Όροι και Προϋποθέσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ (Αριθμός Έκδοσης: 2,Τελευταία Ενημέρωση 29/7/2021)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλωσορίσατε στην Betmed Ltd (Betsson). Στόχος μας είναι να σας ψυχαγωγήσουμε όσο βρίσκεστε εδώ. Επειδή πρόκειται για Ιστότοπο παροχής διαδικτυακών παιχνιδιών και στοιχηματισμού, οι δραστηριότητές μας υπόκεινται σε μια σειρά νόμων και κανονισμών. Οι Όροι αυτοί επεξηγούνται με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια στο πλαίσιο αυτών των όρων και προϋποθέσεων («η Σύμβαση»).

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώνετε για να ενημερωθείτε σχετικά με τους Όρους της Betmed Ltd. Εδώ θα μάθετε τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να κάνετε στην Betmed Ltd, πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και πώς διαχειριζόμαστε τον Ιστότοπο. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα βαρετά νομικά στοιχεία στο ελάχιστο.

Αν εξακολουθείτε να έχετε απορίες αφού διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αποκλεισμένος Παίκτης είναι ο Παίκτης που δεν μπορεί να συμμετέχει σε Τυχερά Παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη προς τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα Παίγνια αυτά ή δικαστικής απόφασης ή αιτιολογημένης απόφασης της Betmed Ltd.

Αρχή Καταπολέμησης είναι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν.4557/2018 (Α 139).

Ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα είναι η συναλλαγή ή δραστηριότητα που δεν συνάδει με τη συναλλακτική, επιχειρηματική ή επαγγελματική συμπεριφορά του συναλλασσόμενου ή του πραγματικού δικαιούχου ή με την οικονομική τους επιφάνεια ή που δεν έχει προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονομικής, επαγγελματικής ή προσωπικής φύσεως.

Διαδικτυακό Στοίχημα ή Στοίχημα σύμφωνα με την περίπτωση γ' του άρθρου 25 του Νόμου, είναι το Τυχερό Παίγνιο που διεξάγεται στο διαδίκτυο και συνίσταται σε πρόβλεψη από τους Παίκτες της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Εμείς είναι η Betmed Ltd (εφεξής η ”Betmed Ltd”), μια εταιρεία με έδρα στη Μάλτα και αριθμό μητρώου C95506 που παρέχει τον Ιστότοπο. Η καταστατική της έδρα είναι στη διεύθυνση: Betsson Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX1027, Μάλτα. Η Betmet αποτελεί μέρος του Ομίλου Betsson. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +356 2260 3300

«εμείς», «εμάς», «μας», «Κάτοχος», «Κάτοχος Άδειας» νοείται η Betmed Ltd ενεργώντας για λογαριασμό του Ομίλου Betsson.

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ) είναι ο μοναδικός λογαριασμός που αποδίδεται από τη Betmed Ltd σε κάθε παίκτη για τη συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα παίγνια, που αυτή διοργανώνει και διεξάγει.

Ιστότοπος είναι ο διαδικτυακός τόπος www.betsson.gr μέσω του οποίου η εταιρεία διεξάγει Τυχερά Παίγνια (ή αλλιώς Παιχνίδια), συμπεριλαμβανομένης κάθε έκδοσης και εφαρμογής που επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτόν μέσω κινητών συσκευών.

Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει (ενδεικτικά μελετά, σχεδιάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει ΤΜΚΥ) και με κάθε τρόπο διαθέτει στην Betmed Ltd οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα και Υλικά και έχει εγγράφει στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π..

Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων είναι η με αριθμό 554/5/15.4.2021 (Β’ 1663) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Λειτουργία Jackpot είναι κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμεται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή την Betsson, σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

Ο Λογαριασμός σας είναι ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη που διατηρείτε στον Ιστότοπο.

Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια είναι τα τυχερά παίγνια καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

Μέσο Πληρωμής είναι Μεταφορά Χρημάτων, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), εξατομικευμένη συσκευή, μετρητά και κάθε άλλο μέσο, που χρησιμοποιεί ο Παίκτης για την κατάθεση και εκταμίευση ποσών, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων.

Μεταφορά Χρημάτων είναι κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται, τουλάχιστον εν μέρει με ηλεκτρονικά μέσα, από Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών για λογαριασμό ενός πληρωτή, με σκοπό τη διάθεση χρημάτων σε έναν δικαιούχο μέσω ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων: α) της μεταφοράς πίστωσης β) της άμεσης χρέωσης γ) των υπηρεσιών εμβασμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4537/2018 (Α 84), καθώς και δ) της μεταφοράς που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κάρτα πληρωμής, οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικού χρήματος ή οποιαδήποτε άλλη εξατομικευμένη συσκευή με ανάλογα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μη συνεργάσιμα κράτη είναι οι χώρες και δικαιοδοσίες της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 (Α 167) καθώς και οι χώρες της παραγράφου 3 του Παραρτήματος II του ν. 4557/2018 (A 139).

Μπόνους είναι όλες οι προωθητικές προσφορές που δίνουν ένα υλικό δώρο, μεταξύ άλλων: προσφορές καλωσορίσματος, μπόνους επαναφόρτωσης, μπόνους κατάθεσης, δωρεάν/μπόνους περιστροφές, δωρεάν στοιχήματα και στοιχήματα χωρίς ρίσκο.

Οδηγός Παιγνίου ή Οδηγός είναι το ενημερωτικό υλικό που αναρτά στον Ιστότοπο η Betmed Ltd στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει, ανά Παίγνιο ή ομάδα Παιγνίων, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών, τους όρους και τους Όροι Διεξαγωγής των Παιγνίων καθώς και τον πίνακα αποδόσεων/διανομής κερδών, όπου υφίσταται.

Όροι είναι αυτοί οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι κανόνες με τους οποίους συμφωνείτε κατά τη χρήση του Ιστοτόπου.

Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει στα Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει η Betmed Ltd.

Παικτική Δραστηριότητα είναι το σύνολο των σχετικών με τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια στοιχείων.

Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο Παίκτης συνδέεται με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του έως τη στιγμή που αποσυνδέεται από αυτόν. Η διάρκεια της Παικτικής Συνεδρίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις 24 ώρες.

Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) είναι η εταιρική πολιτική του Κατόχου Άδειας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει, ιδίως δε ως προς τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες, τον σκοπό και την νομική βάση της επεξεργασίας αυτών, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης, αποθήκευσης και προστασίας των δεδομένων και πληροφοριών, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Συνεργάτης (affiliate) είναι το πρόσωπο που συνεργάζεται με την Betmed Ltd, για την προώθηση συγκεκριμένων Παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων στην ιστοσελίδα του, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων παικτών στον Ιστότοπο του διαφημιζόμενου Κατόχου Άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου, έχουν λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. και είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο.

Σύμβαση Προσχώρησης ή Σύμβαση είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Κατόχου και ενός φυσικού προσώπου προκειμένου αυτό να συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου.

Συμμετοχή είναι η καταχώριση των στοιχείων/επιλογών του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.

Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια είναι το Διαδικτυακό Στοίχημα και τα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια (όπως το Καζίνο, το Live Καζίνο, το Αθλητικό Στοίχημα και κάθε άλλο παιχνίδι του Ιστοτόπου μας συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων για πλατφόρμες κινητών συσκευών και άλλες πλατφόρμες), τα οποία μπορεί να διοργανώνει και διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια η Betmed Ltd, μέσω του Ιστοτόπου. Μπορούμε να αφαιρούμε ή να προσθέτουμε Παίγνια στον Ιστότοπο μας ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων και Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα Τυχερά Παίγνια.

Ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα είναι αυτή για την οποία υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας διάπραξης ή διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του Νόμου AML ή εμπλοκής του Παίκτη ή του Πραγματικού Δικαιούχου σε εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της Παικτικής Δραστηριότητας και του Παίκτη, όπως η φύση της Παικτικής Δραστηριότητας, η κατηγορία του Μέσου Πληρωμής, η συχνότητα, η πολυπλοκότητα και το ύψος της συναλλαγής, η χρήση ή μη μετρητών, το επάγγελμα, η οικονομική επιφάνεια, η συναλλακτική συμπεριφορά, η φήμη, το παρελθόν και άλλα σημαντικά για τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής στοιχεία

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.betsson.gr και έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π., με τις υπ’ αριθμό 559/2/21.05.2021 και 559/3/21.05.2021 αποφάσεις. Η Betmed Ltd έχει λάβει Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου Τύπου 1 για Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος (αρ. HGC-001-LG) και Τύπου 2 για τη Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων (αρ. HGC-002-LG) σύμφωνα με τον ν. 4002/2011 και τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση από την Ε.Ε.Ε.Π στις 21 Μαΐου 2021 έχοντας ισχύ μέχρι τις 21 Μαΐου 2028 . Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η ρύθμιση της Συμμετοχής του Παίκτη στα Παίγνια σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων, με την αποδοχή της οποίας, ο Παίκτης συμφωνεί ανεπιφύλακτα να τηρεί τους όρους αυτής, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις σχετικές με τη Συμμετοχή στα Παίγνια λοιπές εταιρικές πολιτικές του Κατόχου.

4. ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α. Η Σύμβαση και οποιαδήποτε τροποποίησή της, εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π., άλλως η Betmed Ltd δεν προβαίνει στην ανάρτησή της στον Ιστότοπο.

β. Η Σύμβαση και κάθε τροποποίησης αυτής συνάπτεται άπαξ με την αποδοχή των Όρων της από τον Παίκτη με κλικ στο κουμπί Αποδοχή. Η αποδοχή της Σύμβασης καθώς και κάθε τροποποίησης αυτής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τρόπο ρητό ο οποίος δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Η αποδοχή των όρων της Σύμβασης αποτελεί προϋπόθεση δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

γ. Στην περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης, η Betmed Ltd ενημερώνει σχετικά τον Παίκτη, κατά την πρώτη σύνδεση του Παίκτη με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, η οποία ακολουθεί την ανάρτηση της τροποποιημένης Σύμβασης στον Ιστότοπο, παραπέμποντας ειδικώς στις τροποποιήσεις που επήλθαν.

δ. Η αποδοχή της τροποποιημένης Σύμβασης πραγματοποιείται διά της αποδοχής των όρων της από τον Παίκτη, κατά την πρώτη σύνδεσή του με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό που ακολουθεί την ανάρτηση της τροποποιημένης Σύμβασης.

ε. Σε περίπτωση που ο Παίκτης δεν αποδεχθεί την τροποποιημένη Σύμβαση, αυτή λύεται και εφαρμόζονται οι σχετικοί με τη λύση όροι αυτής για το κλείσιμο και την εκκαθάριση των συναλλαγών, τηρουμένων των προβλεπόμενων στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση, τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις. Περιγραφή μεταξύ άλλων και του άρθρου 5.

5. ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Τα Παίγνια που διεξάγονται από την Betmed Ltd υπό την Άδεια Τύπου 1 είναι το Αθλητικό Στοίχημα. Ομοίως, τα Παίγνια που διεξάγονται από την Betmed Ltd υπό την Άδεια Τύπου 2 είναι τα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια όπως το Καζίνο και Live Καζίνο. Για την παροχή των Παιγνίων η εταιρεία συνεργάζεται με Κατασκευαστές που έχουν εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. Οι ειδικοί Όροι διεξαγωγής κάθε επιμέρους Παιγνίου ή κατηγορίας/ομάδας Παιγνίων περιλαμβάνονται στον Οδηγό Παιγνίου για Αθλητικό Στοίχημα και στον Οδηγό Παιγνίου για Καζίνο ή Live Καζίνο. Στοιχεία όπως το περιβάλλον διοργάνωσης και διεξαγωγής των στοιχηματικών γεγονότων, οι Όροι των αθλημάτων, οι Όροι του Παιγνίου, οι κατηγορίες επιτυχιών, οι πιθανότητες κέρδους, ο τρόπος εξαγωγής του νικηφόρου αποτελέσματος, το ελάχιστο και μέγιστο ποσό συμμετοχής, όπου εφαρμόζεται, οι πολλαπλασιαστές αποδόσεων, ο τρόπος καθορισμού των στοιχηματικών αποδόσεων, ο τρόπος υπολογισμού του φόρου επί των κερδών κ.λπ., αποτελούν πληροφορίες που περιγράφονται στους επιμέρους Οδηγούς Παιγνίου. Η Συμμετοχή του Παίκτη στο Παίγνιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Οδηγού Παιγνίου.

Στον Ιστότοπο προσφέρουμε πολλά παιχνίδια. Απλώς πηγαίνετε στο λόμπυ παιχνιδιών και ξεκινήστε να παίζετε κάνοντας κλικ στο παιχνίδι της επιλογής σας.

Όταν παίζετε Παιχνίδια στον Ιστότοπο, πρέπει πάντα να τηρείτε τους Οδηγούς Παιγνίου και τυχόν ειδικούς Όρους που ενδέχεται να ισχύουν στα επιμέρους Παιχνίδια που προφέρονται στον Ιστότοπο μας. Για διαφορετικά Παιχνίδια ισχύουν διαφορετικοί ειδικοί Όροι τους οποίους μπορείτε να βρείτε μέσα στο κάθε Παιχνίδι ξεχωριστά. Πληροφορίες σχετικά με τους Οδηγούς Παιγνίων μπορείτε να βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους:

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι προϋποθέσεις Συμμετοχής του Παίκτη στα Παίγνια.

6.1 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη
α. Για να δημιουργηθεί Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στα Παίγνια στον Ιστότοπο πρέπει:

· να είστε πάνω από 21 ετών, να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να μην υφίσταται άλλο κώλυμα για τη συμμετοχή σας Παίγνια

· να είστε ένα φυσικό πρόσωπο. Δεν μπορείτε να είστε εταιρεία ή νομικό πρόσωπο·

· να παίζετε τα Παιχνίδια για τον εαυτό σας και σε μη επαγγελματικό επίπεδο ή εκ μέρους κάποιου άλλου·

· να επιτρέπεται από τον νόμο να παίζετε Παιχνίδια στον Ιστότοπο·

· να έχετε μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα ή να πληροίτε τις προϋποθέσεις δημιουργίας ηλεκτρονικού λογαριασμού περιαγωγής σύμφωνα με Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων

· να έχετε αποδεχτεί τους όρους της Σύμβασης αυτής.

Μόνο άτομα εκτός του οργανισμού μας μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες παιχνιδιού σύμφωνα με τους Όροι που ορίζονται σε αυτό το έγγραφο.

Μπορείτε να διατηρείτε μόνο έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο αυτό.

Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε άλλους λογαριασμούς, πέρα από τον πρώτο λογαριασμό σας, θα θέσουμε τον λογαριασμό σε κατάσταση Φραγής ή θα κλείσουμε τον λογαριασμό.

Μπορούμε να αρνηθούμε το άνοιγμα ενός λογαριασμού για βάσιμο λόγο.

Για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, ο Παίκτης συμπληρώνει την σχετική αίτηση εγγραφής που διατίθεται στον Ιστότοπο της Betmed Ltd. Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, ο Παίκτης οφείλει να αναγνώσει με προσοχή τους όρους της Σύμβασης και την εταιρική πολιτική της Betmed Ltd ως προς την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο Παίκτης για το άνοιγμα λογαριασμού είναι τα πιο κάτω:

Κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία λογαριασμού». Συμπληρώστε με ακρίβεια το έντυπο εγγραφής αναφέροντας μεταξύ άλλων:

· Την έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (email)

· Τον Κωδικό Πρόσβασης (password)

· Το πλήρες ονοματεπώνυμό σας

· Την τρέχουσα διεύθυνσή σας

· Τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας

· Την ημερομηνία γέννησής σας

· Το φύλο σας

· Την εθνικότητά σας

· Τις πληροφορίες ταυτοποίησης σας

· Τα Όρια Κατάθεσής σας

· Τα Όρια Καθαρών Απωλειών

· Τα Όρια του Μέγιστου Χρόνου Συμμετοχής

Κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία λογαριασμού» για να επιβεβαιώσετε ότι οι πληροφορίες εγγραφής στη φόρμα είναι σωστές και ότι συμφωνείτε με τους 'Ορους και Προϋποθέσεις.

Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα καταχωρημένα στοιχεία σύνδεσης.

