούν άκυρα.

Στοιχηματισμός στα σετ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Εάν ένας αγώνας τένις δεν ολοκληρωθεί πλήρως για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα στα σετ (Καλύτερο από 3 ή Καλύτερο από 5) θα θεωρηθούν άκυρα.

Γκέιμ αγώνα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για κάποιον λόγο, τα στοιχήματα στο γκέιμ του αγώνα θα θεωρηθούν άκυρα, εκτός εάν δεν υπήρχε πιθανός τρόπος να παιχτεί ο αγώνας έως τη φυσική του ολοκλήρωση χωρίς να καθοριστεί άνευ όρων το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς.

Παράδειγμα: Υπήρξε αποχώρηση όταν το σκορ ήταν 6-4, 3-3· τα στοιχήματα σε Αγώνα με πάνω από 18,5 γκέιμ θα διευθετηθούν ως κερδισμένα, εφόσον η φυσική ολοκλήρωση του αγώνα θα είχε οδηγήσει στο να παιχτούν τουλάχιστον 19 γκέιμ.

Χάντικαπ γκέιμ αγώνα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για κάποιον λόγο, τα στοιχήματα στο χάντικαπ του αγώνα θα θεωρηθούν άκυρα, εκτός εάν δεν υπήρχε πιθανός τρόπος να παιχτεί ο αγώνας έως τη φυσική του ολοκλήρωση χωρίς να καθοριστεί άνευ όρων το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς.

Παράδειγμα: Υπήρξε αποχώρηση όταν το σκορ ήταν 7-5, 5-7, 4-4· τα στοιχήματα σε όλα τα χάντικαπ +2,5 ή περισσότερο (+3,5, +4,5 κ.λπ.) θα διευθετηθούν ως κερδισμένα, και όλα τα στοιχήματα στα χάντικαπ -2,5 ή περισσότερο (-3,5, -4,5 κ.λπ.) θα διευθετηθούν ως χαμένα. Όλα τα στοιχήματα στα χάντικαπ 1,5 και 0,5 θα θεωρηθούν άκυρα.

Σετ γκέιμ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Εάν ένα σετ δεν ολοκληρωθεί για κάποιον λόγο, όλα τα στοιχήματα over/under στο συγκεκριμένο σετ θα θεωρηθούν άκυρα, εκτός εάν δεν υπήρχε πιθανός τρόπος να παιχτεί ο αγώνας έως τη φυσική του ολοκλήρωση χωρίς να καθοριστεί άνευ όρων το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς. Όλα τα στοιχήματα σε ολοκληρωμένο σετ θα διευθετηθούν ανάλογα.

Παράδειγμα: Υπήρξε αποχώρηση στο 1ο σετ, όταν το σκορ ήταν 4-4· όλα τα στοιχήματα σε πάνω από 9,5 γκέιμ θα διευθετηθούν ως κερδισμένα, ενώ όλα τα στοιχήματα σε κάτω από 9,5 γκέιμ θα διευθετηθούν ως χαμένα. Όλα τα στοιχήματα σε πάνω ή κάτω από 10,5, 11,5 και 12,5 γκέιμ θα είναι άκυρα.

Χάντικαπ σετ γκέιμ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για κάποιον λόγο, όλα τα στοιχήματα στο συγκεκριμένο σετ θα θεωρηθούν άκυρα, εκτός εάν δεν υπήρχε πιθανός τρόπος να παιχτεί ο αγώνας έως τη φυσική του ολοκλήρωση χωρίς να καθοριστεί άνευ όρων το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς. Όλα τα στοιχήματα σε ολοκληρωμένο σετ θα διευθετηθούν ανάλογα.

Παράδειγμα: Υπήρξε αποχώρηση στο πρώτο σετ όταν το σκορ ήταν 4-4, όλα τα στοιχήματα στο χάντικαπ του σετ με +2,5 γκέιμ ή περισσότερα (+3,5, +4,5 κ.λπ.) θα διευθετηθούν ως κερδισμένα, και όλα τα στοιχήματα στα χάντικαπ -2,5 γκέιμ ή περισσότερων (-3,5, -4,5 κ.λπ.) θα διευθετηθούν ως χαμένα.