Μπορείτε να παίξετε οποιοδήποτε παιχνίδι στον Ιστότοπο, εφόσον έχετε αρκετά χρήματα για τη συμμετοχή σας.

β. Η Betmed Ltd ανατρέχει υποχρεωτικά στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, που τηρεί ο ίδιος και η Ε.Ε.Ε.Π. προκειμένου να διαπιστώσει ότι το πρόσωπο που αιτείται τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, δεν είναι εγγεγραμμένο σε αυτό. Tο αίτημα δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού απορρίπτεται εάν το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων. Συμφωνείτε ρητά και αμετάκλητα να συμπεριληφθείτε στο μητρώο αυτοαποκλεισμού που τηρείται από την ΕΕΕΠ σε περίπτωση που επιλέξετε να εξαιρεθείτε από το παιχνίδι είτε προσωρινά είτε επ' αόριστον. Δηλώνετε επίσης πλήρη επίγνωση και αποδοχή των συνεπειών της συμπερίληψης στο Μητρώο αυτοαποκλεισμού που τελικά θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό σας από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών σε οποιονδήποτε από τους φορείς εκμετάλλευσης με άδεια χρήσης στην Ελλάδα.

γ. O ενδιαφερόμενος για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, δηλώνει και εγγυάται ότι: αα. Έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν υφίσταται άλλο κώλυμα για την συμμετοχή του στα Παίγνια. ββ. Έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. γγ. Η Συμμετοχή του στα Παίγνια αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική του επιλογή και πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση. δδ. Έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη αποκλειστικά και μόνο για δικό του λογαριασμό και όχι για λογαριασμό τρίτου. εε. Έχει υποχρέωση να ενημερώνει την Betmed Ltd, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας χορηγήθηκε κατά το χρόνο εγγραφής του ή/και μεταγενέστερα. στστ. Διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για την χρήση των υπηρεσιών και τη λήψη ενημερώσεων και ειδοποιήσεων από την Betmed Ltd.

δ. Ο Παίκτης, προκειμένου να εισέρχεται στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό και να τον λειτουργεί, απαιτείται να χρησιμοποιεί ένα μοναδικό Όνομα Χρήστη (username), σε συνδυασμό με ένα μυστικό Κωδικό Πρόσβασης (password). Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών είναι μοναδικός για κάθε Παίκτη, χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του Παίκτη, αποτελεί τεκμήριο χρήσης των παρεχόμενων από την Betmed Ltd και επιβεβαίωση της αποδοχής των όρων της Σύμβασης. Υπό την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων ταυτοποίησης-ασφαλείας του Παίκτη κατά την διενέργεια εγχρήματων ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους εκκαθαριστές πληρωμών ή από το λογισμικό του Κατόχου, καταδεικνύει τη βούλησή του Παίκτη για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο όνομά του και επιβεβαιώνει ότι η Συμμετοχή του στα Παίγνια αποτελεί προϊόν βούλησης του ιδίου και μόνο, χωρίς παρακίνηση ή πρόκληση από τρίτο.

ε. Ο Παίκτης οφείλει να τηρεί ασφαλή τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για τη σύνδεση με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, να προβαίνει σε μυστική χρήση και σε περιοδική αλλαγή τους και να ειδοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Betmed Ltd, μόλις υποπέσει στην αντίληψή του απώλεια ή παράνομη χρήση τους. Ο Παίκτης υποχρεούται να τροποποιεί τα στοιχεία σύνδεσης με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό κάθε φορά που αυτό απαιτείται από την Betmed Ltd, βάσει της εσωτερικής πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου του ιδίου. Αν μοιραστείτε τα στοιχεία σύνδεσης με τρίτους, ακόμη και κατά λάθος, είστε υπεύθυνοι για τυχόν κατάχρηση ή κακή χρήση του λογαριασμού Σας. Η Betmed Ltd δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για χρήματα ή δεδομένα που ο Παίκτης έχασε ή ενδέχεται να χάσει λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Λογαριασμού του ή λόγω ακατάλληλης χρήσης των στοιχείων σύνδεσής του. Ο Παίκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διατηρεί τα στοιχεία του εμπιστευτικά και αποτελεί δική του ευθύνη η ασφάλεια οποιασδήποτε συνδεδεμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικού υπολογιστή ή άλλης συσκευής στην οποία είναι προσβάσιμος ο λογαριασμός του. Ο Παίκτης είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για τυχόν κακή χρήση των στοιχείων σύνδεσης ή των συσκευών του. Εάν διαπιστώσει ότι τα στοιχεία του έχουν κοινοποιηθεί σε τρίτους, θα πρέπει να ειδοποιήσει την Betmed Ltd αμέσως ώστε να του παράσχουμε έναν νέο κωδικό πρόσβασης. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ονόματος Χρήστη Σας ή/και του Κωδικού Πρόσβασής Σας, εκτός εάν έχει προκληθεί εξ αμελείας δικής Μας, είναι αποκλειστικά δική Σας ευθύνη και θα θεωρηθεί δική Σας χρήση. Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη επαναλαμβάνεται από την Betmed Ltd, κάθε φορά που υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν. Ως εκ τούτου, συμφωνείτε ότι μπορούμε να ελέγξουμε την ταυτότητά σας ανά πάσα στιγμή όταν και εφόσον προκύψει νόμιμος λόγος γι’ αυτό.

στ. Η Betmed Ltd, με συνεπή και συστηματικό τρόπο, εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4557/2018, τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική της πολιτική και μπορεί να προβεί στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της φραγής του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Παίκτη, της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους, στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, ή εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις συναλλαγές. Η Betmed Ltd δύναται να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο Παίκτης είναι υπήκοος χώρας που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ανήκει στα Μη Συνεργάσιμα Κράτη, ή εάν συμπεριλαμβάνεται σε αντίστοιχους καταλόγους της Αρχής, των αρμόδιων αστυνομικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών, όπου οι κατάλογοι αυτοί υπάρχουν και είναι προσβάσιμοι από την Betmed Ltd, καθώς και στα σχετικά με περιοριστικά μέτρα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή εντολής της Αρχής Καταπολέμησης.

ζ. Η Betmed Ltd χρησιμοποιεί ειδικά συστήματα και εργαλεία επαλήθευσης των στοιχείων των Παικτών, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των τεχνικών μέσων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη Συμμετοχή, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μεταξύ των οποίων και η συγκρότηση και αξιολόγηση των μοτίβων (patterns) της Παικτικής Δραστηριότητας. Η Betmed Ltd δύναται να εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες «ισχυρής ταυτοποίησης του Παίκτη» (Two factor Authentication, Strong Customer Authentication- 2FA, SCA), ισοδύναμης ισχύος και αποτελεσματικότητας με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 και με τη χρήση δύο ή περισσότερων στοιχείων που αφορούν γνώση (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης γνωρίζει) και κατοχή (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης κατέχει) καθώς και κάποιο μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του (στοιχείο το οποίο ο χρήστης είναι), στοιχεία τα οποία είναι ανεξάρτητα, ως προς το ότι η παραβίαση του ενός δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία των υπολοίπων.

η. Η Betmed Ltd παρέχει στον Παίκτη μέσω του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του Λογαριασμού, το ιστορικό της Παικτικής Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των Συμμετοχών, κερδών και ζημιών, τις καταθέσεις και αναλήψεις, καθώς και τις λοιπές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη Συμμετοχή. Τα αρχεία και δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία του Παίκτη, την Παικτική του Δραστηριότητα και τις συναλλαγές που διενεργεί μέσω του Λογαριασμού του, τηρούνται από την Betmed Ltd για δέκα (10) έτη, τελούν δε στη διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλης αρχής που ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τηρουμένων των διατάξεων περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με βάση τους σχετικούς όρους της Σύμβασης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Κατόχου. Συναλλαγές που υπερβαίνουν τα εκάστοτε χρηματικά όρια που τίθενται με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός πληρωμών που δηλώνει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν. Η Betmed Ltd λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση και μείωση των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων ασφάλειας, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει και στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων, μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των μείζονων συμβάντων που άπτονται της λειτουργίας και της ασφάλειας. Η Betmed Ltd δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί λόγω πράξης ή παράλειψης του Παίκτη, που θα οδηγήσει σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται στους Παίκτες μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά Συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ.α., παρέχονται μόνο για την προσωπική χρήση των Παικτών και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται από την Betmed Ltd δεν αποτελούν συμβουλές ή συστάσεις για την παρότρυνση ή παρακίνηση οποιουδήποτε προσώπου να Συμμετάσχει στα Παίγνια που διεξάγονται. Απαγορεύεται στον Παίκτη η χρήση των υπηρεσιών για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πλην της Συμμετοχής. Προκειμένου να καθίσταται φιλική η επίσκεψη του Παίκτη στον Ιστότοπο, η Betmed Ltd παρακολουθεί την επισκεψιμότητα με αναγνωριστικά αρχεία (cookies), που λαμβάνει από το πρόγραμμα περιήγησης του Παίκτη ή το λογισμικό του Κατόχου (client software). Σε κάθε περίπτωση ο Παίκτης έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την τοποθέτηση ή/και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies, πλην αυτών που κατά την εύλογη κρίση της Betmed Ltd απαιτούνται για τη νόμιμη, ορθή και ευχερή παροχή και χρήση των υπηρεσιών του.

θ. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε απόδειξη ηλικίας και να πραγματοποιήσουμε ελέγχους για να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Εάν διαπιστώσουμε ότι είστε κάτω των 21 ετών, θα κλείσουμε άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας, θα επιστρέψουμε τις καταθέσεις σας και θα ακυρώσουμε τυχόν κέρδη ή/και μπόνους καθώς και εκκρεμή στοιχήματα.

ι. Έχουμε υποχρέωση ως Κάτοχοι Άδειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να διασφαλίζουμε ότι είστε αυτός που ισχυρίζεστε και ότι τα χρήματα που χρησιμοποιείτε για να παίξετε είναι δικά σας χρήματα και αποκτώνται με νόμιμο τρόπο. Επομένως, ενδέχεται να κάνουμε αναζητήσεις μέσω τρίτων για το όνομά σας, να συγκρίνουμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε ή που έχουμε συγκεντρώσει με άλλο τρόπο με άλλες βάσεις δεδομένων και να κάνουμε τέτοιου είδους έρευνες και να ζητούμε τέτοιου είδους πληροφορίες και έγγραφα καθώς απαιτούμε να επικυρώσουμε τον λογαριασμό σας και τα χρήματα που χρησιμοποιούνται για παιχνίδια στον εν λόγω λογαριασμό. Η αποτυχία παροχής πληροφοριών που σας ζητάμε ώστε να μπορούμε να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις (ή σε περίπτωση εσφαλμένων πληροφοριών) θα έχει ως συνέπεια τον περιορισμό ή το κλείσιμο του λογαριασμού σας, ή/και την αναφορά σας στην ΕΕΕΠ ή/και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

6.2 Κατάσταση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

Διακρίνονται οι εξής καταστάσεις Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη:

6.2.1 Προσωρινός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός:

α. Με τη δημιουργία του, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη τίθεται σε κατάσταση «Προσωρινός», έως ότου υποβληθούν και επαληθευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και διά των οποίων θα πρέπει να επαληθεύεται ότι: αα. Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, αντιστοιχούν σε υπαρκτό πρόσωπο. ββ. Το πρόσωπο, για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, είναι το ίδιο με αυτό που αιτήθηκε την εγγραφή του. γγ. Το πρόσωπο, για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, είναι πραγματικά το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία έχουν υποβληθεί, βάσει της απαίτησης αα’.
β. Για όσο χρονικό διάστημα ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός έχει τεθεί σε κατάσταση «Προσωρινός», ο Παίκτης: αα. Δεν μπορεί να καταθέσει ποσά που υπερβαίνουν, αθροιστικά, το ισχύον για την περίπτωση αυτή όριο που προβλέπεται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και συγκεκριμένα το ποσό των 800 ευρώ. ββ. Δεν μπορεί να προβεί σε αναλήψεις ποσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
γ. Εφόσον ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός δεν οριστικοποιηθεί εντός 30 ημερών από τη δημιουργία του ηλεκτρονικού λογαριασμού, η Betmed Ltd θα θέσει σε κατάσταση «Φραγής» τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, θα πάψει να δέχεται συναλλαγές με τον Παίκτη (συμπεριλαμβανομένου των καταθέσεων, αναλήψεων καθώς και οποιασδήποτε στοιχηματικής δραστηριότητας), θέτοντας επιπλέον προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία «Φραγής» προκειμένου ο Παίκτης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς του. Εφόσον ο Παίκτης προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται, θα ενεργοποιήσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό. Εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον Παίκτη εξακολουθούν να μην είναι επαρκή, θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη εκκαθαρίζοντας τις συναλλαγές του με τον Παίκτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

6.2.2 Ανενεργός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

α. Σύμφωνα με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση, στην περίπτωση διαρκούς απουσίας Συμμετοχής του Παίκτη για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός θα τεθεί σε κατάσταση «Ανενεργός». Τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την επικείμενη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», ο Παίκτης ενημερώνεται ότι ο Λογαριασμός του πρόκειται να τεθεί στην κατάσταση αυτή, καθώς και για τα κατωτέρω: α. Ότι για όσο διάστημα ο Λογαριασμός έχει τεθεί στην κατάσταση «Ανενεργός»: αα. Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια. ββ. Δεν επιβάλλονται τέλη διατήρησης,. γγ. Ο Παίκτης θα εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση στη διαχείριση του λογαριασμού του και στο σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή αφορούν σε αυτόν, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχει η Betmed Ltd εξαιρουμένων των Συμμετοχών. β. Ότι εάν παρέλθει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», κατά το οποίο ο Λογαριασμός δεν ενεργοποιήθηκε είτε, παρότι ενεργοποιήθηκε, δεν υπήρξαν Συμμετοχές, η Betmed Ltd θα κλείσει τον Λογαριασμό και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση. γ. Ότι εφόσον ο Παίκτης πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία Συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των δώδεκα (12) μηνών, θα αρθεί η κατάσταση του Λογαριασμού από τη θέση «Ανενεργός». δ. Ότι μετά τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», ο Παίκτης έχει τις κατωτέρω επιλογές: αα. Να ζητήσει το κλείσιμο του Λογαριασμού και τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης αποσύροντας τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού του, μετά την παρακράτηση τυχόν τελών διατήρησης που έχουν επιβληθεί. ββ. Να αιτηθεί την ενεργοποίηση του Λογαριασμού του και την επαναφορά της δυνατότητας διενέργειας Συμμετοχών. Ο Παίκτης ενημερώνεται στην περίπτωση αυτή, ότι η Betmed Ltd υποχρεούται, με βάση τα στοιχεία που τηρεί, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική που εφαρμόζει και τα εργαλεία που διαθέτει, να προβεί σε εκτίμηση περί του εάν η επαναφορά του Λογαριασμού στην προηγούμενη κατάσταση προϋποθέτει την επανάληψη της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

6.2.3 Φραγή Ηλεκτρονικού Λογαριασμού

Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη τίθεται σε κατάσταση «Φραγής» στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Στην περίπτωση προσωρινής αποχής ή προσωρινού αποκλεισμού του από τα Παίγνια.

β. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας

γ. Κατά την κρίση της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον, από τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή, προκύπτει η ανάγκη «Φραγής» του Λογαριασμού για λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας διεξαγωγής των Παιγνίων και την τήρηση της δημόσιας τάξης

δ. Κατά την αιτιολογημένη κρίση της Betmed Ltd, εφόσον, με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την εταιρική πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές ή να παραβιαστεί η ακεραιότητα των Παιγνίων. Στην περίπτωση αυτή η Betmed Ltd οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (Α’139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

ε. Εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, πέραν των ανωτέρω, για τους οποίους δύναται να επιβάλει «Φραγή» στον Λογαριασμό όπως υποψία για απάτη, συμπαιγνία κ.λπ.

Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

α. Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια και η κατάθεση ποσών (deposit) Σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που έχει τεθεί σε κατάσταση «Φραγής».

β. Δεν επιβάλλονται τέλη σε Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε κατάσταση «Φραγής».