Νικητές Γκέιμ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Εάν το εν λόγω γκέιμ δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα στο συγκεκριμένο γκέιμ θα θεωρηθούν άκυρα. Όλα τα γκέιμ που έχουν κριθεί θα διευθετηθούν ανάλογα.

Χάντικαπ σετ αγώνα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για κάποιον λόγο, τα στοιχήματα στην αγορά χάντικαπ σετ αγώνα θα ακυρωθούν, εκτός εάν δεν υπήρχε πιθανός τρόπος να παιχτεί ο αγώνας έως τη φυσική του ολοκλήρωση χωρίς να καθοριστεί άνευ όρων το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς.

Παράδειγμα 1 (Καλύτερο από 3): Εάν ο Παίκτης Α κερδίσει το πρώτο σετ και ο Παίκτης Β αποχωρήσει στο δεύτερο σετ, το χάντικαπ σετ +1,5 για τον Παίκτη Α θα διευθετηθεί ως κερδισμένο και το χάντικαπ σετ -1,5 για τον Παίκτη Β θα διευθετηθεί ως χαμένο, εφόσον η φυσική ολοκλήρωση του αγώνα θα είχε ως αποτέλεσμα ο Παίκτης Α να κερδίσει με 2-0, να κερδίσει με 2-1 ή να χάσει με 1-2.

Παράδειγμα 2 (Καλύτερο από 5): Εάν ο Παίκτης Α κερδίσει το πρώτο και το δεύτερο σετ, τα σετ +1,5 και +2,5 για τον Παίκτη Α θα διευθετηθούν ως κερδισμένα και τα σετ -1,5 και -2,5 για τον Παίκτη Β θα διευθετηθούν ως χαμένα, εφόσον η φυσική ολοκλήρωση του αγώνα θα είχε ως αποτέλεσμα ο Παίκτης Α να κερδίσει με 3-0, να κερδίσει με 3-1, να κερδίσει με 3-2 ή να χάσει με 2-3.

Αριθμός σετ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για κάποιον λόγο, όλα τα στοιχήματα στην αγορά του αριθμού σετ θα ακυρωθούν, εκτός εάν δεν υπήρχε πιθανός τρόπος να παιχτεί ο αγώνας έως τη φυσική του ολοκλήρωση χωρίς να καθοριστεί άνευ όρων το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς.

Παράδειγμα 1 (Καλύτερο από 3): Εάν οποιοσδήποτε παίκτης αποχωρήσει στο 3ο σετ, τα πάνω από 2,5 σετ θα διευθετηθούν ως κερδισμένα και τα κάτω από 2,5 σετ θα διευθετηθούν ως χαμένα, εφόσον η φυσική ολοκλήρωση του αγώνα θα είχε ως αποτέλεσμα να παιχτούν 3 σετ.

Παράδειγμα 2 (Καλύτερο από 5): Εάν ο Παίκτης Α και ο Παίκτης Β έχουν από ένα σετ όλοι (1-1) και ένας από τους παίκτες αποχωρήσει στο 2ο σετ, όλα τα στοιχήματα σε πάνω από 3,5 σετ θα διευθετηθούν ως κερδισμένα και τα στοιχήματα σε κάτω από 3,5 σετ θα διευθετηθούν ως χαμένα, εφόσον η φυσική ολοκλήρωση του αγώνα θα είχε ως αποτέλεσμα να παιχτούν τουλάχιστον 4 σετ.

Σωστό Σκορ Σετ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Εάν το εν λόγω σετ δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα στο Σωστό Σκορ του συγκεκριμένου σετ θα ακυρωθούν.

Σωστό Σκορ Γκέιμ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων σε εξέλιξη
Εάν το εν λόγω γκέιμ δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα στο Σωστό Σκορ του συγκεκριμένου γκέιμ θα ακυρωθούν.

Τάι Μπρέικ Αγώνα
Όταν παίζεται τάι μπρέικ στο τελικό σετ για να κριθεί το γκέιμ, θα μετράει ως 1 Σετ και 1 Γκέιμ.

Στοιχήματα Προτάσεων
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα προτάσεων θα θεωρηθούν άκυρα, εκτός εάν δεν υπήρχε πιθανός τρόπος να παιχτεί ο αγώνας έως τη φυσική του ολοκλήρωση χωρίς να καθοριστεί άνευ όρων το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς.