γ. Η «Φραγή» αίρεται όταν εκλείψουν οι λόγοι της επιβολής της.

δ. Εφόσον η «Φραγή» δεν έχει αρθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που εφαρμόστηκε, η Betmed Ltd θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση.

ε. Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» υφίστανται Συμμετοχές που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, η Betmed Ltd θα προβεί στη διευθέτηση των Συμμετοχών, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

στ. Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» ο Παίκτης υποβάλλει αίτημα ανάληψης (withdrawal), η Betmed Ltd θα αντιμετωπίσει το αίτημα αυτό, με βάση τα στοιχεία που τον οδήγησαν στην επιβολή της «Φραγής» και τηρουμένων των κείμενων διατάξεων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Η Betmed Ltd λαμβάνει την απόφαση επιβολής «Φραγής», βάσει αντικειμενικών, έγκυρων δεδομένων και μεθοδολογίας και με επαρκή αιτιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλει «Φραγή» στον Λογαριασμό όταν έχει λάβει εντολή δέσμευσης του Λογαριασμού ή ειδικές οδηγίες προς τούτο από την Ε.Ε.Ε.Π. ή / και τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και αρχές. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται από την Betmed Ltd στις περιπτώσεις που επιβάλλει «Φραγή» στον Λογαριασμό, πιθανολογώντας την χρήση του, όχι από τον ίδιο τον Παίκτη αλλά από τρίτα πρόσωπα (account takeover), με βάση εργαλεία ανίχνευσης συσκευών ή διευθύνσεων IP, εργαλεία καθορισμού και αξιολόγησης μοτίβων (patterns) της παικτικής δραστηριότητας, υποβολής ερωτημάτων στον Παίκτη προς ταυτοποίηση προσωπικής χρήσης του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, πρόσθετους τρόπους εξακρίβωσης της ταυτότητας του Παίκτη (π.χ. Two Factor 15 Authentication, Strong Customer Authentication - 2FA, SCA κ.λπ.) κ.ά. ή συνδυασμού των παραπάνω. Επιπρόσθετα, η Betmed Ltd μπορεί να απαιτεί από τον Παίκτη να δηλώνει τις συσκευές που χρησιμοποιεί για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια και να τον ενημερώνει ότι δεν θα δέχεται συναλλαγές μέσω συσκευών που δεν έχουν δηλωθεί.

6.2.4 Κλειστός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

Σύμφωνα με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση, η Betmed Ltd θέτει έναν Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη στην κατάσταση «Κλειστός» στις εξής περιπτώσεις:

α. Αμέσως με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για κλείσιμο του Λογαριασμού του

β. Με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, εφόσον τα στοιχεία που ο Παίκτης έχει προσκομίσει δεν έχουν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων

γ. Αμέσως με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τα Παίγνια

δ. Εφόσον διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον Παίκτη για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού είναι αναληθείς ή ανακριβείς

ε. Εφόσον συμπληρωθούν δώδεκα (12) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός»

στ. Εφόσον συμπληρωθούν είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού σε κατάσταση «Φραγής»

ζ. Για ειδικούς, επαρκώς αιτιολογημένους και αντικειμενικά στοιχειοθετημένους λόγους, πέραν των ανωτέρω όπως υποψία για απάτη, συμπαιγνία, παραβίαση της παρούσας Σύμβασης κ.λπ. , για τους οποίους δύναται να κλείσει τον Λογαριασμό.

Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

α. Δεν επιτρέπεται η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού και ότι από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση β΄ υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση δ’.

β. Με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη τερματίζεται η συμβατική σχέση μεταξύ της Betmed Ltd και του Παίκτη και όλα τα στοιχεία των συναλλαγών και Συμμετοχών που έχουν διενεργηθεί με χρήση του Λογαριασμού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή δεδομένο τηρείται από την Betmed Ltd επ’ αφορμή και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης, τηρούνται από αυτόν με τη μορφή, τον τρόπο και για τον χρόνο που προβλέπεται στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση και τις κείμενες διατάξεις.

γ. Εφόσον σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη που κλείνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση, υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, η Betmed Ltd καταβάλλει το υπόλοιπο αυτό στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

δ. Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη o Λογαριασμός τελεί σε κατάσταση «Προσωρινός» δεν καταβάλλονται στον Παίκτη τυχόν κέρδη και η Betmed Ltd εκκαθαρίζει το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

ε. Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, η Betmed Ltd γνωρίζει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι τα χρηματικά ποσά που έχει ο Λογαριασμός, ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν ή σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων ή συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α’ 139) και στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

6.2.4.1 Γενικές Οδηγίες για κλείσιμο λογαριασμού

Μπορείτε να κλείσετε τον Λογαριασμό Σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας απευθείας με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση support-gr@betsson.gr.


Όταν κλείνετε τον Λογαριασμό Σας:

· Πρέπει πρώτα να ακυρώσετε τυχόν προσφορές σε εκκρεμότητα για πονταρίσματα που έχετε υποβάλει

· Στέλνετε e-mail στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών και ζητάτε ρητά να κλείσει ο Λογαριασμός Σας.

· Θα μεταφέρουμε αμέσως όλα τα χρήματα από τον λογαριασμό παίκτη Σας (μετά την αφαίρεση τυχόν σχετικού κόστους ανάληψης) σε τραπεζικούς λογαριασμούς, χρεωστικές / πιστωτικές κάρτες ή άλλες επιλογές πληρωμής που διατίθενται στη χώρα σας (εξαιρουμένων των μετρητών), τα οποία ανήκουν αποκλειστικά σε εσάς και είναι στο όνομά σας. Οι εν λόγω μεταβιβάσεις θα εκτελούνται σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις. Εάν ο Λογαριασμός Σας, κλείσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 21.1 της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020 απόφασης (Β 3265), και σε αυτόν υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, η Betmed Ltd θα καταβάλει το υπόλοιπο αυτό στον λογαριασμό πληρωμών που έχετε δηλώσει το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Λογαριασμού, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Κατανοούμε ότι συμβαίνουν λάθη και τυπογραφικά λάθη, αλλά αν διαπιστώσουμε ότι τα στοιχεία που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας δεν είναι σωστά ή αν αποτύχετε στη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, επίσης θα κλείσουμε τον λογαριασμό σας .

6.2.5 Γενικά

Μπορούμε να αρνηθούμε το άνοιγμα ενός λογαριασμού για βάσιμο λόγο.

Δεν δίνουμε πίστωση, εκτός από μπόνους ή προσφορές όπως είναι επιτρεπτό σύμφωνα με τη νομοθεσία. Τυχόν υπόλοιπο του Λογαριασμού Σας δεν τοκίζεται. Δεν είμαστε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Αν διαπιστώσουμε ότι δεν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο προκειμένου να συμμετέχετε στα παίγνια και με σκοπό απλώς τη διασκέδαση και την αναψυχή, έχουμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό σας.

Μπορούμε να κλείσουμε τον Λογαριασμό Σας, να ακυρώσουμε ή/και να επιστρέψουμε τυχόν κέρδη σας που βρέθηκαν στο υπόλοιπο «Διαθέσιμο ποσό στοιχηματισμού», (μετά την αφαίρεση τυχόν κόστους ανάληψης), να παρακρατήσουμε κέρδη ή/και να επιβάλλουμε χρεώσεις όπως απαιτείται (σχετικά με ζημιά που προκλήθηκε από εσάς και κατόπιν πλήρους και αιτιολογημένης ενημέρωσής σας για τη ζημία που προκαλέσατε και τη διασύνδεση αυτής με τις επιβαλλόμενες χρεώσεις) και σύμφωνα με τον κανονισμό. Σε αυτήν την περίπτωση θα εφαρμοστούν όλες οι έγκυρες συμβατικές υποχρεώσεις που ισχύουν κατά τη στιγμή του κλεισίματος.

Αν υποπτευτούμε ότι συμμετέχετε σε παράνομες ή δόλιες δραστηριότητες σε σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου (ή σε σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου από τρίτα μέρη), αντιμετωπίζετε προβλήματα με πιστωτές ή συμμετέχετε σε άλλες συμπεριφορές οι οποίες είναι επιζήμιες για τον Ιστότοπο, μπορεί να φράξουμε ή να κλείσουμε τον Λογαριασμό Σας ή/και να ακυρώσουμε τα στοιχήματά σας.

Όλες οι συναλλαγές θα παρακολουθούνται ή/και θα επανεξετάζονται για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

6.3 Όρια και περιορισμοί της Παικτικής Δραστηριότητας

6.3.1 Όρια που ορίζονται από τον Παίκτη

α. Όριο Καταθέσεων (Deposit Limit)

Απαιτείται να ορίσετε τις μέγιστες καταθέσεις σας ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα. Αυτό το όριο θα μπλοκάρει αυτόματα περαιτέρω καταθέσεις σε περίπτωση που έχετε υπερβεί το καθορισμένο όριο καταθέσεων για τον επιλεγμένο χρόνο.

β. Όριο Καθαρών Απωλειών (Loss Limit)

Απαιτείται να ορίσετε το χρηματικό ποσό που είστε διατεθειμένοι να χάσετε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας παιχνιδιού σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο όριο απώλειας που μπορεί να θεωρήσετε κατάλληλο.

γ. Όριο μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (Time Limit)

Απαιτείται να ορίσετε τον χρόνο που περνάτε απολαμβάνοντας τα Παιχνίδια μας ορίζοντας ένα ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο Όριο μέγιστου χρόνου Συμμετοχής.

Το παραπάνω χρονικό όριο, του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit) τίθεται σε επίπεδο ημέρας, από ώρα 00:00:00 έως ώρα 23:59:59 της αυτής ημερολογιακής ημέρας, ή εβδομάδας, από ημέρα Κυριακή έως και ημέρα Σάββατο, ή μήνα, από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα.

Τα όρια τροποποιούνται αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν, με την εξαίρεση της τροποποίησης υφιστάμενων ορίων προς το αυστηρότερο, η οποία εφαρμόζεται άμεσα. Για παράδειγμα, ότι εάν ο Παίκτης θέσει ένα όριο σε μηνιαία βάση και κατόπιν τροποποιήσει το όριο αυτό, η τροποποίηση θα εφαρμοστεί από την 1η ημέρα του μήνα που ακολουθεί αυτόν που ο Παίκτης τροποποίησε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, οπότε εφαρμόζεται άμεσα. Ομοίως, εάν ο Παίκτης θέσει έναν όριο σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση και κατόπιν τροποποιήσει το όριο αυτό, η τροποποίηση θα εφαρμοστεί, αντίστοιχα, από την επόμενη ημέρα εκείνης που ο Παίκτης τροποποίησε το συγκεκριμένο όριο ή από την 1η ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί αυτήν που ο Παίκτης τροποποίησε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, οπότε εφαρμόζεται άμεσα. Ως χρόνος Συμμετοχής προσμετράται αυτός της ενεργού Συμμετοχής στα Παίγνια, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

Αν επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε ή να αλλάξετε κάποιο από τα όριά σας αργότερα, μπορείτε να το κάνετε από την καρτέλα «Υπεύθυνο Παιχνίδι» στο μενού «Ο Λογαριασμός μου» .


6.3.1.1 Διατηρώντας τον έλεγχο των ορίων σας

Όταν παίζετε παιχνίδια στον Ιστότοπο μια αυτόματη ειδοποίηση θα εμφανίζεται σε εσάς όταν υπερβαίνετε το 80% οποιουδήποτε από τα καθορισμένα όριά σας (χρόνος συνεδρίας, όριο κατάθεσης ή απώλειας). Αυτό είναι για να σας κρατάει πλήρως ενήμερους για το τι θα ακολουθήσει και ποιες επιλογές έχετε όσον αφορά το παιχνίδι σας. Θα ειδοποιείστε επίσης όταν τα όριά σας έχουν φτάσει το100% καθώς και τις συνέπειες αυτού.

6.3.2 Όρια που ορίζονται με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση

Τα όρια που ορίζονται με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση και ρυθμίζονται από λογισμικό διεξαγωγής του Κατόχου είναι:

α. Το όριο των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών του μέγιστου χρόνου διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας. Το συγκεκριμένο χρονικό όριο λειτουργεί, υπολογίζεται και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το όριο του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit). Για τον υπολογισμό του ορίου των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μέγιστου χρόνου διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας, ο χρόνος προσμετράται από τη στιγμή που ο Παίκτης εισέρχεται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του με τη χρήση των στοιχείων εγγραφής (log in) και ο χρόνος υπολογίζεται ανεξαρτήτως εάν ο Παίκτης Συμμετέχει στα Παίγνια ή απλώς παραμένει συνδεδεμένος στο λογισμικό διεξαγωγής παιγνίων (client software) χωρίς να Συμμετέχει στα Παίγνια.

β. Το όριο των είκοσι (20) ευρώ του μέγιστου ποσού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG).

γ. Το όριο των εβδομήντα χιλιάδων (140.000) ευρώ, ως μέγιστο χρηματικό ποσού κέρδους στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια (π.χ. Παιχνίδια Casino) το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Το συγκεκριμένο όριο εφαρμόζεται ανά Κύκλο Παιγνίου (Game Cycle) και για τον υπολογισμό του συναθροίζονται όλες οι πρόσθετες επιβραβεύσεις του Παιγνίου που επιτρέπεται να παρέχονται (π.χ. Bonus rounds), εξαιρουμένης τυχόν απονομής ποσού Λειτουργίας Jackpot.

δ. Το όριο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ως το μέγιστο ποσό επιβράβευσης που δύναται να αποδοθεί από μία Λειτουργία Jackpot. Το συγκεκριμένο όριο δεν εφαρμόζεται για τα έπαθλα σε Παίγνια πόκερ ή/και παραλλαγές αυτών που διεξάγονται με τη μορφή διοργανώσεων (poker tournaments).

ε. Το όριο του μέγιστου χρηματικού ποσού κέρδους ανά Στοίχημα, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

6.3.3 Όρια και περιορισμοί που ορίζονται από την Betmed Ltd

Ορίζονται επιμέρους όρια στο ποσό Συμμετοχής και μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοίχημα ή άλλο Παίγνιο σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.

α. Όρια ποσού Συμμετοχής:

1. Παίγνια καζίνο, το πόκερ ή/και παραλλαγές αυτού, το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Το ελάχιστο ποσό Συμμετοχής είναι 0,10 ευρώ. Το μέγιστο ποσό Συμμετοχής είναι είκοσι (20) ευρώ. Το όριο ποσού Συμμετοχής ισχύει έναντι όλων των Παικτών.

2. Παίγνιο Στοιχήματος. Το ελάχιστο ποσό ανά στοίχημα είναι 0,10 ευρώ.

3. Τα ελάχιστα και μέγιστα ποσά συμμετοχής για τα Παίγνια καζίνο, το πόκερ ή/και παραλλαγές αυτού, που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση (live), σε Ειδικό Χώρο (studio), με ζωντανό γκρουπιέρη (dealer) και το αποτέλεσμα των οποίων δεν εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών (Random Number Generator), ορίζεται στον Οδηγό Παιγνίου για κάθε ένα από τα Παίγνια αυτά.

β. Όρια μέγιστου ποσού κέρδους

1. Παίγνια Στοιχήματος. Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους ανά Στοίχημα, ανεξαρτήτου αθλήματος, δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Στην περίπτωση που ένας χρήστης τοποθετήσει δύο ή περισσότερα πανομοιότυπα στοιχήματα (επίσης συνδυασμούς μονών και πολλαπλών στοιχημάτων) για τα οποία τα συνολικά κέρδη ξεπερνούν το όριο κερδών ανά στοίχημα, τότε διατηρούμε το δικαίωμα να μειώσουμε το στοίχημα επιστρέφοντας το ποσό της απομείωσης του κεφαλαίου, για συμμόρφωση με τα όρια κερδών. Το όριο μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοίχημα ισχύει έναντι όλων των Παικτών.

2. Παίγνια καζίνο, το πόκερ ή/και παραλλαγές αυτού, το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους στα Παίγνια αυτής της κατηγορίας δεν υπερβαίνει τις εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ευρώ ανά Κύκλο Παιγνίου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας όλων των πρόσθετων επιβραβεύσεων του Παιγνίου που επιτρέπεται να παρέχονται, εξαιρουμένης τυχόν απονομής Jackpot, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου. Το όριο μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοίχημα ισχύει έναντι όλων των Παικτών.