16.58. Τρότινγκ
Νικητής και πρώτη τριάδα:
Εάν ένα άλογο που έχει προγραμματιστεί να τρέξει σε μια κούρσα δεν πάρει μέρος, όλα τα στοιχήματα σε αυτό το άλογο θα ακυρωθούν, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο κείμενο βοήθειας για την αγορά.

Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων. Ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας.

Κανόνες για τα H2H του τρότινγκ:
Τα ποσά των στοιχημάτων θα επιστραφούν εάν ένα από τα άλογα ή και τα δύο σε ένα head-to-head δεν πάρουν μέρος στην κούρσα, εάν η κούρσα ματαιωθεί ή εάν και τα δύο άλογο δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή/να καταγράψουν επίσημο χρόνο.

Εάν δύο άλογα που αποτελούν ζεύγος σε ένα head-to-head έχουν ισοβαθμία, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν και τα ποσά θα επιστραφούν. Και τα δύο/όλα τα άλογα δεν πλασαρίζονται με ίδιους συνολικούς χρόνους (Νορβηγία μόνο).

Καλύτερο Αποτέλεσμα
Σε αυτό το στοίχημα, πραγματοποιούμε μια μονομαχία H2H που αποτελείται από δύο άλογα από δύο διαφορετικές κούρσες. Το άλογο με την καλύτερη τελική θέση κερδίζει τη μονομαχία. Τα ποσά θα επιστραφούν εάν τουλάχιστον ένα από τα άλογα αποσυρθεί πριν την κούρσα ή εάν υπάρχουν αποχωρήσεις σε μία ή και τις δύο κούρσες σύμφωνα με τα παρακάτω:

H2H ζευγάρι:
Δύο συμμετέχοντες συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια «ομάδα». Η «ομάδα» με το καλύτερο (μεμονωμένο) τελικό αποτέλεσμα (μεμονωμένου συμμετέχοντα) κερδίζει τη μονομαχία. Εάν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες δεν ξεκινήσουν, τα ποσά των στοιχημάτων θα επιστραφούν.

H2H Χρονικό χάντικαπ
Το άλογο που θα ολοκληρώσει την κούρσα με τον καλύτερο χρόνο χιλιομέτρου, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού χάντικαπ, κερδίζει τη μονομαχία.

Παράδειγμα: Εάν το άλογο Α λάβει 15,0 σε χρόνο χιλιομέτρου και έχει χάντικαπ κατά 0,2 δευτερόλεπτα, ο συνολικός του χρόνος χιλιομέτρου θα είναι 15,2 δευτερόλεπτα. Εάν το άλογο Β, το οποίο δεν έχει χάντικαπ, λάβει χρόνο χιλιομέτρου 15,1, κερδίζει το 2H. Εάν τα άλογα καταλήξουν με τον ίδιο χρόνο χιλιομέτρου, η εναλλακτική της ισοπαλίας θα είναι η σωστή. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπάρχουν επίσημοι χρόνοι για τα άλογα, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες για το Χρονικό Χάντικαπ:

Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εάν το άλογο με το χάντικαπ είναι μπροστά από τον αντίπαλό του στη λίστα αποτελεσμάτων, και ολοκληρώσουν και τα δύο την κούρσα.

Εάν το άλογο με το χάντικαπ (κατά 0,1 δευτ. ή περισσότερο) είναι μετά τον αντίπαλό του στη λίστα αποτελεσμάτων, ο αντίπαλός είναι ο νικητής της μονομαχίας. Ο αντίπαλος πρέπει επίσης να ολοκληρώσει την κούρσα.

Εάν ένα από τα άλογα δεν καταφέρει να ολοκληρώσει την κούρσα, το άλλο άλογο κερδίζει τη μονομαχία. Εάν κανένα από τα άλογα δεν ολοκληρώσει την κούρσα, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Οδηγός με τις περισσότερες νίκες
Προβλέψτε ποιος οδηγός θα κερδίσει τις περισσότερες (επίσημες) κούρσες στη διάρκεια της χρονιάς. Εάν δύο οδηγοί έχουν τον ίδιο αριθμό νικών, μετράνε οι δεύτερες θέσεις, και στη συνέχεια οι τρίτες. Άλλοι οδηγοί κατόπιν αιτήματος.