3. Παίγνια καζίνο, το πόκερ ή/και παραλλαγές αυτού, που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση (live), σε Ειδικό Χώρο (studio), με ζωντανό γκρουπιέρη (dealer) και το αποτέλεσμα των οποίων δεν εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους ορίζεται στον Οδηγό Παιγνίου για κάθε ένα από τα Παίγνια αυτά.

α. Έχουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε μονομερώς την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), εφόσον κρίνουμε ότι υφίσταται κίνδυνος διενέργειας παράνομων πράξεων, με βάση παράγοντες, όπως το ύψος οικονομικής διακινδύνευσης, το είδος του τυχερού παιγνίου, η συχνότητα των Συμμετοχών, η συχνότητα και τα ποσά ανάληψης του Παίκτη από τον Λογαριασμό του, το ύψος της προσδοκώμενης απόδοσης, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του προσώπου, η ισχυρή πιθανολόγηση δημιουργίας αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών, πληροφορίες και στοιχεία για τη βάσιμη αμφισβήτηση του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς.

β. Έχουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (αναλήψεις) κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων επιβράβευσης/πιστότητας που εφαρμόζουμε (loyalty programs), σύμφωνα με τους Όροι των προγραμμάτων αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι ο Παίκτης που συμμετέχει στα προγράμματα αυτά έχει λάβει πλήρη γνώση των κανόνων και έχει συναινέσει εκ των προτέρων για την εφαρμογή τους.

γ. Έχουμε το δικαίωμα (αλλά και υποχρέωση) να περιορίσουμε την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), στο πλαίσιο εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εφόσον από τα στοιχεία που διαθέτουμε προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά.

6.4 Επιβραβεύσεις – Προγράμματα Πιστότητας (Loyalty Program)

α. Επιβραβεύουμε τους Παίκτες εφαρμόζοντας προγράμματα επιβράβευσης/πιστότητας μέσω παροχής Μπόνους, οι όροι και προϋποθέσεις των οποίων διαμορφώνονται και προωθούνται, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων.

β. Οι όροι και προϋποθέσεις κάθε προγράμματος επιβράβευσης/πιστότητας εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο προς όλους τους Παίκτες που πληρούν τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ή σε τυχόν επιμέρους τμήματα αυτού.

γ. H Betmed Ltd δύναται να προβεί οποτεδήποτε στην κατάργηση ή τροποποίηση οποιουδήποτε προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

δ. Δεν μεταβάλλουμε με μεταγενέστερους Όροι την επιβράβευση ενός Παίκτη που έχει ήδη χορηγηθεί.

ε. Δύναται να μεταβάλει ή ανακαλέσει την επιβράβευση που έχει ήδη χορηγηθεί εάν αποδεικνύεται ότι ο Παίκτης έλαβε την επιβράβευση αυτή εκ παραδρομής ή με δόλιο τρόπο γνωρίζοντας ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή πιθανολογείται σοβαρά ότι η επιβράβευση χορηγήθηκε με βάση συναλλαγές ή/και Συμμετοχές ή / και πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά παράβαση του νόμου, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

6.4.1 Ειδικοί Όροι και Κανονισμοί Επιβραβεύσεων

α. Κάθε Μπόνους «καλωσορίσματος» διατίθεται μόνο σε νέους πελάτες οι οποίοι ανοίγουν έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο και οι οποίοι δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν λογαριασμό στον Ιστότοπο, δεν έχουν λάβει προσφορά καλωσορίσματος κανενός είδους και οι οποίοι έχουν προκληθεί να συμμετάσχουν σε προσφορά καλωσορίσματος βάσει της ειδικής προσφοράς σε αυτούς όταν εγγραφούν στον Ιστότοπο.

β. Μερικά Μπόνους πρέπει να ενεργοποιούνται χειροκίνητα από τον Λογαριασμό Σας. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, μπορείτε για τον συγκεκριμένο σκοπό να συνδεθείτε στον Λογαριασμό Σας και να καταθέσετε το ποσό που απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μπόνους. Τέτοια Μπόνους μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο εφόσον διατίθενται πραγματικά χρήματα στον Λογαριασμό Σας. Αν παίξετε με τα χρήματα που έχετε καταθέσει πριν ενεργοποιήσετε το Μπόνους, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν χαμένα χρήματα για την ενεργοποίηση του Μπόνους.
Το ποσό του μπόνους θα προστεθεί σε ένα Υπόλοιπο Μπόνους και θα διατηρείται ξεχωριστά από το Υπόλοιπο Μετρητών σας. Κατά την ενεργοποίηση Μπόνους, τα πραγματικά χρήματα που σχετίζονται με τα Μπόνους, τα Μπόνους και όλα τα κέρδη που ενδέχεται να προκύψουν από αυτά θα παραμείνουν στον Λογαριασμό σας ως χρήματα Μπόνους, και θα υπόκεινται σε περιορισμό και δεν θα μπορείτε να τα εκταμιεύσετε ή να τα ποντάρετε σε άλλα προϊόντα έως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις στοιχηματισμού. Το υπόλοιπό σας θα είναι ξανά διαθέσιμο όταν έχετε ικανοποιήσει τις απαιτήσεις στοιχηματισμού, δηλαδή όταν το άθροισμα στο Υπόλοιπο Μπόνους που είναι συνδεδεμένο στο ενεργό μπόνους θα μεταφερθεί στο Υπόλοιπο Μετρητών σας. Εάν ο παίκτης δεν επιθυμεί πλέον το Μπόνους, και ταυτόχρονα δεν έχει εκπληρώσει τις στοιχηματικές απαιτήσεις (wagering requirements), θα μπορεί να αποσύρει το κεφάλαιό του από το πρόγραμμα Μπόνους και να εκταμιεύσει το κεφάλαιό του χωρίς τα τυχόν κέρδη.

γ. Για όλα τα Μπόνους ισχύουν απαιτήσεις στοιχηματισμού οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου για την εκταμίευση τυχόν κερδών ή/και Μπόνους. Οι Απαιτήσεις Στοιχηματισμού ενός Μπόνους είναι το συνολικό ποσό των στοιχημάτων που πρέπει να κάνετε πριν το Μπόνους ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα κέρδη μεταφερθούν στο Υπόλοιπο Μετρητών σας και είναι δυνατόν να εκταμιευτούν. Οι Απαιτήσεις Στοιχηματισμού για κάθε Μπόνους ορίζονται στους ειδικούς όρους για το Μπόνους και εκφράζονται ως πολλαπλάσιο του ποσού Μπόνους, ή το Μπόνους συν το ποσό Κατάθεσης, μαζί με ένα χρονικό όριο μέχρι το οποίο πρέπει να στοιχηματιστεί αυτό το ποσό. Η αδυναμία ικανοποίησης των απαραίτητων απαιτήσεων στοιχηματισμού ή/και η ακύρωση ενός ενεργού Μπόνους για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να επιφέρει την ακύρωση όλων των κερδών που αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας στοιχηματισμού του Μπόνους. Κάθε προσπάθεια ανάληψης οποιωνδήποτε κεφαλαίων ή εκταμίευσης οποιωνδήποτε στοιχημάτων πριν την ικανοποίηση της απαίτησης στοιχηματισμού του Μπόνους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση του Μπόνους και οποιωνδήποτε κερδών που αποκτήθηκαν. Τα στοιχήματα του συστήματος (System Bets) δεν θα προσμετρώνται για οποιαδήποτε απαίτηση στοιχήματος. Για σκοπούς αναφοράς, το στοίχημα συστήματος ορίζεται ως ο κωδικοποιημένος τρόπος ανάπτυξης στηλών από ένα επιλεγμένο σύνολο γεγονότων ανά πλήθος ζητούμενων γεγονότων, και μπορεί να αποφέρει κέρδος ακόμη και εάν δεν είναι σωστές όλες οι επιλογές από τα ζητούμενα γεγονότα. Τα μόνα στοιχήματα που θα λαμβάνονται υπόψη για τις απαιτήσεις στοιχηματισμού είναι αυτά που πραγματοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προσφοράς. Τα στοιχήματα που πραγματοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν εκτός αυτού του χρονικού διαστήματος δεν θα προσμετρώνται.

δ. Τυχόν αποδεικτικά στοιχεία ή εύλογη υποψία ότι συγκεκριμένα στοιχήματα υποβλήθηκαν σε κάποιο Παιχνίδι (δηλ. ο στοιχηματισμός σε αντικρουόμενα αποτελέσματα στο ίδιο παιχνίδι) χωρίς ρίσκο δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τυχόν απαιτήσεις στοιχηματισμού. Παραδείγματα στοιχημάτων χωρίς ρίσκο είναι ο ταυτόχρονος στοιχηματισμός στην αγορά Πάνω από 2.5 γκολ (Over 2.5) και Κάτω από 2.5 γκολ (Under 2.5) στο ίδιο παιχνίδι ή το ταυτόχρονο ποντάρισμα στο κόκκινο και το μαύρο χρώμα στη Ρουλέτα και το ταυτόχρονο ποντάρισμα στον παίκτη και τον τραπεζίτη στο Μπακαρά. Αν διαπιστώσουμε ότι συνεργάζεστε με άλλους παίκτες, θα ακυρωθούν όλα τα στοιχήματά σας, ο λογαριασμός σας θα κλείσει και όλα τα κέρδη που επιτεύχθηκαν από την δραστηριότητά σας θα ακυρωθούν.

ε. Στις περιπτώσεις που το Μπόνους έχει τη δυνατότητα (για παράδειγμα λόγω βελτιωμένων πιθανοτήτων) να σας δώσει εγγυημένες ή αυξημένες ευκαιρίες για κέρδη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και έχουμε αποδεικτικά στοιχεία ή εύλογη υποψία ότι έχετε υποβάλει στοίχημα ή πολλαπλά στοιχήματα εκ μέρους ομάδας παικτών (syndicate betting), μπορούμε να αποσύρουμε το Μπόνους και όλα τα κέρδη που αποκτήθηκαν από εσάς κατά τη διάρκεια του στοιχηματισμού σας στο Μπόνους και επίσης μπορεί να κλείσουμε τον λογαριασμό σας.

στ. Αν ακυρώσετε το Μπόνους, θα χάσετε το Μπόνους και όλα τα κέρδη που προήλθαν από το Μπόνους. Θα βρείτε λεπτομέρειες για τους ισχύοντες περιορισμούς στους ειδικούς όρους της προσφοράς.

ζ. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε σε οποιονδήποτε παίκτη ένα Μπόνους ή μπορούμε να τροποποιήσουμε το Μπόνους (συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης), αν θεωρούμε ότι:

· γίνεται κατάχρηση του Μπόνους (ο ορισμός μας για τον όρο κατάχρηση περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται σε αυτά τη χρήση προωθητικών προσφορών από τους παίκτες χωρίς να ρισκάρουν ποτέ τα δικά τους χρήματα)·

· έχουν προκύψει τεχνικά ζητήματα αναφορικά με το Μπόνους όπως τεχνικό πρόβλημα με το λογισμικό διαχείρισης του Μπόνους ή κατά διάρκεια ρύθμισης αυτού.

η. Διαθέτουμε προσφορές με καλή πίστη σε παίκτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να καταργήσουμε την πρόσβαση ενός παίκτη σε αυτά τα παιχνίδια στην περίπτωση που υποπτευτούμε «κατάχρηση» αυτής της προσφοράς και επίσης, αν το κρίνουμε απαραίτητο, να κλείσουμε ή επιβάλλουμε φραγή στον λογαριασμό του παίκτη άμεσα. Με τον όρο «κατάχρηση» νοείται, μεταξύ άλλων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, η χρήση λογισμικού ή/και το άνοιγμα πολλαπλών λογαριασμών (πολλαπλές συνδέσεις λογαριασμών από την ίδια συσκευή, με ίδια IP και διαφορετικές διευθύνσεις κατοικίας) προκειμένου να αποκτηθεί αθέμιτο πλεονέκτημα σε ένα Μπόνους. Σε κάθε περίπτωση κατάχρησης, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε όλα τα κέρδη που αποκτήθηκαν από εσάς κατά τη διάρκεια του στοιχηματισμού σας ή και να προχωρήσουμε στο κλείσιμο του λογαριασμού σας.

Επομένως: Αν παρατηρήσουμε ότι γίνεται κατάχρηση Μπόνους ή/και παραβιάζονται οι όροι του Μπόνους, μπορεί να προβούμε στις παρακάτω ενέργειες κατά τέτοιου είδους παραβατών:

· Ανάκληση ή/και ακύρωση τυχόν Μπόνους και κερδών Μπόνους που θεωρούμε ότι μπορεί να έχουν προκύψει από κατάχρηση του συστήματος· ή/και

· Παίκτες που διαπιστώνεται ότι κάνουν κατάχρηση προσφορών Μπόνους μπορεί να αποκλείονται από τη λήψη περαιτέρω Μπόνους· ή/και

· Λογαριασμοί παικτών που διαπιστώνεται ότι κάνουν κατάχρηση μπορεί να κλείνουν ή να τίθενται σε κατάσταση φραγής.

θ. Όλα τα Μπόνους απευθύνονται σε παίκτες που παίζουν για ψυχαγωγικούς σκοπούς ή/και σαν ένδειξη εκτίμησης στους πελάτες μας και ως αποτέλεσμα διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού της επιλεξιμότητας συμμετοχής σε όλα ή σε μέρος οποιουδήποτε Μπόνους.

ι. Το μέγιστο ποσό ανάληψης που επιτρέπεται από κέρδη που αποκτήθηκαν από μπόνους ή δωρεάν περιστροφές μπόνους πριν γίνει μια κατάθεση είναι 100 ευρώ.

κ. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στις σελίδες απόκτησης του συγκεκριμένου μπόνους, σε όλα τα Μπόνους στο Live Καζίνο εφαρμόζεται μέγιστος περιορισμός στοιχήματος των 6 ευρώ ανά γύρο παιχνιδιού και αν δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας μέγιστου στοιχήματος, μπορεί να κλείσει ο λογαριασμός και να κατασχεθούν το Μπόνους και τυχόν κέρδη που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του στοιχηματισμού του Μπόνους.

λ. Ανά πάσα στιγμή, μπορεί να αποφασίσουμε να ελέγξουμε όλα τα αρχεία και τις συναλλαγές παιχνιδιού ή/και να παρακολουθήσουμε τη χρήση κάποιου Μπόνους από μέρους σας ή και να κλείσουμε τον Λογαριασμό Σας. Το παράτυπο παιχνίδι θεωρείται κατάχρηση Μπόνους και δεν επιτρέπεται στον Ιστότοπο. Το παράτυπο παιχνίδι μπορεί να περιλαμβάνει (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά) στοιχηματισμό χαμηλού περιθωρίου, ίσα στοιχήματα, στοιχήματα μηδενικού ρίσκου ή συμψηφισμό στοιχημάτων.

6.5 Λειτουργία Jackpot

α. Η Λειτουργία Jackpot είναι κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμεται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή την Betmed Ltd, σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

β. Δεν επιτρέπεται η από κοινού Διεξαγωγή Λειτουργίας Jackpot δύο ή περισσότερων Κατόχων Άδειας.

γ. Το μέγιστο όριο επιβράβευσης που δύναται να αποδοθεί από μία Λειτουργία Jackpot δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και τυχόν υπερβάλλον του ως άνω ορίου ποσό, που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot.

δ. Σε κάθε περίπτωση μείωσης του ποσού που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών ή κατάργησης Λειτουργίας Jackpot, το ποσό της απομείωσης ή το ποσό που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών κατά τη στιγμή της κατάργησης, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία μείωσης ή κατάργησης.

ε. Ο Παίκτης που κερδίζει ενημερώνεται σχετικά με την απόδοση ενός βραβείου μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot διαρκώς και μέχρι το τέλος του εν εξελίξει Παιγνίου.

στ. Η πληροφορία για την απόδοση ενός βραβείου Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία αυτή κατά τη στιγμή της νίκης με τρόπο κατανοητό από τον Παίκτη και ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί ο κάθε Παίκτης για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του.

ζ. Η πληροφορία για το ύψος του ποσού της Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την απόδοση του βραβείου, παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία Jackpot κατά τη στιγμή αυτή, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί ο κάθε Παίκτης για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του.

η. Σε περιπτώσεις όπου μία Προοδευτική Λειτουργία Jackpot θα πρέπει να τερματιστεί (π.χ. δυσλειτουργία, απώλεια της συνδεσιμότητας, απροσδόκητος τερματισμός), θα δοθεί στους Παίκτες σαφής ένδειξη ότι Προοδευτική Λειτουργία Jackpot δεν λειτουργεί λόγω επικείμενου τερματισμού και δεν επιτρέπεται να κερδηθεί.

θ. Η εκ νέου ενεργοποίηση μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot από κατάσταση διακοπής δύναται να υλοποιηθεί με τις ακριβώς ίδιες παραμέτρους, όπως ακριβώς ήταν πριν τη διακοπή.

ι. Εάν η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα άλλο Παίγνιο (π.χ. βασικό Παίγνιο - base game) και η απαίτηση επιστροφής στον Παίκτη πραγματοποιείται μόνο όταν περιλαμβάνονται συνεισφορές Προοδευτικού Jackpot, το άλλο Παίγνιο παρέχεται μόνο όταν το Προοδευτικό Jackpot είναι διαθέσιμο.

ια. Με τον Οδηγό Παιγνίου ο Παίκτης ενημερώνεται σχετικά με τις Λειτουργίες Jackpot και στην περίπτωση Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot (Progressive Jackpot), τουλάχιστον σχετικά με: αα. Τα μέγιστα βραβεία ή/και προθεσμίες χρόνου που μπορεί να υπάρχουν για Προοδευτικές Λειτουργίες Jackpot. ββ. Τον τρόπο με τον οποίο η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot χρηματοδοτείται και καθορίζεται. γγ. Το εάν υπάρχει ελάχιστο ποσό Συμμετοχής, προκειμένου ένας Παίκτης να κερδίσει ένα βραβείο μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot. δδ. Τους κανόνες που ισχύουν για τις ταυτόχρονες νίκες και τις πληρωμές, στην περίπτωση που επισυμβούν πολλαπλές νίκες μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot περίπου την ίδια χρονική στιγμή και δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει κανείς ποιο Jackpot συνέβη πρώτο.

Προσφέρουμε δίκαια, ανοικτά και διαφανή σταθερά και προοδευτικής αξίας Jackpot σε συγκεκριμένα παιχνίδια για όσους παίκτες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους με σκοπό απλώς τη διασκέδαση και την αναψυχή. Σε όσες περιπτώσεις υποψιαζόμαστε ότι έχει γίνει κατάχρηση των κανόνων με βάση τους οποίους διεξάγεται ένα jackpot ή μια προσφορά συνδεδεμένη με ένα παιχνίδι Jackpot, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε το δικαίωμα πρόσβασής σας στο σχετικό παιχνίδι ή την συγκεκριμένη προσφορά. Ως «κατάχρηση» ορίζεται, η υποβοηθούμενη από λογισμικό συμμετοχή σε περισσότερα από ένα παιχνίδια ταυτόχρονα για τη δημιουργία περισσότερων γύρων ενός παιχνιδιού από όσους θα γινόταν αν έπαιζε ένας άνθρωπος μόνος του χωρίς εξωτερική βοήθεια.

6.6 Υπεύθυνο παιχνίδι (Responsible Gambling, Responsible Gaming)

Τα τυχερά παιχνίδια μπορεί να είναι εθιστικά και επίσης μπορεί να επιφέρουν αρνητικό αντίκτυπο στο οικονομικό και ψυχολογικό προφίλ του Παίκτη. Ως εκ τούτου, η Betmed Ltd λαμβάνει τα πιο κάτω βήματα έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους αυτούς:

α. Διασφαλίζει ότι η διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους Όροι δημόσιας τάξης, το δημόσιο συμφέρον και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης ότι, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, αποκλείονται τα άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών, προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, η νομιμότητα και η διαφάνεια των συναλλαγών.

β. Παρακολουθεί και ενημερώνεται σε διαρκή βάση για τις εξελίξεις αναφορικά με τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και το προβληματικό παιχνίδι και αξιοποιεί τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο αυτό.

γ. Παρέχει στον Ιστότοπο ειδική ενότητα με πληροφορίες για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δύναται να βρει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με το από ποια ηλικία επιτρέπεται κάποιος να Συμμετέχει στα Παίγνια, πως πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις Συμμετοχής, ποιες είναι οι Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τι συνιστά προβληματική παικτική συμπεριφορά, ποιες είναι επιβλαβείς συνέπειες και ο κίνδυνος που επιφέρει η υπερβολική έκθεση στα Παίγνια, ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, χωρίς χρέωση, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης κ.λπ.

δ. Αναπτύσσει ειδική μεθοδολογία και εργαλεία αξιολόγησης της Παικτικής Δραστηριότητας για κάθε Παίκτη που Συμμετέχει στα Παίγνια που διεξάγει, για τον εντοπισμό και τη διαβάθμιση του κινδύνου εξέλιξης της συνήθους Παικτικής Δραστηριότητας ενός Παίκτη σε προβληματική παικτική συμπεριφορά.

ε. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες να Συμμετέχουν στα Παίγνια σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

στ. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν ενδείξεις προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς, να κάνουν τακτικά διαλλείματα από το Παίγνιο (cooling − off) ή να προβούν σε προσωρινή αποχή από τη Συμμετοχή στα Παίγνια για είκοσι τέσσερις (24) ώρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση.

ζ. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν προβληματική παικτική συμπεριφορά να προβούν στον προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση.

η. Διαθέτει στους Παίκτες και σε κάθε ενδιαφερόμενο εργαλεία (τεστ) αυτοαξιολόγησης, σχετικά με την στάση τους απέναντι στα Παίγνια και τους προτρέπει να αξιολογήσουν τη στάση αυτή. Το τεστ είναι ανώνυμο και προσβάσιμο σε όλους και μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε χωρίς να απαιτείται εγγραφή (sign up) ή είσοδος (log in) στον Ιστότοπο. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διενεργήσει το τεστ οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές το επιθυμεί. Το τεστ διενεργείται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και η επεξεργασία των απαντήσεων που δίδονται στον ενδιαφερόμενο είναι η απολύτως απαραίτητη για την παραγωγή των αποτελεσμάτων, τα οποία είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο άτομο που διενεργεί την αυτο-αξιολόγηση και δεν συλλέγονται, αποθηκεύονται, διατίθενται ή με άλλο τρόπο επεξεργάζονται στα πληροφορικά συστήματα του Κατόχου. Επιτρέπει άπαξ στον ενδιαφερόμενο την τοπική αποθήκευση των αποτελεσμάτων του τεστ στη συσκευή του με σήμανση της ημερομηνίας και ώρας που παρήχθησαν. Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το τεστ δεν έχει ολοκληρωθεί ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία από την αρχή.

θ. Συμβουλεύει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν προβληματική παικτική συμπεριφορά, να αναζητήσουν βοήθεια απευθυνόμενοι σε ειδικές δομές και κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης ή/και απεξάρτησης. Επομένως, αν ανησυχείτε ότι έχετε κάποιο πρόβλημα εθισμού σε τυχερά παιχνίδια ή πιστεύετε ότι ήδη έχετε πρόβλημα εθισμού σε τυχερά παιχνίδια, τότε δοκιμάστε το Τεστ Αυτοαξιολόγησης (Ferris & Wynne).

Μπορεί το αποτέλεσμα να σας φανεί ενδιαφέρον. Αν ανησυχήσετε με το αποτέλεσμα του τεστ, εξετάστε το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσετε τον αυτοαποκλεισμό στον λογαριασμό σας ή επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών για περαιτέρω βοήθεια και συμβουλές ή και με ένα από τα ειδικά κέντρα υποστήριξης και απεξάρτησης με τα οποία συνεργαζόμαστε.

ι. Αποκλείει τον Παίκτη και κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, βάσει δικαστικής απόφασης ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη.

ια. Έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση του, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και, παρά τις επανειλημμένες προτροπές του, ο Παίκτης δεν έχει προβεί στον αποκλεισμό του.

Υπό το φως των πιο πάνω, με την αποδοχή των όρων της Σύμβασης αυτής ο Παίχτης συναινεί στην αξιολόγηση της Παικτικής του Δραστηριότητας με σκοπό την εφαρμογή των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, αποδεχόμενος ότι οι σχετικές υποχρεώσεις του Κατόχου επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις και έχουν ως στόχο την προστασία τόσο του ίδιου όσο και του κοινωνικού συνόλου.

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να ξεπεράσετε τον τυχόν εθισμό σας, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να ανακατευθυνθείτε στη σελίδα υπεύθυνου στοιχηματισμού του Ιστοτόπου για περισσότερες πληροφορίες. Για να σας βοηθήσουμε να έχετε περισσότερο έλεγχο στη δραστηριότητά σας, σας παρέχουμε μια σειρά μεθόδων και εργαλείων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Όρια Παιχνιδιού, Παύση Παιχνιδιού, Αυτοαποκλεισμός κ.λπ.

6.6.1 ‘Αλλα εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού

Έλεγχος Πραγματικότητας (Reality Check):

Ένα αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανίζεται για να σας υπενθυμίζει ότι παίζετε για μία ώρα. Αυτό θα πραγματοποιείται κάθε ώρα. Πιο συγκεκριμένα, το αναδυόμενο παράθυρο θα σας υπενθυμίζει πόσο χάσατε και πόσο κερδίσατε κατά τη διάρκεια της Παικτικής Συνεδρίας. Στη συνέχεια, θα σας δίνεται η επιλογή είτε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τα παιχνίδια μας είτε να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

Αυτό το αναδυόμενο παράθυρο μπορεί να εμφανιστεί μετά από την αυτόματη προγραμματισμένη ρύθμιση μίας ώρας αν δεν επιτρέπεται η προσωρινή αναστολή του Παιχνιδιού σας. ΄Ως εκ τούτου, το αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανίζεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Παιχνιδιού σας, ή μόλις επιστρέψετε στο λόμπυ μας. Δεν θα είμαστε πάντα σε θέση να εφαρμόζουμε τον Έλεγχο Πραγματικότητας κατά την προβλεπόμενη χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, αν παίζετε παιχνίδια αυτόματης περιστροφής ή live παιχνίδια Καζίνο ή παιχνίδια τα οποία δεν φιλοξενούνται απευθείας στον Ιστότοπό μας, δεν θα είμαστε σε θέση να εμφανίζουμε υπενθυμίσεις Ελέγχου Πραγματικότητας μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι ή να επιστρέψετε στο λόμπυ μας.

6.7 Αποκλεισμός Παικτών

Μπορείτε, κατόπιν αίτησης σας, να προβείτε σε προσωρινή αποχή ή στον προσωρινό ή στον αόριστης διάρκειας αποκλεισμό σας από τη συμμετοχή σας στα Παιχνίδια του Ιστοτόπου μας. Για τον συγκεκριμένο σκοπό πρέπει να συνδεθείτε στον προσωπικό λογαριασμό σας και να μεταβείτε στη σελίδα Αυτοαποκλεισμός.

Ίσως να θέλετε να κάνετε ένα σύντομο διάλειμμα από τον στοιχηματισμό. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να επιλέξετε την προσωρινή αποχή για 24 ώρες. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή επισκεφθείτε αυτόν τον σύνδεσμο όταν συνδεθείτε για να ζητήσετε μια περίοδο αποχής. Στο τέλος της περιόδου αποχής, ο λογαριασμός σας θα επανεργοποιηθεί αυτόματα.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε προσωρινό αυτοαποκλεισμό, μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή περίοδο αυτοαποκλεισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός και έως ένα έτος. Ο λογαριασμός σας θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα μετά το πέρας της περιόδου που ορίσατε.

Εάν επιλέξετε να αυτο-αποκλειστείτε επ 'αόριστον, ο λογαριασμός σας θα κλείσει αυτόματα.

Η αίτηση για αυτοαποκλεισμό ή προσωρινή αποχή υποβάλλεται μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη. Με την υποβολή αιτήματος για προσωρινή αποχή η Betmed Ltd θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί τον Λογαριασμό στην κατάσταση αυτή για είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

Με την υποβολή αιτήματος για προσωρινό αποκλεισμό η Betmed Ltd θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί τον Λογαριασμό στην κατάσταση αυτή για τουλάχιστον έναν μήνα.

Με την υποβολή αιτήματος για αποκλεισμό αόριστης διάρκειας η Betmed Ltd θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Κλειστός» και τερματίζει τη συμβατική σχέση.

Τυχόν εκκαθάριση πιστωτικού υπολοίπου μετά από αποκλεισμό αόριστης διάρκειας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Όρο 6.2.4. Η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αίτησης του Παίκτη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, εφόσον παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την έναρξη του αποκλεισμού και συναφθεί νέα Σύμβαση.

Σε περίπτωση προσωρινού ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, ο Παίκτης, με την αποδοχή των όρων της Σύμβασης, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η Betmed Ltd. Επίσης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. από την έναρξη λειτουργίας αυτού. Η εγγραφή του Παίκτη στο μητρώο αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη Συμμετοχή στα Παίγνια όλων των Κατόχων Άδειας.

Δεν επιτρέπονται καταθέσεις σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη πριν η Betmed Ltd προβεί στη διασταύρωση των στοιχείων του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί ο Λογαριασμός, με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

Η Betmed Ltd ή οι Συνεργάτες του (Affiliates) δεν αποστέλλουν σε Παίκτες που τελούν σε κατάσταση προσωρινής αποχής, προσωρινού ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, οποιοδήποτε υλικό εμπορικής επικοινωνίας.

Η Betmed Ltd έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση του, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και παρά τις επανειλημμένες προτροπές του, ο Παίκτης δεν έχει προβεί ο ίδιος στον αποκλεισμό του. Η Betmed Ltd προτρέπει και ενθαρρύνει τον Παίκτη να αναζητήσει βοήθεια και υποστήριξη από κέντρο απεξάρτησης που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Αν επιλέξετε τον αυτοαποκλεισμό (προσωρινό ή αορίστου διάρκειας), θα χάσετε το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιοδήποτε διαγωνισμό ή κλήρωση που έχετε λάβει μέρος πριν από τον αυτοαποκλεισμό καθώς επίσης και μη χρηματικά έπαθλα ή προσκλήσεις που σας έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί πριν από την περίοδο αυτοαποκλεισμού και δεν έχετε ακόμα χρησιμοποιήσει (για παράδειγμα, εάν σας έχουν προσφερθεί εισιτήρια για μια εκδήλωση, αλλά η εκδήλωση πρόκειται να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αυτοαποκλεισμού, η πρόσκληση ακυρώνεται αυτόματα μετά τον αυτοαποκλεισμό).

6.8 Μεταφορές Χρημάτων

α. Οι πληρωμές ποσών Συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη Συμμετοχή, διενεργούνται υποχρεωτικά από και προς την Betmed Ltd, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

β. Οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη είναι άτοκες.

γ. Η μεταφορά ποσών μεταξύ Ηλεκτρονικών Λογαριασμών απαγορεύεται.

δ. Με την κατάθεση ποσού από τον Παίκτη στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση και ρητή αποδοχή του Παίκτη ότι αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.

ε. Η Betmed Ltd διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ποσά από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που αντιστοιχούν σε τυχόν επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις ή/και προμήθειες, επιβαλλόμενα τέλη και εν γένει κόστη στα οποία έχει υποβληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν καταστεί εκ των προτέρων γνωστά στον Παίκτη και δεν προσκρούουν στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση και τις κείμενες διατάξεις.

στ. Η Betmed Ltd, μετά από αίτηση του Παίκτη, αποστέλλει αναφορά κατάστασης του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού στην καταχωρισμένη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική του διεύθυνση, εντός ενός (1) μηνός, στην οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των Συμμετοχών και των οικονομικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς καθώς και επαρκείς πληροφορίες, ώστε ο Παίκτης να μπορεί να αντιπαραβάλει τα αιτούμενα στοιχεία με τα αντίστοιχα που ενδεχομένως τηρεί ο ίδιος.