Περισσότερες νίκες σε V75 (Σουηδία)
Προβλέψτε ποιος οδηγός θα κερδίσει τις περισσότερες κούρσες V75, συμπεριλαμβανομένων άλλων κουρσών Rikstoto στη διάρκεια της χρονιάς. Εάν δύο οδηγοί έχουν τον ίδιο αριθμό νικών, μετράνε οι δεύτερες θέσεις, και στη συνέχεια οι τρίτες. Άλλοι οδηγοί κατόπιν αιτήματος.

V75/V65/V5 - Μονό ή ζυγό σύνολο
Προβλέψτε εάν το σύνολο των προστιθέμενων αριθμών έναρξης των νικητών V75 θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός.

V75/V65/V5 - Μονό ή ζυγό Περισσότεροι νικητές
Προβλέψτε εάν θα υπάρξουν περισσότεροι μονοί ή ζυγοί αριθμοί έναρξης μεταξύ των νικητών V75.

Κέρδος χρημάτων ή όχι
Προβλέψτε εάν το άλογο της επιλογής θα πλασαριστεί σε θέση χρηματικής επιβράβευσης και θα λάβει χρηματικό έπαθλο. Μετράει η επίσημη λίστα αποτελεσμάτων από τον διοργανωτή της κούρσας.
Τα χρήματα των στοιχημάτων επιστρέφονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
- Εάν τουλάχιστον δύο άλογα έχουν αποχωρήσει από κούρσα με αρχικό αριθμό συμμετεχόντων 8-10 άλογα.
- Εάν τουλάχιστον τρία άλογα έχουν αποχωρήσει από κούρσα με αρχικό αριθμό συμμετεχόντων 11-13 άλογα.
- Εάν τουλάχιστον τέσσερα άλογα έχουν αποχωρήσει από κούρσα με αρχικό αριθμό συμμετεχόντων 14-15 άλογα.

16.59. Βόλεϊ
Εάν ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωσή του, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00.

Για τις διοργανώσεις με δύο σκέλη, οι ισοπαλίες κρίνονται με ένα «Χρυσό Σετ». Για τους σκοπούς της διευθέτησης, το Χρυσό Σετ δεν μετράει. Εκτός από αγορές όπως: Ποια ομάδα θα προκριθεί; Ποια ομάδα θα προχωρήσει; Θα χρειαστεί να παίξουν το Χρυσό Σετ; Ή οποιαδήποτε άλλη αγορά στην οποία αναφέρεται το Χρυσό Σετ στην περιγραφή.

16.60. Υδατοσφαίριση
Εάν ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωσή του, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00.

16.61. Yachting
Ο νικητής καθορίζεται από την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων που παρέχεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) ή άλλη ομοσπονδία κατά την απονομή των μεταλλίων. Τυχόν επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

16.62 Επιχειρήσεις και Πολιτική
Το επίσημο αποτέλεσμα των εκλογών θα στρογγυλοποιείται στο ένα δεκαδικό. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες συμμετέχοντες έχουν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, το γεγονός θεωρείται ισόπαλο ανεξάρτητα από τον αριθμό των πραγματικών ψήφων.

16.63. Ψυχαγωγία
Τα αποτελέσματα βασίζονται στον επίσημο φορέα. Τα στοιχήματα σε γεγονότα στα οποία ο χρήστης συμμετέχει ή γνωρίζει το αποτέλεσμα δεν επιτρέπονται.

16.64. Poker
Προσφέρονται αγορές νικητών σε ολόκληρο τον αριθμό των αρχικών συμμετεχόντων ή σε μέρος του, στον απόλυτο νικητή ή στο ενδεχόμενο να φτάσει ένας παίκτης στο τελικό τραπέζι. Σε ένα πλήρες τουρνουά, το Τελικό Τραπέζι ορίζεται από προεπιλογή ως οι 9 παίκτες που απομένουν στο τουρνουά. Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν ξεκινούν στο τουρνουά ορίζονται σε 1.00.