ζ. Οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί που τελούν σε κατάσταση «Ανενεργός» και εξακολουθούν να έχουν πιστωτικό υπόλοιπο προστατεύονται με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας από την παράνομη πρόσβαση σε αυτούς ή την παράνομη αφαίρεση ποσών.

η. Στην περίπτωση που στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, πιστωθούν εσφαλμένως κέρδη που ο Παίκτης δεν δικαιούται, τα ποσά αυτά ανήκουν στην Betmed Ltd και αφαιρούνται από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, κατόπιν διόρθωσης της εσφαλμένης πίστωσης και λεπτομερούς ενημέρωσης του Παίκτη, χωρίς να απαιτείται σύμπραξη από την πλευρά του. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού δεν επαρκεί για την αφαίρεση του χρηματικού ποσού που εσφαλμένα πιστώθηκε, ο Παίκτης εξακολουθεί να οφείλει στην Betmed Ltdτη διαφορά και η Betmed Ltd έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει, χωρίς να ειδοποιήσει τον Παίκτη, οιοδήποτε ποσό τυχόν πιστωθεί στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και μέχρι του ποσού της διαφοράς.

θ. Ο Παίκτης μπορεί να αιτηθεί ανάληψη οποιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου του Λογαριασμού του, υπό την προϋπόθεση παροχής όλων των αναγκαίων στοιχείων που ενδέχεται να ζητηθούν από την Betmed Ltd προκειμένου οι σχετικές διαδικασίες να υλοποιηθούν σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

ι. Η Betmed Ltdφέρει ευθύνη για τη διασφάλιση της νομιμότητας και εγκυρότητας των συναλλαγών, κατά το μέρος που του αναλογεί και προς τούτο, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό και με βάση την κοινή γνώση, πείρα και αντίληψη μέτρο, τεχνολογικής ή/και λειτουργικής, οργανωτικής, επιχειρησιακής φύσης, για τον έλεγχο τόσο των καταθέσεων όσο και των αναλήψεων, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτών.

ια. Η Betmed Ltd έχει δικαίωμα να αρνηθεί και να ακυρώσει τη συναλλαγή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτής, εφόσον περιέλθουν σε γνώση του οποιαδήποτε στοιχεία που αιτιολογούν βασίμως την αμφισβήτηση της νομιμότητας και εγκυρότητάς της, ανεξαρτήτως εάν τα στοιχεία αυτά έχουν συλλεχθεί από τον ίδιο ή περιέρχονται σε γνώση του από πρόσωπο με το οποίο νομίμως συνεργάζεται για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων ή από άλλον, κατά νόμο αρμόδιο φορέα ή αρχή.

ιβ. Με την αποδοχή της Σύμβασης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι συναινεί στην επεξεργασία από την Betmed Ltd των δεδομένων που αφορούν στον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού, με σκοπό τη διεκπεραίωση των οικονομικών Συναλλαγών ανάμεσα στον Παίκτη και την Betmed Ltd, αλλά και την τυχόν επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη από την Betmed Ltd, καθώς και από τρίτα μέρη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, και τα οποία δεδομένα, παραχωρεί στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του σκοπού της Σύμβασης.

ιγ. Η Betmed Ltd ορίζει τις 48 ώρες από την υποβολή αιτήματος ανάληψης του Παίκτη, εντός του οποίου δεσμεύεται να εκδώσει σχετική εντολή πληρωμής. Με επιφύλαξη του πιο πάνω όρου, η χρονική διάρκεια 48 ωρών μπορεί να παραταθεί όταν και εφόσον συντρέχει ανάγκη για επιπλέον εξέταση τυχών πληροφοριών ή αποδειχτικών στοιχείων που υποβάλει ο Παίκτης στην Betmed Ltd σε συνδυασμό με την μεταφορά χρημάτων και τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και των κείμενων διατάξεων.

ιδ. Η Betmed Ltd έχει το δικαίωμα να παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα πρόωρης εξαργύρωσης (cash out) του Στοιχήματος, σε ήδη διενεργηθείσες αγορές Στοιχήματος, ορίζοντας, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, την αξία της πρόωρης εξαργύρωσης, που κάθε φορά προσφέρεται στον Παίκτη.

ιε. Η πρόωρη εξαργύρωση (cash out) μιας αγοράς Στοιχήματος, συντελείται μόνο εφόσον ο Παίκτης αποδεχθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη την πρόωρη εξαργύρωση, η αποδοχή αυτή δεν δύναται να ανακληθεί και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη παραίτηση του Παίκτη από την αρχική απόδοση του πρόωρα εξαργυρωμένου Στοιχήματος, ανεξάρτητα από τη μετέπειτα έκβαση του Στοιχηματικού γεγονότος.

ιστ. Η Betmed Ltd ενημερώνει τον Παίκτη περί του τρόπου υπολογισμού μετατροπής συναλλάγματος καθώς και τυχόν χρεώσεις μετατροπής, εφόσον ο Παίκτης Συμμετέχει σε Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια που διεξάγονται διομότιμα (peer-to-peer) και με νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ. Ενδείξεις υπολογισμού μετατροπής συναλλάγματος (όπου ισχύει) παρουσιάζονται στους επιμέρους Κανόνες του εκάστοτε Παιχνιδιού που διεξάγεται διομότιμα (peer-to-peer).

ιζ.. Στην περίπτωση που η Betmed Ltd διαπιστώσει ότι ο Παίκτης επιχείρησε ή επιχειρεί να διενεργήσει ή διενήργησε συναλλαγές μέσω λογαριασμών πληρωμών στους οποίους δεν είναι δικαιούχος, θα ακυρώνει τη συναλλαγή, θα απαγορεύει συναλλαγές και Συμμετοχές του Παίκτη με την χρήση των λογαριασμών αυτών, το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί θα επιστρέφεται στον δικαιούχο του λογαριασμού πληρωμής και δεν θα αποδίδονται τυχόν κέρδη.

6.8.1 Γενικοί Όροι και Κανονισμοί για Μεταφορές Χρημάτων

Με την παρούσα Σύμβαση συμφωνείτε ότι όλες οι καταθέσεις/αναλήψεις που γίνονται στον/από τον λογαριασμό παίκτη που διατηρείτε πραγματοποιούνται σε/από τραπεζικούς λογαριασμούς, χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή οποιεσδήποτε άλλες επιλογές πληρωμής προβλέπονται στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση, οι οποίες ανήκουν αποκλειστικά σε εσάς και είναι στο όνομά σας και ότι δεν καταθέτετε χρήματα που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτη ή άλλα παράνομα μέσα.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με μεθόδους πληρωμής στις σελίδες «Ο Λογαριασμός μου» και «Κατάθεση» του Ιστοτόπου. Οι μέθοδοι πληρωμής που έχετε στη διάθεσή σας, ο μέσος χρόνος επεξεργασίας και τα σχετικά τέλη υπηρεσιών μπορεί να αλλάξουν. Κατά την επιλογή μιας μεθόδου πληρωμής αποδέχεστε τους όρους της συγκεκριμένης μεθόδου πληρωμής και συμφωνείτε με τυχόν χρεώσεις ή τέλη υπηρεσιών που ενδέχεται να ισχύουν για τις καταθέσεις και τις αναλήψεις που γίνονται μέσω των εν λόγω μεθόδων πληρωμής, όπως και ότι η μέθοδος πληρωμής είναι έγκυρη και ότι ο λογαριασμός ή η κάρτα πληρωμής ανήκουν σε εσάς και ότι έχετε το δικαίωμα χρήσης της μεθόδου πληρωμής.

Είναι παράνομο να καταθέτετε χρήματα τα οποία δεν έχουν αποκτηθεί νόμιμα.

Αποδεχόμαστε πληρωμές που γίνονται σε ΕΥΡΩ.

Κατά την πληρωμή μέσω κάρτας (π.χ. πιστωτικής, χρεωστικής και προπληρωμένης), ενδέχεται να σας ζητήσουμε αντίγραφο της εν λόγω κάρτας (μπροστινή και πίσω όψη). Βεβαιωθείτε ότι μόνο τα πρώτα 6 ψηφία και τα 4 τελευταία ψηφία της κάρτας είναι ορατά και ότι ο αριθμός CVV / CVV2 στο πίσω μέρος της κάρτας δεν είναι ορατός. Η κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι στο όνομά σας, και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτα που ανήκει σε κάποιο άλλο πρόσωπο.

Δεν δεχόμαστε μετρητά απευθείας ή μέσω παρόχων υπηρεσιών πληρωμής.

6.8.2 Πληρωμές

Αφού κριθεί το αποτέλεσμα ενός Παιχνιδιού στο οποίο συμμετέχετε ή αφού επιβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα ενός συμβάντος, τυχόν κέρδη θα πιστώνονται στον Λογαριασμό Σας.
Αν πιστώσουμε κατά λάθος τον Λογαριασμό Σας με κέρδη τα οποία δεν σας ανήκουν για οποιονδήποτε λόγο τα κέρδη αυτά θα αφαιρούνται από τον Λογαριασμό Σας. Αν έχετε κάνει ανάληψη των εν λόγω κερδών πριν διαπιστώσουμε το σφάλμα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως και να επιστρέψετε τα χρήματα. Σε αντίθετη περίπτωση θα κινηθούμε νομικά με όλα τα διαθέσιμα μέσα για την ανάκτηση αυτού του χρέους.

6.8.3 Αναλήψεις

Μπορείτε να εκταμιεύσετε οποιοδήποτε ποσό στο ύψος του υπολοίπου «Διαθέσιμο ποσό στοιχηματισμού» του Λογαριασμού Σας εκδίδοντας μια έγκυρη ειδοποίηση ανάληψης. Οι ειδοποιήσεις ανάληψης πρέπει να γίνονται μόνο μέσω του Ιστοτόπου.

Συμφωνείτε ότι τα κεφάλαια του Λογαριασμού Σας θα χρησιμοποιούνται μόνο για τη συμμετοχή στα Παιχνίδια του Ιστοτόπου. Αυτό θα γίνει σύμφωνα με τις εσωτερικές μας διαδικασίες ασφάλειας. Μπορούμε να αρνηθούμε ένα αίτημα ανάληψης αν υποπτευόμαστε ότι τα κεφάλαια εκταμιεύονται για λόγους απάτης ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πριν την έγκριση μιας ανάληψης, μπορεί να σας ζητήσουμε νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα ταυτοποίησης, π.χ. αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, ή άλλα έγγραφα τα οποία θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα με βάση τις περιστάσεις. Επίσης, μπορεί να προβούμε σε τηλεφωνική ταυτοποίηση, προσωπική ταυτοποίηση ή άλλου είδους ταυτοποίηση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είστε όντως το πρόσωπο που υποστηρίζετε.

Όταν η ανάληψη γίνεται με κάρτα (π.χ. πιστωτική, χρεωστική και προπληρωμένη), ενδέχεται να σας ζητήσουμε αντίγραφο της εν λόγω κάρτας (μπροστινή και πίσω όψη). Βεβαιωθείτε ότι μόνο τα πρώτα 6 ψηφία και τα 4 τελευταία ψηφία της κάρτας είναι ορατά και ότι ο αριθμός CVV / CVV2 στο πίσω μέρος της κάρτας δεν είναι ορατός. Η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι στο όνομά σας, και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτα που ανήκει σε κάποιο άλλο πρόσωπο.

Μπορείτε να εκταμιεύσετε έως και το πολύ 50.000 ευρώ (ή το αντίστοιχο ποσό στο νόμισμα του Λογαριασμού Σας) ανά εικοσιτετράωρο.

Όλες οι αναλήψεις πρέπει να πραγματοποιούνται με την ίδια μέθοδο πληρωμής που επιλέξατε κατά την κατάθεση, εκτός αν αποφασίσουμε διαφορετικά ή αυτό είναι αδύνατον. Αν πραγματοποιείτε καταθέσεις με διαφορετικές μεθόδους πληρωμής, διατηρούμε το δικαίωμα να χωρίσουμε την ανάληψή σας στις επιμέρους μεθόδους πληρωμής και να επεξεργαστούμε κάθε μέρος με βάση την αντίστοιχη μέθοδο πληρωμής κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και σύμφωνα με τις πολιτικές και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να παίξετε με τα κεφάλαια του Λογαριασμού Σας πριν την ολοκλήρωση μιας ανάληψης, το αίτημα ανάληψης θα ακυρωθεί κατά το μέρος του κεφαλαίου που τοποθετήθηκε στη συμμετοχή. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επανέλθετε με νεότερο αίτημα όποτε το επιθυμείτε εφόσον ο Λογαριασμός σας διαθέτει υπόλοιπο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος διεκπεραίωσης στην περίπτωση που προβείτε σε περισσότερα από 25 εγκεκριμένα αιτήματα ανάληψης/πληρωμής κατά τη διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα. Το εύλογο τέλος διεκπεραίωσης θα ισούται με το 2 % της αξίας συναλλαγής αλλά δεν θα είναι μικρότερο από 5 ευρώ ή αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα. Θα χρεώνεται σε κάθε ανάληψη μετά την 25η ανάληψη που γίνεται στον ίδιο μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάληψης διατίθενται στη σελίδα «Ανάληψη» του Ιστοτόπου, εφόσον είστε συνδεδεμένος στο λογαριασμό σας. Οι μέθοδοι που έχετε στη διάθεσή σας, οι μέσοι χρόνοι επεξεργασίας και τα σχετικά τέλη υπηρεσιών μπορεί να αλλάξουν.

6.8.4 Αντίστροφες χρεώσεις

Μια αντιστροφή χρέωσης προκύπτει αφού ο Παίκτης επικοινωνήσει με την εκδότρια αρχή της κάρτας του για να αμφισβητήσει μια χρέωση που εμφανίζεται στην κίνηση της κάρτας. Με την σειρά της η εκδότρια αρχή απαιτεί το ποσό της χρέωσης από τον έμπορο (Merchant) ο οποίος έχει υποχρέωση να το επιστρέψει πίσω σε αυτή. Η έκδοση αντιστροφών χρέωσης μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως, μεταξύ άλλων, οι εξής:

- Ένα μη εξουσιοδοτημένο μέρος έχει κάνει μια αγορά με την κάρτα του πελάτη.

- Ο πελάτης ανησυχεί για την εγκυρότητα της αγοράς.

- Ο πελάτης έχει χρεωθεί πολλές φορές για την ίδια παραγγελία.

- Ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με μια αγορά και δεν μπόρεσε να επιλύσει το πρόβλημα με τον έμπορο.

- Τα προϊόντα που παρέλαβε ο πελάτης δεν συμφωνούν με την περιγραφή τους.

- Ο πελάτης δεν έχει παραλάβει τα προϊόντα που αγόρασε.

Αν ζητηθεί αντίστροφη χρέωση σε μια κάρτα ή μέθοδο κατάθεσης που έχετε χρησιμοποιήσει από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής, κάνουμε τα ακόλουθα βήματα:

Μπορεί να μπλοκάρουμε τον Λογαριασμό Σας και να προβούμε στις ακόλουθες ενέργειες:

· Μπορεί να εκδοθεί ειδοποίηση αντίστροφης χρέωσης και να σας αποσταλεί, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εγγραφής σας

· Θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που επιλέξατε όταν κάνατε κατάθεση για την έκδοση αντίστροφης χρέωσης

6.9 Φορολόγηση κερδών των Παικτών

Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια φορολογούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ν. 2691/2001 (Α’ 266) «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.», όπως κάθε φορά ισχύει. Η Betmed Ltd υποχρεούται να παρακρατεί τον φόρο που αναλογεί στα κέρδη και να τον αποδίδει στο ελληνικό δημόσιο.

Σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους στην Ελλάδα, ισχύουν οι ακόλουθες φορολογικές κλίμακες για τα καθαρά κέρδη:

Στοίχημα και Εικονικά Αθλήματα

Ο φόρος υπολογίζεται ανά δελτίο και με βάση τις ακόλουθες φορολογικές κλίμακες για τα καθαρά κέρδη:

· Καθαρά κέρδη ανά δελτίο έως και €100: Αφορολόγητο

· Καθαρά κέρδη ανά δελτίο από €100,01 έως €200: 2,5% (στο ποσό που υπερβαίνει τα 100€ του καθαρού κέρδους) – H Betmed Ltd αναλαμβάνει εξολοκλήρου το ποσό του φόρου που αναλογεί σε αυτή την κλίμακα φορολογίας, χωρίς να επιβαρύνει τα κέρδη σας.

· Καθαρά κέρδη ανά δελτίο από €200,01 έως €500: 5% (στο ποσό που υπερβαίνει τα 200€ του καθαρού κέρδους)

· Καθαρά κέρδη ανά δελτίο από €500,01 και πάνω: 7,5% (στο ποσό που υπερβαίνει τα 500€ του καθαρού κέρδους)

Παιχνίδια Καζίνο (συμπεριλαμβανομένων των Παιχνιδιών Πόκερ)

· Καθαρό κέρδος μέχρι 100€: Αφορολόγητο

· Καθαρό κέρδος από 100,01€ έως 500€: 15% (στο ποσό που υπερβαίνει τα €100 που εντάσσονται στην κλίμακα του αφορολόγητου). Το συγκεκριμένο επίπεδο φορολογίας του παίκτη το καλύπτουμε ως εταιρία στο 100%. Για κέρδη έως και 500€ οι πελάτες μας δεν θα πληρώνουν κανένα φόρο!

· Καθαρό κέρδος από 500,01€ και πάνω: 20% (στο ποσό που υπερβαίνει τα €500 καθαρού κέρδους).

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναφορά και τη λογιστική καταβολή τυχόν φόρων που ισχύουν για εσάς βάσει των σχετικών νόμων για τυχόν κέρδη που λαμβάνετε από την Betmed Ltd.

6.10 Βεβαίωση κερδών των Παικτών

α. Ο Παίκτης έχει το δικαίωμα να λάβει, κατόπιν αίτησής του, βεβαίωση για το σύνολο των κερδών που αποδόθηκαν το προηγούμενο της αίτησης έτος, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εσωτερική εταιρική πολιτική του Κατόχου.

β. Η βεβαίωση χορηγείται μόνο εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

γ. Η Betmed Ltd έχει δικαίωμα να αρνηθεί την χορήγηση βεβαίωσης κέρδους, σύμφωνα με τον ν.4557/2018 (Α’ 139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

6.11 Ακύρωση γεγονότων, Συμμετοχών και συναλλαγών

Η Betmed Ltd εφαρμόζει πολιτική ακύρωσης γεγονότων ή/και Συμμετοχών ή/και συναλλαγών και, στο πλαίσιο αυτό, είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά ως εξής:

α. Εξετάζει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ή πληροφορία περιέρχεται σε γνώση του και θίγει την ακεραιότητα της διοργάνωσης και διεξαγωγής ενός γεγονότος.

β. Έχει υποχρέωση να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή/και να αναστέλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών ή/και Συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά: αα. Όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία αμφισβήτησης του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς ή/και όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία ότι, επ’ αφορμή της προσφοράς του γεγονότος αυτού, διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων ή τις κείμενες διατάξεις ή/και όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία για τη δημιουργία αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών ή επαρκή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι διακυβεύεται η ακεραιότητα των Παιγνίων ββ. Όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία ότι η διοργάνωση ή/και διεξαγωγή των προσφερόμενων γεγονότων έλαβε χώρα κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων ή των κανόνων διεξαγωγής του Παιγνίου που προβλέπονται στον Οδηγό Παιγνίου. γγ. Κατόπιν εντολής των κατά νόμο αρμόδιων αρχών.

γ. Μπορεί να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή/και να αναστέλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών και Συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, εφόσον αποδεικνύει ότι έχει εμφιλοχωρήσει ανθρώπινο ή τεχνικό σφάλμα κατά την προσφορά του γεγονότος ή κατά την αποδοχή των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με αυτήν (π.χ. σφάλμα αναγραφής των προσφερόμενων αποδόσεων, σφάλμα χρόνου αποδοχής της Συμμετοχής, σφάλμα χρέωσης ή πίστωσης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού κ.λπ.).

δ. Εφαρμόζει την πολιτική ακύρωσης αντιμετωπίζοντας ομοειδείς ή παρόμοιες περιπτώσεις λαμβάνοντας τα ίδια ή ισοδύναμα μέτρα, έναντι όλων των Παικτών που προκύπτει ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αυτής.

ε. Λαμβάνει κάθε απαραίτητη μέριμνα και μέτρο, ώστε η πολιτική ακύρωσης προσφοράς αγορών ή/και αναστολής της διευθέτησης των Συμμετοχών και Συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, να εφαρμόζεται εγκαίρως και πάντως εντός εύλογου χρόνου από την επέλευση των πραγματικών περιστατικών και τη γνώση των στοιχείων που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

στ. Έχει το δικαίωμα να προβλέπει στον Οδηγό Παιγνίου ειδικότερες περιπτώσεις ακύρωσης των Συμμετοχών λόγω παράβασης των κανόνων ενός Παιγνίου ή Ομάδας Παιγνίων, καθώς και να εφαρμόζει Όροι και διαδικασίες ανακατανομής των αποδόσεων και των κερδών, όταν μία επιβληθείσα ακύρωση επηρεάζει τις αποδόσεις άλλων Παικτών οι οποίοι δεν ευθύνονται για τις πράξεις που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Betmed Ltd δεν φέρει ευθύνη έναντι του Παίκτη για τυχόν τεχνικά σφάλματα ή ευπάθειες που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο αυτής, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της, απώλεια κερδών που προκλήθηκε από διακοπή ή/και ακύρωση γεγονότων, λάθη στην καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων, ατελή και ανακριβώς μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο του Κατόχου, των υπαλλήλων του ή των προστηθέντων του.

Στην περίπτωση αυτή, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τις συναλλαγές και Συμμετοχές και να ζητήσουμε την επιστροφή όλων των κερδών που αποκτήθηκαν αξιοποιώντας τα ανωτέρω τεχνικά σφάλματα ή ευπάθειες.

Δεν επιτρέπεται να εμπλακείτε σε ενέργειες απάτης, νοθείας, «στησίματος» αγώνων ή άλλου παράνομου χαρακτήρα από εσάς (ή τρίτα μέρη). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μεθόδους ή τεχνικές υποστηριζόμενες από λογισμικό, ή άλλο υλικό για την υποβοήθηση της συμμετοχής σας στα Παιχνίδια του Ιστοτόπου.

Δεν αποδεχόμαστε ακυρώσεις στοιχημάτων για κανένα Παιχνίδι, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Τέτοιες ακυρώσεις υπόκεινται αποκλειστικά στη διακριτική μας ευχέρεια.

Ενδέχεται να αρνηθούμε, να ακυρώσουμε ή να περιορίσουμε τυχόν στοίχημα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η Σύμβαση αυτή.

Θα κηρύξουμε ένα στοίχημα άκυρο στο σύνολό του ή εν μέρει (ή/και θα κλείσουμε τον Λογαριασμό Σας) αν πιστεύουμε ότι ισχύει κάτι από τα παρακάτω:

· Εσείς, ή άτομα που συνδέονται με εσάς ενδέχεται να έχουν επηρεάσει το αποτέλεσμα ενός συμβάντος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο·

· Εσείς, ή άτομα που συνδέονται με εσάς ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα ενός συμβάντος·

· Εσείς, ή άτομα που συνδέονται με εσάς εμπλέκονται σε εξισορροπητική κερδοσκοπία ή προσφορές δωρεάν στοιχημάτων·

· Το αποτέλεσμα ενός συμβάντος έχει επηρεαστεί από εγκληματική δραστηριότητα με άμεσο ή έμμεσο τρόπο·

· Σημειώθηκε σημαντική αλλαγή στις πιθανότητες, για παράδειγμα λόγω δημόσιας ανακοίνωσης σχετικά με ένα συμβάν·

· Έχουν προσφερθεί, υποβληθεί ή/και γίνει δεκτά στοιχήματα που κανονικά δεν θα είχαμε αποδεχτεί, λόγω τεχνικού ζητήματος που επηρεάζει τον Ιστότοπο εκείνη τη στιγμή ή λόγω λάθους, τυπογραφικού λάθους ή/και οτιδήποτε άλλο πέρα από τον έλεγχό μας.

6.11.1 Μη Ολοκλήρωση και Ματαίωση Παιχνιδιών

Κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αποφεύγουμε τα τεχνικά σφάλματα, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Γι' αυτό και πρέπει να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Η Betmed Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν χρόνο εκτός λειτουργίας, διακοπή λειτουργίας του διακομιστή, καθυστέρηση ή άλλου είδους τεχνικά ή πολιτικά κωλύματα όσον αφορά τη διεξαγωγή των παιχνιδιών. Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης.

Η Betmed Ltd δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που θεωρούνται ή φέρονται να προέκυψαν αναφορικά με τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του, μεταξύ άλλων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά:

· Καθυστερήσεις ή διακοπές στη λειτουργία ή στη μετάδοση

· Απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων

· Απώλεια επικοινωνίας ή γραμμών

Στην περίπτωση δυσλειτουργίας ενός συστήματος καζίνο όλα τα πονταρίσματα ακυρώνονται.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Παιχνιδιού σας λόγω σφάλματος του συστήματος, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που στοιχηματίσατε στο Παιχνίδι μέσω πίστωσης του Λογαριασμού Σας ή, αν ο Λογαριασμός Σας έχει κλείσει, μέσω άμεσης καταβολής με εγκεκριμένο τρόπο. Αν είχατε συγκεντρώσει πιστώσεις κατά τη διακοπή του Παιχνιδιού, η χρηματική αξία των πιστώσεων θα προστεθεί στον Λογαριασμό Σας ή, αν ο Λογαριασμός Σας έχει κλείσει, θα σας καταβληθεί άμεσα με εγκεκριμένο τρόπο.

Θα λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα επιτρέπει τη συμμετοχή σας στα Παιχνίδια. Αν μετά από κάποιο στοίχημα το παιχνίδι διακοπεί λόγω σφάλματος στο σύστημα τηλεπικοινωνιών ή το υπολογιστικό σας σύστημα, το Παιχνίδι θα συνεχίζεται από το ακριβές σημείο της διακοπής. Αν, ωστόσο, η συνέχιση αυτή δεν είναι δυνατή θα:

· Διασφαλίσουμε ότι το παιχνίδι θα λήξει

· Θα σας επιστρέψουμε το ποσό του στοιχήματος προσθέτοντάς το στον Λογαριασμό Σας

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο Κάτοχος Άδειας εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και τον ν.4624/2019 (Α΄ 137) .

Μπορείτε να διαβάσετε τη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η αποδοχή των όρων συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων . Για τον λόγο αυτόν σας ζητούμε να διαβάσετε τη Πολιτική προσεκτικά.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ευθύνη του Κατόχου περιορίζεται ή/και αίρεται στις περιπτώσεις όπως, ενδεικτικά, προβλήματα, δυσλειτουργίες, βλάβες τεχνικής φύσεως, βλάβες του εξοπλισμού ή του λογισμικού του Παίκτη, παρεμβολές ή προσπάθειες παρεμβολών στο δίκτυο και τα συστήματα και στοιχεία της διεξαγωγής, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο του Κατόχου, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων του, απώλεια κερδών που προκλήθηκε από διακοπή ή/και ακύρωση Γεγονότων, λάθη στην καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων, ατελή και ανακριβώς μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο του Κατόχου, των υπαλλήλων του ή των προστηθέντων του κ.ά..

Επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και συμμετέχετε στα Παιχνίδια με δική σας ευθύνη. Ο Ιστότοπος και τα Παιχνίδια παρέχονται «ως έχουν». Οι μόνες δεσμεύσεις μας σε σχέση με τον Ιστότοπο ορίζονται σε αυτούς τους Όρους.: Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος ή/και τα Παιχνίδια θα είναι προσβάσιμα χωρίς διακοπές. Σε κάθε περίπτωση, εγγυόμαστε ότι τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούμε λειτουργούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις κείμενες διατάξεις.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, κόστος, δαπάνες ή ζημίες, είτε άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν στο πλαίσιο της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς ή της συμμετοχής σας στα Παιχνίδια, το οποίο δεν είναι αποτέλεσμα παράνομων ή υπαιτίων πράξεων εκ μέρους μας.

Δια του παρόντος συμφωνείτε να αποζημιώνετε πλήρως εμάς για κάθε κόστος, δαπάνη, απώλεια και ζημία που ενδέχεται να προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να προκύψει σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου εκ μέρους σας ή με τη συμμετοχή σας στα Παιχνίδια στο βαθμό που αυτό οφείλεται σε παράνομες ή υπαίτιες ενέργειες εκ μέρους σας. Αν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

9. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Έχουμε συστήσει και λειτουργούμε ειδική μονάδα εξυπηρέτησης πελατών, η οποία θα εξυπηρετεί τους πελάτες 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 μέρες την εβδομάδα δίνοντας στους Παίχτες να την ευκαιρία να επικοινωνούν μαζί μας μέσω α) Τηλεφώνου β) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και γ) Εφαρμογή Chat. Ο Κάτοχος διατηρεί σε διαρκή βάση στον Ιστότοπο του ειδικό χώρο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQs), μέσω του οποίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις διοργάνωσης, διεξαγωγής και Συμμετοχής στα Παίγνια. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ειδικό Ιστότοπο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQs) κάνοντας κλικ εδώ. Ο Κάτοχος έχει υποχρέωση να εξυπηρετεί τον Παίκτη και να απαντά σε αιτήματα, απορίες και ερωτήσεις, έγκαιρα και έγκυρα. Ο Κάτοχος ενημερώνει τον Παίκτη στην περίπτωση που η συνομιλία με τη μονάδα εξυπηρέτησης πελατών ηχογραφείται καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που την επικοινωνία ακολουθεί αξιολόγηση της εξυπηρέτησης από τον ίδιο τον Παίκτη, με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο. Αυτό γίνεται πάντα στην αρχή της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Παίκτη. Ο Κάτοχος διαθέτει εφαρμογές και εργαλεία παρακολούθησης της εξέλιξης της κάθε υπόθεσης και ενημερώνει τον Παίκτη για την εξέλιξη αυτή, με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, έχετε υποχρέωση να μην κάνετε κάνετε δηλώσεις που:

 • Έχουν σεξουαλικό ή προσβλητικό χαρακτήρα·
 • Χρησιμοποιούν μειωτικούς όρους ή/και υποκινούν μίσος·
 • Είναι υβριστικές, δυσφημιστικές ή παρενοχλούν, απειλούν ή προκαλούν αναστάτωση ή ενόχληση με άλλο τρόπο στους υπαλλήλους της υπηρεσίας υποστήριξης πελατών μας.

Καταγράφουμε ή διατηρούμε αντίγραφα όλων των μηνυμάτων που ανταλλάσσετε με τους υπαλλήλους της υπηρεσίας υποστήριξης πελατών μας.

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ

α. Η επικοινωνία του Κατόχου Άδειας με τον Παίκτη και η εν γένει ενημέρωσή του τελευταίου πραγματοποιείται μέσω αναρτήσεων και μηνυμάτων στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη ή με ειδοποιήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Παίκτης, ήδη κατά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού και, εφόσον αυτή έχει αλλάξει, στην εκάστοτε τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί από τον Παίκτη.

β. Η ενημέρωση/ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον Παίκτη κατά την ημερομηνία μετάδοσης.

γ. Δεν επιτρέπεται η συντρέχουσα χρήση περισσότερων της μίας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Παίκτη είτε για λόγους Συμμετοχής είτε για λόγους ενημέρωσης/ειδοποίησης.

δ. Προκειμένου ο Κάτοχος να αποστείλει νόμιμα υλικό εμπορικής επικοινωνίας στον Παίκτη, αυτός πρέπει προηγουμένως να έχει αποδεχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο τη δυνατότητα αποστολής τέτοιου υλικού με διαδικασία χωριστή από αυτήν που προβλέπεται για την αποδοχή της Σύμβασης. Για την αποδοχή από τον Παίκτη αποστολής υλικού εμπορικής επικοινωνίας ο Κάτοχος επιβάλλεται να θέτει σχετικό συμβατικό όρο και στους Συνεργάτες (affiliates) με τους οποίους συνεργάζεται.

ε. Ο Κάτοχος παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να διακόψει οποτεδήποτε την αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας, ανακαλώντας την συγκατάθεσή του. Η διακοπή αποστολής υλικού εμπορικής επικοινωνίας προβλέπεται στους όρους της Σύμβασης και ανακοινώνεται από τον Κάτοχο και στους Συνεργάτες (affiliates) με τους οποίους συνεργάζεται.