Στις αγορές head-to-head ή ομάδων, κερδίζει ο παίκτης μεταξύ των δύο ή της ομάδας που θα παραμείνει περισσότερο. Στα γεγονότα στα οποία η Ημέρα 1 έχει διαβαθμίσεις (π.χ. Ημέρα 1α, Ημέρα 1β), τουλάχιστον ένας παίκτης μεταξύ των δύο ή της ομάδας πρέπει να προχωρήσει στην Ημέρα 2 για να ισχύει το στοίχημα. Εάν κανένας παίκτης σε ένα H2H ή σε μια ομάδα δεν προχωρήσει στην Ημέρα 2, η απόδοση ορίζεται σε 1.00.

16.65. eSports
Κάθε Αγώνας/Χάρτης/Παιχνίδι με αμφίδρομες αγορές θεωρείται άκυρο εάν δεν υπάρξει παράταση.

Σε περίπτωση γεγονότος που αρχίζει αλλά δεν ολοκληρώνεται, οι απροσδιόριστες αγορές θα θεωρούνται άκυρες.

Σε περίπτωση νίκης με αποκλεισμό εντός του παιχνιδιού ενός από τους αντιπάλους, τα στοιχήματα στον νικητή του αγώνα θα διευθετούνται σύμφωνα με το αποτέλεσμα. Για το χάντικαπ, το over/under και όλες τις άλλες αγορές προτάσεων, πρέπει να παιχτεί ολόκληρος ο αγώνας για να ισχύουν τα στοιχήματα, αν δεν έχουν ήδη καθοριστεί.

Σε περίπτωση παραίτησης παίκτη/ομάδας ή αποκλεισμού πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, όλες οι αγορές ακυρώνονται.

Εάν μια ομάδα ξεκινήσει με πλεονέκτημα χάρτη, ο 1ος χάρτης που θα παιχτεί θεωρείται ο χάρτης 1.

Εάν μια ομάδα αλλάξει το ρόστερ της αλλά παίξει με το ίδιο όνομα ομάδας, τα στοιχήματα θα ισχύουν.

Εάν μια ομάδα αλλάξει το όνομα ομάδας αλλά παραμείνει με το ίδιο ρόστερ (παίκτες/προπονητής), τα στοιχήματα θα ισχύουν.

Όλα τα στοιχήματα που δεν είναι live και που μπαίνουν μετά την επίσημη έναρξη θεωρούνται άκυρα.

Τα επίσημα αποτελέσματα και στατιστικές χρησιμοποιούνται για τη διευθέτηση. Σε περίπτωση που δεν παρέχονται στατιστικά στοιχεία από την αρμόδια ομοσπονδία, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητοι οργανισμοί για υποστήριξη της διευθέτησης των στοιχημάτων.

Όλα τα μακροπρόθεσμα στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα εάν η συγκεκριμένη ομάδα (ή παίκτης, εάν πρόκειται για ατομικό παιχνίδι) δεν πάρει μέρος σε έστω έναν αγώνα στο τουρνουά.

League of Legends - Συνολικά κατεστραμένα Ινχίμπιτορς: Τα Ινχίμπιτορς σε κάθε λωρίδα θα προσμετρούνται μία φορά, ακόμη και στην περίπτωση που καταστραφούν παραπάνω από μία φορές μετά την επαναφορά τους.

eBasketball:
Όλες οι διευθετήσεις περιλαμβάνουν την παράταση σε όλα τα γεγονότα eBasketball.

16.66. Padel

Μακροχρόνια
Δεν υπάρχουν επιστροφές χρημάτων για παίκτες που δεν έχουν ξεκινήσει. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν εάν ένας παίκτης αποχωρήσει πριν από ένα τουρνουά, αποσυρθεί κατά τη διάρκεια του τουρνουά ή δεν συμμετάσχει σε αυτό για τον οποιοδήποτε λόγο.

Νικητής Αγώνα
Ένα πλήρες σετ πρέπει να ολοκληρωθεί για να σταθούν τα στοιχήματα. Εάν ολοκληρωθεί λιγότερο από 1 σετ στον αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Καθυστέρηση ή αναστολή
Αν ολοκληρωθεί ένας αγώνας padel, όλα τα στοιχήματα Θα ισχύουν. Μια καθυστέρηση στην ώρα έναρξης του αγώνα ή η διακοπή στη μεση του αγώνα δεν έχουν καμία σχέση με τη διευθέτηση των στοιχημάτων, εφόσον τελικά ολοκληρωθεί ο αγώνας.