στ. Για τους σκοπούς της Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία του Κατόχου προς τον Παίκτη συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία.

ζ. Το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή των Παιγνίων βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο του Κατόχου και της Ε.Ε.Ε.Π.

10.1 Όταν Μιλάτε Μεταξύ Σας

Μπορεί να θέσουμε στη διάθεσή σας εργαλεία συνομιλίας με άλλους παίκτες. Όταν επικοινωνείτε ο ένας με τον άλλον, δεν θα κάνετε δηλώσεις ή θα διαβιβάζετε περιεχόμενο που:

 • Έχει σεξουαλικό ή προσβλητικό χαρακτήρα·
 • Χρησιμοποιεί μειωτικούς όρους ή/και υποκινεί μίσος·
 • Ενθαρρύνει ή διευκολύνει αντικοινωνική συμπεριφορά·
 • Ενθαρρύνει ή διευκολύνει τυχόν παράνομες δραστηριότητες·
 • Παρενοχλεί, απειλεί ή προκαλεί αναστάτωση ή ενόχληση σε άλλους παίκτες·
 • Επηρεάζει τις ενέργειες άλλων παικτών μέσω εκφοβισμού ή κακοποίησης·
 • Διαταράσσει την κανονική ροή του διαλόγου, γίνονται δηλώσεις που είναι υβριστικές, δυσφημιστικές, παρενοχλητικές ή προσβλητικές για χρήστες του Ιστότοπου·
 • Διαφημίζουν, προωθούν ή σχετίζονται με άλλο τρόπο με κάθε άλλη διαδικτυακή οντότητα συμπεριλαμβανομένων φόρουμ·
 • Αφορά τον Ιστότοπο, ή άλλες τοποθεσίες στο Ίντερνετ που συνδέονται με τον Ιστότοπο και είναι αναληθές ή/και κακόβουλο ή/και επιζήμιο για τον Ιστότοπο·

Τυχόν ύποπτες συνομιλίες θα αναφέρονται στην Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων και στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.

Ελέγχουμε όλες τις συνομιλίες, καταγράφουμε και διατηρούμε αρχείο όλων των δηλώσεων. Η χρήση των εργαλείων συνομιλίας πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης.

Σε περίπτωση που συντρέχει βάσιμος λόγος παραβίασης των όρων σχετικά με τα εργαλεία συνομιλίας μπορεί να καταργήσουμε το δωμάτιο συζήτησης ή και να κλείσουμε αμέσως τον Λογαριασμό Σας. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που ενδέχεται να υπάρχουν στον Λογαριασμό Σας, αφού αφαιρέσουμε τυχόν ποσά που ενδέχεται να οφείλετε σε εμάς (αν υπάρχουν).

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από την υπηρεσία συνομιλίας. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για κάθε ζημιά που ενδέχεται να προκύψει λόγω παράνομης, παραβατικής ή ακατάλληλης συμπεριφοράς, ή λόγω αθέτησης αυτών των κανόνων συνομιλίας.

11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

α. Ο Παίκτης έχει δικαίωμα να υποβάλει προς τον Κάτοχο οποιαδήποτε καταγγελία, παράπονο, διαφωνία, για θέματα ή συμβάντα που αφορούν στα διεξαγόμενα από αυτόν Παίγνια ή/και στις σχετικές με αυτά συναλλαγές και προς τούτο, διαθέτει πρότυπο στον Ιστότοπο, το οποίο ο Παίκτης μπορεί να συμπληρώσει και υποβάλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δημιουργήσει ειδικά για τον σκοπό αυτό (https://support.betsson.gr/), το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος.

β. Η καταγγελία περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του Παίκτη και ειδικότερα:

αα. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

ββ. Ημερομηνία γέννησης

γγ. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ

δδ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής

εε. Διεύθυνση και επιθυμητό τρόπο αποστολής της απάντησης και συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση του Παίκτη.

γ. Η καταγγελία πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα συμβάντα, τον χρόνο και τους λόγους που επικαλείται ο Παίκτης και περιλαμβάνει τυχόν στοιχεία που αυτός διαθέτει και τα οποία τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του κατά την κρίση του.

δ. Ο Κάτοχος Άδειας εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία και σε κάθε περίπτωση ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της

ε. Εφόσον η απάντηση του Κατόχου δεν ικανοποιεί τον Παίκτη, αυτός δύναται εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απάντησης, να αιτηθεί την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση εξέτασης από την Ε.Ε.Ε.Π., κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον Παίκτη στον Κάτοχο Άδειας, ο οποίος διαβιβάζει, αμελλητί, την απάντηση και τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.

στ. Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να μην απαντά σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται με τρόπο καταχρηστικό.

ζ. Ο Κάτοχος δεν γνωστοποιεί στον Παίκτη στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας ή/και του απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε την καλύτερη πελατειακή εμπειρία στον τομέα μας, γι' αυτό και ελπίζουμε ότι δεν θα έχετε παράπονα η καταγγελίες. Ωστόσο, εάν έχετε οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε σε πρώτη φάση με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support-gr@betsson.gr ή καλώντας τον αριθμό παραπόνων χωρίς χρέωση +800127010. Εάν το παράπονό σας δεν επιλυθεί από την ομάδα υποστήριξης, μπορείτε να προωθήσετε το παράπονό σας υποβάλλοντας ηλεκτρονικά μια Φόρμα Καταγγελίας την οποία μπορείτε να κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ και έπειτα να το στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση csmanagement@betsson.gr μαζί με τυχόν συνοδευτικά έγγραφα, αν υπάρχουν. Οφείλουμε να δώσουμε μια τελική απάντηση εντός δέκα (10) ημερών από τη στιγμή που επικοινωνήσατε μαζί μας.

Για να εξετάσουμε την καταγγελία σας γρήγορα και αποτελεσματικά, θα πρέπει να μας παρέχετε σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας και όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούν το σχετικό ζήτημα. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να επιλύσουμε τα ζητήματα που μας αναφέρετε άμεσα και να καταλήξουμε σε έναν φιλικό διακανονισμό.

Βάσει του σχετικού Κανονισμού , η καταγγελία σας θα πρέπει να υποβληθεί εντός 48 ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος. Τυχόν αξιώσεις που μπορεί να έχετε σε σχέση με κάποια συναλλαγή πρέπει να υποβάλλονται εντός έξι (6) μηνών από τη συναλλαγή, την πληρωμή ή/και τον διακανονισμό, διαφορετικά οι αξιώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Μετά τη λήψη μιας αξίωσης, θα εξετάζουμε τις αμφίβολες ή αμφισβητούμενες συναλλαγές και θα σας ενημερώνουμε για το αποτέλεσμα. Η απόφασή μας επί τέτοιων ζητημάτων είναι οριστική.

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απόφαση:

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απόφασή μας όσον αφορά την καταγγελία σας, μπορείτε να ζητήσετε, εντός 10 ημερών από την επομένη της ημέρας που σας κοινοποιήσαμε την απόφασή μας, να επανεξεταστεί η καταγγελία σας από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), έχοντας πάντα υποχρέωση να κοινοποιήσετε σε εμάς το αίτημα της επανεξέτασης αυτής σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό. Εμείς, στην περίπτωση αυτή, οφείλουμε να διαβιβάσουμε, αμελλητί, τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.

11.1 Καταγγελία για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Ως πάροχοι παιγνίων, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις κείμενες διατάξεις περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας . Θα ελέγχουμε όλες τις συναλλαγές και θα αναφέρουμε τυχόν ύποπτες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές.

Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα που σχετίζεται με κάποιο από τα Παιχνίδια στον Ιστότοπο, πρέπει να μας το αναφέρετε αμέσως στέλνοντας email στην ακόλουθη διεύθυνση: support-gr@betsson.gr

12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Με την αποδοχή της Σύμβασης ο Παίκτης δηλώνει ότι γνωρίζει πως εκτός των τυχόν ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Κατόχου ή των συνεργατών του ή τρίτων από τους οποίους η Betmed Ltd έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση, η αναπαραγωγή, μετατροπή, αποθήκευση, αντιγραφή, αναδημοσίευση, φόρτωση, ανάρτηση, μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, καθώς και η προβολή και χρήση σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή, δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών ή/και λογισμικού, των στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη, συναίνεση του Κατόχου.

Συγκεκριμένα:

Το εμπορικό σήμα «Betsson» και το λογότυπο «Betsson» ανήκουν αποκλειστικά στην κατοχή μας. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του εμπορικού σήματος «Betsson» και του λογότυπου «Betsson» μπορεί να επιφέρει ποινική δίωξη.

Το www.betsson.gr ή άλλοι υποτομείς είναι το ενιαίο προσδιοριστικό πόρου μας και απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της διεύθυνσης URL σε οποιοδήποτε άλλο Ιστότοπο ή ψηφιακή πλατφόρμα χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεσή μας. Απαγορεύεται η προσθήκη συνδέσμων προς τον Ιστότοπο και τις σελίδες του σε άλλους Ιστοτόπους χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεσή μας.

Είμαστε ο κάτοχος ή νόμιμος δικαιοδόχος των δικαιωμάτων επί της τεχνολογίας, του λογισμικού και των επιχειρηματικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Ιστοτόπου.

Τα περιεχόμενα και η δομή των σελίδων του Ιστοτόπου υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας © και βάσης δεδομένων στο όνομα της Betsson Services . Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, των γραφικών, του κώδικα, των αρχείων και των συνδέσμων, ανήκουν στην κατοχή μας και απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μετάδοση ή αποθήκευση ολόκληρης του Ιστοτόπου ή μέρους αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας. Η εγγραφή σας και η χρήση του Ιστοτόπου δεν συνεπάγεται παραχώρηση κανενός δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας του Ιστοτόπου.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτόματες ή χειροκίνητες συσκευές για την παρακολούθηση των ιστοσελίδων μας ή των περιεχομένων τους. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αναπαραγωγή θα διώκεται.

13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

α. Όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με τη Σύμβαση, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

β. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση, απορρέουσα ή σχετιζόμενη με τη Σύμβαση, ο Κάτοχος και ο Παίκτης οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, αφού προηγουμένως θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για φιλική διευθέτηση.

γ. Στην περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, τα μέρη της Σύμβασης απευθύνονται σε έναν από τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που είναι καταχωρισμένοι στο οικείο Μητρώο που τηρείται βάσει των διατάξεων της με αριθμό 70330 οικ./2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1421), όπως κάθε φορά ισχύει, αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για διευθέτηση.

δ. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να απαγορεύει στα μέρη τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς ή την απεύθυνσή τους στους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), εφόσον από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με τη διευθέτηση/επίλυση, αντίκειται ή καταστρατηγεί τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της Σύμβασης.

ε. Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται δεν αναιρεί το δικαίωμα των μερών να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό.

στ. Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών δεν αναιρεί το δικαίωμα της Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στους κατά νόμο απαιτούμενους ελέγχους και να επιβάλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.

14. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

α. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και αποδέχονται ότι οι εντολές, στοιχεία και συναλλαγές που διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς μέσω διαδικτύου καταγράφονται αυτοματοποιημένα σε αρχείο και επέχουν θέση πλήρους απόδειξης ως προς το χρόνο καταχώρισης και το περιεχόμενό τους. Επίσης, ότι η αποθήκευση της Συμμετοχής του Παίκτη στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα του Κατόχου συνιστά πλήρη απόδειξη για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες της Παικτικής Δραστηριότητας.

β. Τα καταχωρισμένα στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα του Κατόχου στοιχεία, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία, που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.

γ. Σε περίπτωση εσφαλμένης εντολής μεταφοράς χρημάτων από ή προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ο Παίκτης παραιτείται ρητώς του δικαιώματος να ζητήσει την ακύρωση της εντολής και της σύμφωνα με αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας.

Οι Όροι αποτελούν την πλήρη μεταξύ μας συμφωνία αναφορικά με τον παρών Ιστότοπο και, εξαιρουμένων των περιπτώσεων απάτης, υπερισχύουν κάθε προηγούμενης επικοινωνίας και πρότασης, είτε ηλεκτρονικής, προφορικής ή έγγραφης μεταξύ μας.

Η έντυπη έκδοση των παρόντων Όρων και κάθε ειδοποίηση που αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή θα θεωρείται παραδεκτή στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών.

15. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

O Παίκτης απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή /και υποχρέωση απορρέει από την Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο.

16. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α. Η Σύμβαση διαρκεί όσο χρονικό διάστημα ο Κάτοχος παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες του υπό την Άδεια και ο Παίκτης προβαίνει σε νόμιμη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.

β. Η Σύμβαση δύναται να καταγγελθεί και χωρίς προειδοποίηση από τα συμβαλλόμενα μέρη, οποιαδήποτε στιγμή.

γ. Η καταγγελία της Σύμβασης λαμβάνει χώρα είτε με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, πρότυπο της οποίας βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο του Κατόχου (μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο κάνοντας κλικ εδώ) και την οποία ο Παίκτης δύναται να συμπληρώσει και υποβάλει ηλεκτρονικά στο support-gr@betsson.gr, είτε με το κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τον Κάτοχο, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.

δ. Η καταγγελία αποστέλλεται απαραιτήτως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος και συνεπάγεται, από την ημερομηνία κοινοποίησής της, τη λύση της Σύμβασης, το κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, σύμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα.

Οι όροι της Σύμβασης που διατηρούνται σε ισχύ ακόμη και μετά την καταγγελία ή τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση αυτής, είναι οι εξής:

α. Η εμπιστευτικότητα

β. Προσωπικά Δεδομένα του Παίκτη

γ. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

17. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α. Οι Όροι της Σύμβασης, και τα κείμενα στα οποία παραπέμπουν, αποτελούν την πλήρη συμφωνία του Κατόχου με τον Παίκτη σχετικά με τα θέματα που η Σύμβαση και οι πολιτικές αυτές ρυθμίζουν.

β. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τη Σύμβαση έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπερισχύουν κάθε Όρου της Σύμβασης που έρχεται σε αντίθεση με αυτές.

γ. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Όρος της Σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η ισχύς των υπόλοιπων Όρων.

δ. Ο Κάτοχος δικαιούται, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π. να αναπροσαρμόζει όρο, που τυχόν κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, έτσι ώστε να εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου αλλά να διατηρείται, κατά το δυνατόν, το περιεχόμενό του.

ε. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ή αδικοπραξία προκύψει στο πλαίσιο της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια αναγκαστικής εκτέλεσης ή λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Οι παρόντες Όροι δημοσιεύονται σε πολλές γλώσσες. Μόνο η έκδοση στην ελληνική γλώσσα αποτελεί νομική βάση για τη μεταξύ μας σχέση, αλλά όλες οι εκδόσεις αποτυπώνουν τις ίδιες αρχές. Οι μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες παρέχονται για λόγους εξυπηρέτησης και με καλή πίστη. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της έκδοσης στην ελληνική γλώσσα και μιας μετάφρασης, υπερισχύει η έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Διατηρούμε όλα τα κεφάλαια των πελατών μας σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα κεφάλαια αυτά δεν προστατεύονται σε περίπτωση πτώχευσης και, επομένως, τα κεφάλαιά σας ενδέχεται να μην σας επιστραφούν σε περίπτωση που πτωχεύσουμε.

18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συγκεκριμένοι Κανόνες Παιγνίων :

Οι Όροι οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα, επιπρόσθετα των Οδηγών Παιγνίων, αφορούν συγκεκριμένα Παίγνια. Οι κανόνες περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα. Παίζοντας κάποιο Παιχνίδι αποδέχεστε τους κανόνες αυτού του Παιχνιδιού.

Διαβάστε τον Οδηγό Παιγνίου (Κανόνες και τους Όρους Χρήσης) για το Αθλητικό Στοίχημα εδώ.

Διαβάστε τον Οδηγό Παιγνίου (Κανόνες και τους Όρους Χρήσης) για το Καζίνο εδώ.

Διαβάστε τον Οδηγό Παιγνίου (Κανόνες και τους Όρους Χρήσης) για το Live Καζίνο εδώ.